Information om extra konstnärspension

Extra konstnärspension beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. Extra konstnärspension kan dock inte beviljas sökande vars pensionsinkomster och andra fasta inkomster överstiger en viss inkomstgräns. Extra konstnärspension ansöks i september.
Arkkitehti tutkii seinämää
1 601,92 euro

Konstnärspensionens månatliga belopp 2024

Taike fördelar extra konstnärspension. Pensionsmottagaren ska vara minst 60 år eller permanent arbetsoförmögen samt bo eller ha bott permanent i Finland. 

Pensionerna fördelas utgående från kollegial bedömning: medlemmarna i statens konstkommissioner utvärderar de sökandes konstnärliga verksamhet. Taike fattar beslut om pensionerna. 

Årligen fördelas ett belopp som motsvarar sammantaget 51 fulla pensioner och ungefär var nionde sökande beviljas pension. Cirka en tredjedel av dem som får konstnärspension beviljas delpension och resten full pension. De senaste åren har de som beviljats konstnärspension varit i genomsnitt 65–66 år.  

Extra konstnärspension utbetalas av Keva. Konstnärspension betalas månatligen till drygt tusen konstnärer. 

Taike har fördelat konstnärspensioner sedan 2016. Tidigare fattades pensionsbesluten av undervisnings- och kulturministeriet. Pensionerna grundar sig på lagen om extra konstnärspensioner. 

Extra konstnärspension per månad

Från och med 1.1.2024 uppgår den fulla konstnärspensionen till 1 601,92 euro i månaden. Delpension är hälften av detta, alltså 800,95 euro i månaden. Pensionen är skattepliktig inkomst. 

Inkomstgräns för konstnärspension  

Det beviljade pensionsbeloppet påverkas av den sökandes pensionsinkomster och andra fasta inkomster. 

Om den sökandes pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, understiger 1 601,92 euro i månaden (2024) kan full pension beviljas. Om den sökandes inkomster är 1 601,92–3 203,84 euro i månaden (2024) kan delpension beviljas. Sökande med högre inkomster än detta kan inte beviljas konstnärspension.

Pension på grundval av konstnärsstipendium

Om du har fått ett femårigt konstnärsstipendium som beviljats före 2009 har du rätt till "pension på grundval av konstnärsstipendium". Pensionens ansöks från Keva. Se närmare information på Kevas webbplats