Tillgänglighetsutlåtande för Centret för konstfrämjandes e-tjänst för statsunderstöd

Undervisnings- och kulturministeriet äger e-tjänsten och Centret för konstfrämjande ansvarar för e-tjänsten för de statsunderstöd som centret administrerar.

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs hur

  • e-tjänsten för statsunderstöd inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
  • vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet
  • hur du kan ge respons om tillgänglighetsproblem.

Undervisnings- och kulturministeriet äger e-tjänsten och Centret för konstfrämjande ansvarar för e-tjänsten för de statsunderstöd som centret administrerar.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

E-tjänstens tillgänglighet har förbättrats betydligt under 2021. För närvarande uppfyller e-tjänsten de flesta av de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA (WCAG-kriterier 2.1) som krävs enligt lagen. Vi har låtit utföra en extern expertutvärdering av e-tjänsternas tillgänglighet, och därigenom identifierat bristerna i e-tjänstens tillgänglighet.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga:

Kriterium 1.4.11

Färgkontrasterna i tjänsten är inte tillräckligt tydliga i fråga om alla ikoner, inmatningsfält, länkar, kryssrutor och knappar.

Kriterium 3.3.1

När man fyller i ansökningsblanketten, får man inget felmeddelande från fältet där man fyllt i en felaktig uppgift. Felen markeras endast med en ikon utan förklarande text.

Kriterium 3.3.3

Felmeddelandena i tjänsten är inte alltid tillräckligt informativa.

Kriterium 4.1.2

När man granskar sina egna uppgifter, får skärmläsaren inget meddelande om eventuella fel. Webbplatsen för e-tjänsten är inte uppbyggd enligt nuvarande HTML-standard.

Pdf-filer

De pdf-filer som skapas och importeras i e-tjänsten är inte till alla delar tillgängliga.

Vissa innehåll eller funktioner omfattas inte av tillgänglighetskraven

Alla kritiska brister i e-tjänstens tillgänglighet kommer inte att rättas till. Bristerna gällande hur responsivt e-tjänsten fungerar (kriterierna 1.4.10 och 1.4.4) kommer inte att åtgärdas. Att göra webbplatsen mer responsiv skulle förutsätta betydande och omfattande strukturella förändringar i e-tjänsten, vilket inte är motiverat med tanke på att tjänstens återstående livscykel är kort. Men kontakta oss gärna, så gör vi vårt bästa för att hitta ett alternativt sätt för dig att ansöka om statsunderstöd från oss, om ovan nämnda eller andra brister i tillgängligheten hindrar dig från att uträtta ärenden via e-tjänsten.

Hur har tillgängligheten testats?

Detta tillgänglighetsutlåtande baserar sig på våra egna observationer och en tredje parts bedömning (2020) av huruvida e-tjänsten uppfyller de krav som anges i lagen.

E-tjänsten publicerades 2015 och tas sannolikt ur bruk 2023.

Har du noterat några brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker några brister i e-tjänsten som inte angetts i denna beskrivning, får du gärna ge oss respons på det. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss per e-post på adressen asiakaspalvelu(at)taike.fi.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
Telefonväxeln 0295 016 000

Läs också

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Webbplatsen Tillgänglighetsgrav