Dataskyddsbeskrivning för Taikes kontaktregister (Gruppo)

Dataskyddsbeskrivning för Taikes kontaktregister Gruppo.

Registrets namn

Taikes kontaktregister

Personuppgiftsansvarig

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, 00531 Helsingfors
0295 330 900, [email protected], www.taike.fi 

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Marko Pyy, e-post [email protected], telefon 0295 330 900 (växel)

Syfte och rättslig grund för behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att informera om Taikes verksamhet och hantera relationer med intressenter för att främja social interaktion och effekten av Taikes verksamhet.

Taikes intressenter består bland annat av olika aktörer inom konst och kultur, evenemangsdeltagare och samarbetspartner. Dessutom informerar Taike om sin verksamhet för sökande och mottagare av statsbidrag, som omfattar konstnärer, sammanslutningar och företag inom konst och kultur samt kommuner och samkommuner.

Personuppgifter behandlas för att informera om Taikes verksamhet, skicka nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang, hantera anmälningar, samla in respons, hantera och utveckla relationer med intressenter samt för annan kommunikation. Dessutom kan uppgifterna användas för produktion av statistik och information.

Personuppgifter används eller utlämnas inte för kommersiella marknadsföringssyften.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen (EU 2016/679), det vill säga behandlingen av uppgifterna är nödvändig som ett led i Centret för konstfrämjandes myndighetsutövning.

Centret för konstfrämjandes uppgifter stadgas i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012).

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter kan lagras i registret:

  • namn
  • e-postadress
  • organisation
  • postadress
  • telefonnummer
  • ort
  • intressentuppgifter
  • befattning
  • konstformer och Taikes verksamheter som personen har angett sig vara intresserad av.

Uppgifterna lagras med personens samtycke (till exempel när personen beställer nyhetsbrevet via Taikes webbplats eller genom en fråga i samband med anmälan till ett evenemang). Uppgifter kan också samlas in från intressenternas offentliga kontaktuppgifter. Uppgifter som måste lagras för att finnas med i registret är personens namn och e-postadress. Andra uppgifter kan lämnas efter eget gottfinnande och kan till exempel användas för att rikta nyhetsbrev. 

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut till tredje part.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vid utskick av nyhetsbrev använder vi finska Gruppo Software Oy:s massutskicksfunktion, där personens namn och e-postadress också behandlas av en underleverantör utanför EU/EES. Personuppgifterna är dock tekniskt skyddade. Avtalen mellan Gruppo och dess underleverantörer innehåller EU:s standardavtalsklausuler för dataskydd.

Inga andra personuppgifter överförs till länder utanför EU och EES.

Lagringstider för personuppgifter

Uppgifterna avlägsnas när de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för. Uppgifterna avlägsnas också om personen begär det.

Vanliga uppgiftskällor

Uppgifterna samlas in från personen själv eller från offentliga källor, såsom föreningars och företags offentliga uppgifter.

Principer för skydd av registret

Skyddet av registret tillhandahålls av leverantören och tillgången till registret är begränsad.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande.

Den registrerades rättigheter

Rätt att granska dina uppgifter

Du kan skicka en begäran till dataskyddsansvarig om att få granska dina uppgifter (kontaktuppgifter ovan). Var beredd att styrka din identitet.

Rätt att rätta dina uppgifter

Du har rätt att få ofullständiga eller felaktiga personuppgifter rättade. Lämna en skriftig begäran om rättelse till dataskyddsansvarig (kontaktuppgifter ovan). I din begäran anger du uppgiften som ska rättas och den exakta ändringen eller tillägget. Var beredd att styrka din identitet.

Rätt att avlägsna dina uppgifter

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har registrerade personer rätt att få sina personuppgifter avlägsnade ur registret.
Du har rätt att få Taike att avlägsna sådana personuppgifter om dig som behandlas utifrån ditt samtycke. Du kan skicka en skriftlig begäran om avlägsnande till [email protected].

Som prenumerant på nyhetsbrevet har du också möjlighet att avregistrera dig vid mottagandet av varje nyhetsbrev.

Personuppgifterna för dig som avregistrerar dig från nyhetsbrevet avlägsnas från registret.

Rätt att göra anmälan till tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen kan du göra en anmälan till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768

Mer information om hur du gör en anmälan hittar du på dataombudsmannens byrås webbplats www.tietosuoja.fi/sv.