Tietoa taiteilija-apurahasta

Valtion taidetoimikunnat jakavat puolivuotisia sekä yksi-, kolmi- ja viisivuotisia taiteilija-apurahoja ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Taiteilija-apurahahaku järjestetään keväisin, ja apurahaa haetaan alkavaksi seuraavalle vuodelle.
Kuvittaja työskentelee tietokoneen ääressä
600

Taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa.

Noin 2000 euroa

Apurahan suuruus kuukaudessa

Apurahakauden pituus

Apurahojen määrä ja pituudet vaihtelevat taiteenaloittain. Taiteen edistämiskeskus päättää siitä, miten apurahat jakautuvat eri taiteenalojen kesken. Kolmi- ja viisivuotisia taiteilija-apurahoja jaetaan ensi sijassa alallaan ansioituneille ammattitaiteilijoille. Yksi- ja puolivuotisia apurahoja jaetaan myös nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille.

Viisivuotinen taiteilija-apuraha voidaan myöntää myös taiteilijaprofessoriapurahana. Apurahan saajilla on oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä apurahakauden ajan. 

Taiteilija-apurahahaku järjestetään keväisin ja apurahaa haetaan alkavaksi seuraavalle vuodelle. Puolivuotisen taiteilija-apurahakauden voi aloittaa joko 1.1. tai 1.7. Jos apurahansaaja haluaa aloittaa taiteilija-apurahakauden 1.7., tulee hänen olla erikseen yhteydessä Taikeen.

Taiteilija-apurahan määrä 

Apurahan suuruus on 2 153,23 euroa kuukaudessa (1.3.2024 alkaen 2 196,30 euroa). Apuraha on veroton. Taike vahvistaa vuosittain apurahan suuruuden.  Vuonna 2024 valtion taiteilija-apurahan kokonaissumma on 26 269,46 euroa.

Apurahansaajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus, joka on noin 13–25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksun määrä perustuu ikään sekä MYEL-työtuloon, joka ilmoitetaan vakuutuspäätöksessä. Lisätietoja vakuutuksen ottamisesta Melan sivuilla. 

Myös osa ulkomailla tapahtuvasta apurahatyöskentelystä kuuluu vakuuttamisen piiriin. Yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta.

Palkattu työ apurahakauden aikana 

Taiteilija-apuraha tulee käyttää yhtäjaksoiseen taiteelliseen työskentelyyn hakemuksessa olevan työsuunnitelman mukaisesti. Yksi-, kolmi- tai viisivuotisen apurahan saaja ei saa työskennellä samaan aikaan palkatussa päätoimisessa virka- tai työsuhteessa. Sen sijaan sivutoimisessa palkatussa toimessa on lupa työskennellä enintään 10 tuntia viikossa tai 30 % työsopimuksella.

Lyhyen jakson aikana tuntimäärä voi tilapäisesti ylittyä, kunhan pidemmän ajan keskimääräinen tuntimäärä pysyy sallitun rajoissa. Jos apurahansaaja aikoo työskennellä sivutoimisessa palkatussa toimessa, hänen tulee olla yhteydessä päätöskirjeessä mainittuun Taiken erityisasiantuntijaan. 

Puolivuotisen apurahan saaja voi olla ansiotyössä apurahakauden aikana.

Apurahatyöskentelyn siirtäminen

Apurahakauden aloitusajankohtaa voi siirtää seuraavista syistä: 

  • apurahan saajan sairaus tai kuntoutus (lääkärintodistus) 
  • lapsen syntymä tai alle kolmivuotiaan lapsen hoito (Kelan päätös) 
  • osittainen vanhempainvapaa (Kelan päätös)
  • asevelvollisuus tai siviilipalvelus (palvelukseen astumismääräys, määräys siviilipalvelukseen) 
  • muu näihin verrattava syy. 

Apurahatyöskentelyn keskeyttäminen

Apurahakauden voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa vastaavalla ajalla myöhemmin, jos työskentely keskeytyy seuraavista syistä: 

  • apurahan saajan sairaus tai kuntoutus (lääkärintodistus) 
  • lapsen syntymä tai alle kolmivuotiaan lapsen hoito (Kelan päätös) 
  • asevelvollisuus tai siviilipalvelus (palvelukseen astumismääräys, määräys siviilipalvelukseen) 
  • muu näihin verrattava syy 
  • muu ansiotyö (todistus työ-, virka- tai palvelussuhteesta tai yritystoiminnasta). 

Apurahakauden keskeyttäminen edellyttää, että apurahan alkamisesta on kulunut vähintään neljä kuukautta, työskentely keskeytyy vähintään neljäksi kuukaudeksi ja apurahakautta on keskeytyksen jälkeen jäljellä vähintään neljä kuukautta.

Jos apurahakausi keskeytetään ansiotyön vuoksi, apuraha on käytettävä viimeistään kahden vuoden kuluessa alkuperäisen apurahakauden päättymisestä. Keskeytysperusteeksi ei hyväksytä työskentelyä muulla apurahalla. Apurahakauden siirtämistä tai keskeyttämistä on haettava Taikesta viimeistään 30 päivää ennen keskeytyksen alkua. 

Apurahakauden keskeyttämisestä päättää Taike. Keskeytyspäätöksen perusteella saaja hakee Melalta vastaavalle ajanjaksolle apurahavakuutuksen keskeyttämistä.