Beslut om bidragen

Taike får årligen cirka 1100 bidragsansökningar. Du får ett meddelande per e-post när beslutet kan läsas i e-tjänsten. Beslutet om bidrag baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna.

Beslutsfattande

Besluten om Taikes bidrag fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning av en sakkunnig. Föredragning är ett sätt för beslutsfattande inom offentlig förvaltning, där ämbetspersonen som är föredragande bereder ärendet och gör ett beslutsförslag för beslutsfattaren. Kommissionerna och expertpanelerna bedömer ansökningar vid behov. Läs mer om Taikes sakkunnigorgan 

Beslutet om bidrag baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För jämförelsen av ansökningarna används bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Kriterierna för bedömning och beviljande finns i utlysningen av respektive bidrag.  

  • Taikes alla bidrag är behovsprövade. 
  • Besluten om ansökningarna i höstens omgångar kan fattas tidigas i januari efter att statens budget har godkänts. 
  • Besluten motiveras inte separat för varje sökande.  

Taike skickar ett skriftligt beslut på alla ansökningar. Sammanslutningens representant får ett e-postmeddelande när beslutet är tillgängligt på e-tjänsten. E-post kan ibland levereras med viss fördröjning, men du kan kontrollera direkt i vår e-tjänst om beslutet har kommit.

Begäran om omprövning

Det går att begära omprövning av bidragsbeslutet. Anvisningar för begäran om omprövning skickas till sökande med beslutsbrevet i Taikes e-tjänst.

Vid omprövningen bedöms beslutets lagenlighet, men ansökan bedöms inte på nytt i sig. Begäran om omprövning ska lämnas in inom 30 dagar efter att beslutet delgivits och anvisningar för det ges med beslutsbrevet. Omprövningens beslut fattas av samma kommission eller beslutsfattare som även har fattat det ursprungliga beslutet.

Behandlingen av begäran om omprövning tar i genomsnitt 2–3 månader. Den som är missnöjd med beslutet från omprövningen kan anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Behandling av ärendet i förvaltningsdomstolen är i regel avgiftsbelagd.

Begäran om omprövning görs och skickas i e-tjänsten via länken som finns i anslutning till det aktuella beslutet. Begäran om omprövning och dess bilagor skickas som separata bilagor. Du kan bifoga högst fem bilagor, storleken på en bilaga får inte överskrida 4 MB.

Anvisning för begäran om omprövning av statsunderstödsbeslut

Taike publicerar utlysningen på Taike.fi. Sammanslutningen lämnar in ansökan. Komissionen bedömer vid behov ansökningarna. Specialsakkunnig läser, bedömer och gör beslutsföredrag. Direktören beslutar. Taike betalar bidraget. Sammanslutningen kan göra en omprövningsbegäran. Sammanslutningen använder bidraget och gör redovisning. Taike kontrollerar redovisningen.