Tietoa taiteilija-apurahasta

Valtion taidetoimikunnat jakavat viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotisia taiteilija-apurahoja ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Apurahojen määrä ja pituudet vaihtelevat taiteenaloittain. Taiteen edistämiskeskus päättää siitä, miten apurahat jakautuvat eri taiteenalojen kesken.
 
Vuositasolla taiteilija-apurahoja maksetaan yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa. Apurahan saa vuosittain noin joka kymmenes hakija. Taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa.
 
Aiemmat taiteilija-apurahojen saajat löydät taiteenaloittain Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta.

Taiteilijaprofessoriapurahat

Joillakin taiteenaloilla on jaettavana erityisen ansioituneille taiteilijoille kymmenvuotisia taiteilija-apurahoja, jotka voidaan myöntää myös viisivuotisina. Niiden saajilla on oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä apurahakauden ajan. 

Taiteilija-apuraha kuukaudessa

Apurahan suuruus on 1.1.2022 alkaen 2 039,63 euroa kuukaudessa ja 1.6.2022 alkaen 2 080,42 euroa kuukaudessa. Apuraha on veroton. Taiteen edistämiskeskus vahvistaa vuosittain apurahan suuruuden. Apuraha sisältää MYEL:n mukaisen vakuutuksen. 

Taiteilija-apuraha vuodessa

Vuonna 2022 valtion taiteilija-apurahan kokonaissumma on 24 761,09 euroa (korotus huomioon ottaen).

Apurahan saajan velvollisuus ottaa vakuutus

Apurahan saajan on itse otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen Melaan.
Apurahan saajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus, joka on 13 – 25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksun määrä perustuu apurahan saajan ikään sekä MYEL-työtuloon, joka ilmoitetaan vakuutuspäätöksessä. Melan sivuilta saa lisätietoa apurahansaajan vakuutusmaksuista. 
 
Vakuutuksen piirissä ovat kaikki ne Suomessa asuvat apurahansaajat, joiden apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen työskentelyyn Suomessa. Myös osa ulkomailla tapahtuvasta apurahatyöskentelystä kuuluu vakuuttamisen piiriin. Yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta.
 
Lisätietoja apurahansaajan eläkevakuutuksesta saa Melasta.

Palkattu työ apurahakauden aikana

Taiteilija-apuraha tulee käyttää yhtäjaksoiseen taiteelliseen työskentelyyn hakemuksessa olevan työsuunnitelman mukaisesti. Yksi-, kolmi- tai viisivuotisen apurahan saaja ei saa työskennellä samaan aikaan palkatussa päätoimisessa virka- tai työsuhteessa. Sen sijaan sivutoimisessa palkatussa toimessa on lupa työskennellä enintään 10 tuntia viikossa. Lyhyen jakson aikana tuntimäärä voi tilapäisesti ylittyä, kunhan pidemmän ajan keskimääräinen tuntimäärä pysyy sallitun rajoissa. Puolivuotisen apurahan saaja voi olla ansiotyössä apurahakauden aikana.

Apurahatyöskentelyn keskeyttäminen

Apurahakauden aloitusajankohtaa voi siirtää seuraavista syistä:
  • apurahan saajan sairaus tai kuntoutus (lääkärintodistus)
  • lapsen syntymä tai alle kolmivuotiaan lapsen hoito (Kelan päätös)
  • asevelvollisuus tai siviilipalvelus (palvelukseen astumismääräys, määräys siviilipalvelukseen)
  • muu näihin verrattava syy.
Apurahakauden voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa vastaavalla ajalla myöhemmin, jos työskentely keskeytyy seuraavista syistä:
  • apurahan saajan sairaus tai kuntoutus (lääkärintodistus)
  • lapsen syntymä tai alle kolmivuotiaan lapsen hoito (Kelan päätös)
  • asevelvollisuus tai siviilipalvelus (palvelukseen astumismääräys, määräys siviilipalvelukseen)
  • muu näihin verrattava syy
  • muu ansiotyö (todistus työ-, virka- tai palvelussuhteesta tai yritystoiminnasta).
Apurahakauden keskeyttäminen edellyttää, että apurahan alkamisesta on kulunut vähintään neljä kuukautta, työskentely keskeytyy vähintään neljäksi kuukaudeksi ja apurahakautta on keskeytyksen jälkeen jäljellä vähintään neljä kuukautta. Jos apurahakausi keskeytetään ansiotyön vuoksi, apuraha on käytettävä viimeistään kahden vuoden kuluessa alkuperäisen apurahakauden päättymisestä. Keskeytysperusteeksi ei hyväksytä työskentelyä muulla apurahalla. Apurahakauden siirtämistä tai keskeyttämistä on haettava Taikesta viimeistään 30 päivää ennen keskeytyksen alkua.
 
Apurahakauden keskeyttämisestä päättää Taike. Keskeytyspäätöksen perusteella saaja hakee Melalta vastaavalle ajanjaksolle apurahavakuutuksen keskeyttämistä.
Viimeksi muokattu: 30.03.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku