Information om specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden

Bidragen är avsedda för kulturverksamhet i glesbygdsområden. Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.  Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.  

Bidragen är avsedda för kulturverksamhet i glesbygdsområden. Områdesdefinitionen grundar sig på klassificeringen av stad och landsbygd som baserar sig på geografisk information och administreras av Finlands miljöcentral (SYKE). I utgångspunkt ligger områdena långt från stora centrum och områdets bosättningsstruktur är utspridd. Olika områdens placering i klassificeringen kan ses här.
Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Bidragen är avsedda för: 

 • konst- och kulturprojekt i glesbygdsområden 
 • konst- och kulturprojekt som inkluderar glesbygdsinvånares delaktighet och deltagande samt beaktar lokala förhållanden och utgångspunkter.

Projektet ska främst rikta sig till ett glesbygdsområde och det ska gagna invånare i glesbygdsområden. 

Bidrag kan beviljas bland annat för: 

 • sysselsättning av konstnärer
 • förstärkning av konst- och kulturtjänsters tillgänglighet och av delaktighet
 • miljökonstverk och offentliga konstverk
 • samhällskonstprojekt   
 • utveckling av konstnärsresidens
 • utveckling av konst- och kulturevenemang
 • utveckling av kulturturism  
 • immateriella kulturarvsobjekt
 • investeringar/projekt som förbättrar konstens och kulturens tillgänglighet.

Det beviljade bidraget är minst 10 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens stadgeenliga grundläggande verksamhet.