Dataskyddsbeskrivning för ärendehanteringssystemet (Salama)

Uppgifterna i kundregistret används för att bereda och fatta beslut i ärenden som är registrerade i Salama-ärendehanteringssystemet. Uppgifterna används även för statistikföring och utredningar.

Registrets namn

Salama-kundregistret

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Centret för konstfrämjande (Taike), Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors. 0295 330900, [email protected], www.taike.fi.

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Marko Pyy, e-post [email protected], telefon 0295 330 900 (växel).

Syften och rättslig grund för behandlingen

Taike behandlar personuppgifter för att utföra sina lagstadgade uppgifter. Uppgifterna i kundregistret används för att bereda och fatta beslut i ärenden som är registrerade i Salama-ärendehanteringssystemet. Uppgifterna används även för statistikföring och utredningar. Rättslig grund för behandlingen är lagen om Centret för konstfrämjande 30.11.2012/657, lagen om statens konstnärsstipendier 28.11.1969/734, statsrådets förordning om statens konstnärsstipendier 30.12.1969/845, lagen om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1280 samt Statsunderstödslag (688/2001) och Statsrådets förordning om de minimiuppgifter som ska lagras i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten och det informationsmaterial som publiceras i tjänsten för publicering (1394/2022).

Personuppgifter som behandlas

Uppgifter om personen: Obligatoriska uppgifter är märkta med asterisk.

 • Personsignum (obligatorisk i e-tjänsten, inte i Salama)
 • Tillnamn*
 • Förnamn*
 • Yrke
 • Titel                     
 • Utbildning
 • Beskattningskommun           
 • Kontaktspråk*
 • Modersmål
 • Verksamhetsområde
 • Kön*
 • Boendeland (Verksamhetsland)*
 • Postadress*
 • Postnummer*
 • Postanstalt*
 • Landskap
 • Utländsk adress
 • E-postadress (obligatorisk i e-tjänsten)
 • Bankkonto* (obligatorisk i e-tjänsten, inte i Salama)
 • Verksamhetsområde (obligatorisk i e-tjänsten, inte i Salama)
 • Beviljade understöd (inte insamlat sedan 2015)

Överföring av uppgifter

Uppgifter överförs regelbundet till Skatteförvaltningen och LPA. Uppgifter kan överföras endast i den utsträckning som gällande lagstiftning ålägger och tillåter. Grunden för överföring av uppgifter kan vara exempelvis lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Taike lämnar i enlighet med 32 § i statsunderstödslagen och statsrådets förordning (688/2001, 1394/2022) minimiuppgifter om statsunderstödsansökningar och -beslut för publicering på tjänsten Granskaunderstod.fi. När det gäller enskilda personer ska Taike till Statskontoret lämna namn och personbeteckning för fysiska personer samt statsunderstödets ändamål och det geografiska område inom vilket statsunderstödet ska användas i enlighet med § 32 b i statsunderstödslagen (688/2001). På Granskaunderstod.fi publiceras namnet på fysiska personer som är statsunderstödstagare, understödets ändamål och det geografiska område inom vilket understödet ska användas i enlighet med § 32 d i statsunderstödslagen (688/2001). Även andra offentliga uppgifter om ansökan om och beviljande och användning av statsunderstöd får publiceras i tjänsten.

Överföring av uppgifter utanför EU- eller EES-länder

Personuppgifter överförs inte utanför EU- eller EES-länder eller till internationella organisationer.

Personuppgifternas förvaringstid

Kundens uppgifter finns aktiva i det elektroniska kundregistret så länge de behövs för behandling av kundens ärenden. Förvaringstiden för personuppgifter som ingår i dokument är den samma som förvaringstiden fastställd i Centret för konstfrämjandes arkivbildningsplan. Myndighetens arkiveringsuppdrag regleras i en separat lag (arkivlagen 831/1994).

Lagenliga informationskällor

Uppgifterna fås av kunderna själva i e-tjänsten eller på ansökningsblanketter i pappersformat. Uppgifter kan också fås direkt av andra myndigheter som Skatteförvaltningen och Utsökningsverket. Därtill fås uppgifter från befolkningsdatasystemet som administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Automatiskt beslutsfattande

Taike använder inte automatiskt beslutsfattande.

Den registrerades rättigheter

Rätt till granskning

Du kan skicka en begäran om att få granska dina uppgifter till den dataskyddsansvariga (kontaktuppgifter ovan). Bered dig på att bevisa din identitet. Du kan granska dina kontaktuppgifter genom att logga in på Taikes e-tjänst.

Rätt att korrigera uppgifter

Du har rätt att korrigera dina personuppgifter som är oprecisa eller felaktiga. Lämna en skriftig begäran om korrigering till den dataskyddsansvariga (kontaktuppgifter ovan). I begäran anger du uppgiften som ska korrigeras och dess exakta ändring eller komplettering. Bered dig på att bevisa din identitet. Du kan logga in på Taikes e-tjänst för att ändra följande uppgifter: adress (inhemsk eller utländsk), bankkonto, bankkonto för en specifik ansökan, arbetsgruppens sammansättning.

Rätt att radera uppgifter

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har registrerade personer rätt att kräva att deras personuppgifter raderas ur registret. Denna rättighet gäller inte sådana personuppgifter som Taike behöver för att fullfölja sina lagstadgade uppdrag. Största delen av Taikes tjänster baserar sig på fullföljande av lagstadgade ålägganden, utförande av uppdrag av allmänt intresse eller utövande av offentlig makt. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter ska raderas eller överföras till ett annat system, och inte heller i princip motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att kräva att Taike raderar sådana personuppgifter om dig som behandlas utifrån ditt samtycke. Du kan skicka en skriftlig begäran om radering till adressen [email protected]. Bered dig på att bevisa din identitet.

Rätt att göra anmälan till tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas lagstridigt kan du göra en anmälan till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress PB 800, 00531 Helsingfors
E-post tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel 029 566 6700
Registratorskontor 029 566 6768

Närmare information om hur du gör en anmälan finns på hemsidan för dataombudsmannens byrå på adressen www.tietosuoja.fi/sv.