Dataskyddsbeskrivning för Webropol-enkätverktyget

Dataskyddsbeskrivning för Webropol-enkätverktyget.

Registrets namn

Uppgifter som insamlas med Webropol

Personuppgiftsansvarig

Centret för konstfrämjande (Taike), Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors. 0295 330900, [email protected], www.taike.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Marko Pyy, e-post [email protected], telefon 0295 330 900 (växel)

Syften och rättslig grund för behandlingen

Behandlingens grund utgörs av utförande av uppdrag av allmänt intresse och användning av den offentliga makt som tillhör Centret för konstfrämjande, i enlighet med artikel 6 punkt 1e i dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Uppgifter som insamlas med Webropol behandlas exempelvis i följande situationer:

  • Insamling av anmälningar till evenemang.
  • Insamling av kontaktuppgifter för personer som är intresserade av Taikes tjänster och verksamhet för att eventuellt kontakta dem.
  • Insamling av respons på Taikes forsknings- och utvecklingsverksamhet.
  • Genomförande av olika respons- och evalueringsenkäter.

Svaren kan användas för att ta fram statistik och andra rapporter. Personuppgifter används eller överförs inte till kommersiella marknadsföringssyften.

Personuppgifter som behandlas

De insamlade uppgifterna varierar enligt enkätens syfte. Webropol-formulären kan innehålla frågor om exempelvis följande uppgifter:

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • företag/organisation
  • intresseområden
  • diet.

Alla enkäter innehåller inte frågor om personuppgifter.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna överförs inte till tredje parter.

Överföring av uppgifter utanför EU- eller EES-länder

Personuppgifterna överförs inte utanför EU- eller EES-länder eller till internationella organisationer.

Personuppgifternas förvaringstid

Webropol-enkäten raderas när den inte längre behövs för sitt syfte.

Lagenliga informationskällor

Uppgifterna anges av dem som svarar på enkäterna. Det är frivilligt att svara på enkäterna. Personuppgifter insamlas inte från andra källor.

Automatiskt beslutsfattande

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande.

Den registrerades rättigheter

Rätt till granskning

Du kan skicka en begäran om att få granska dina uppgifter till den dataskyddsansvariga (kontaktuppgifter ovan). Bered dig på att bevisa din identitet.

Rätt att korrigera uppgifter

Du har rätt att korrigera dina personuppgifter som är oprecisa eller felaktiga. Lämna en skriftig begäran om korrigering till den dataskyddsansvariga (kontaktuppgifter ovan). I begäran anger du uppgiften som ska korrigeras och dess exakta ändring eller komplettering. Bered dig på att bevisa din identitet.

Rätt att radera uppgifter

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har registrerade personer rätt att kräva att deras personuppgifter raderas ur registret.

Denna rättighet gäller inte sådana personuppgifter som Taike behöver för att fullfölja sina lagstadgade uppdrag. Största delen av Taikes tjänster baserar sig på fullföljande av lagstadgade ålägganden, utförande av uppdrag av allmänt intresse eller utövande av offentlig makt. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter ska raderas eller överföras till ett annat system, och inte heller i princip motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att kräva att Taike raderar sådana personuppgifter om dig som behandlas utifrån ditt samtycke. Du kan skicka en skriftlig begäran om radering till adressen [email protected]. Bered dig på att bevisa din identitet.

Rätt att göra anmälan till tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas lagstridigt an du göra en anmälan till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress PB 800, 00531 Helsingfors
E-post tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel 029 566 6700
Registratorskontor 029 566 6768

Närmare information om hur du gör en anmälan finns på hemsidan för dataombudsmannens byrå på adressen www.tietosuoja.fi/sv.