Information om konstnärsstipendium

Statens konstkommissioner fördelar halvåriga samt ett-, tre- och femåriga konstnärsstipendier för professionellt konstnärligt arbete. Konstnärsstipendierna utlyses på våren och stipendium ansöks för följande år.
Kuvittaja työskentelee tietokoneen ääressä
600

Årligen finansierar cirka 600 konstnärer sitt arbete med konstnärsstipendium.

Cirka 2000 euro

Stipendiets månatliga belopp

Stipendieperiodens längd

Stipendiernas antal och längd varierar enligt konstart. Centret för konstfrämjande beslutar hur stipendierna fördelas mellan de olika konstarterna. Tre- och femåriga konstnärsstipendier beviljas främst till yrkeskonstnärer meriterade inom sin konstart. Ett- och halvåriga stipendier beviljas också till unga konstnärer eller konstnärer i början av karriären.

Ett femårigt konstnärsstipendium kan också beviljas som ett konstnärsprofessorsstipendium. Stipendiaterna har under stipendieperioden rätt att använda titeln konstnärsprofessor.  

Konstnärsstipendierna utlyses på våren och stipendium ansöks för följande år. En halvårig konstnärsstipendieperiod kan inledas antingen 1.1 eller 1.7. Stipendiemottagare som vill inleda sin konstnärsstipendieperiod 1.7 ska kontakta Taike separat.

Konstnärsstipendiets belopp

Stipendiebeloppet är 2 153,23 euro i månaden (från och med 1.3.2024 uppgår stipendiebeloppet till 2 196,30 euro i månaden). Stipendiet är skattefritt. Taike fastställer stipendiets storlek årligen. Statens konstnärsstipendium uppgår 2024 till 26 269,46 euro för hela året.

Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) betala en pensionsförsäkringspremie av stipendiet, som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp. Försäkringspremien baserar sig på ålder och LFöPL-arbetsinkomst, som meddelas i försäkringsbeslutet. Närmare information om att teckna försäkringen finns på LPA:s webbplats. 

Också en del av stipendiearbete som utförs utomlands omfattas av försäkringen. Personer som är över 68 år eller får ålderspension kan inte teckna en försäkring.

Lönearbete under stipendieperioden 

Konstnärsstipendiet ska användas till en fortlöpande period av konstnärligt arbete enligt arbetsplanen i ansökan. Mottagare av ett-, tre- eller femårigt stipendium får inte samtidigt ha en avlönad tjänst eller anställning som huvudsyssla. Däremot är det tillåtet att arbeta i en avlönad bisyssla högst 10 timmar per vecka eller med ett arbetsavtal på 30 %.

Under en kort period kan timantalet tillfälligt överskridas, förutsatt att det genomsnittliga timantalet över en längre tid hålls inom det tillåtna. Stipendiemottagare som tänker arbeta i en avlönad bisyssla ska kontakta den specialsakkunniga på Taike som nämns i beslutsbrevet. 

Mottagare av ett halvårigt stipendium kan ha ett avlönat arbete under stipendieperioden. 
 

Flytta fram stipendieperioden

Du kan flytta fram stipendieperioden av följande orsaker: 

  • sjukdom eller rehabilitering (läkarintyg) 
  • föräldraledighet eller vård av under treårigt barn (FPA:s beslut) 
  • partiell föräldraledig (FPA:s beslut) 
  • värnplikt eller civiltjänstgöring (värnpliktskallelse, kallelse till civiltjänstgöring) 
  • annan jämförbar orsak. 

Avbryt stipendieperioden

Du kan avbryta stipendieperioden och ta ut kvarvarande tid senare, om ditt konstnärliga arbete avbryts av följande orsaker: 

  • sjukdom eller rehabilitering (läkarintyg) 
  • föräldraledighet eller vård av under treårigt barn (FPA:s beslut) 
  • värnplikt eller civiltjänstgöring (värnpliktskallelse, kallelse till civiltjänstgöring) 
  • annan jämförbar orsak 
  • annat avlönat arbete (intyg över anställnings- eller tjänsteförhållande eller företagsverksamhet). 

Stipendieperioden kan avbrytas bara om det har gått minst fyra månader från periodens början, arbetet avbryts för minst fyra månader och det efter avbrottet återstår minst fyra månader av stipendieperioden.

Om stipendieperioden avbryts på grund av avlönat arbete, ska stipendiet användas senast inom två år efter slutet på den ursprungliga stipendieperioden. Arbete finansierat av ett annat stipendium godkänns inte som orsak till avbrott. Ansökan om att flytta eller avbryta stipendieperioden ska inlämnas till Taike senast 30 dagar före avbrottets början. 

Taike fattar beslut om avbrott av stipendieperioden. Utifrån beslutet om avbrott ansöker mottagaren om avbrott i pensionsförsäkringen av LPA.