Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 2024: Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika

Päätökset

Päätökset tehdään syyskuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn.

Kenelle

Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille.

Kuka päättää

Valtion taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Apurahaa voi hakea verkossa hakuaikana.

Kenelle?

Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Ammattitaiteilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito.

Apurahakausi alkaa vuonna 2025. Myönnettävien apurahojen lukumäärät ja pituudet vaihtelevat taiteenaloittain puolivuotisesta viisivuotiseen.

Viisivuotinen taiteilija-apuraha voidaan myöntää myös taiteilijaprofessoriapurahana. Apurahan saajilla on oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä apurahakauden ajan. Taiteilijaprofessoriapurahoja myönnetään yhteensä neljä kappaletta ja niitä voidaan nyt myöntää vaihtoehtoisina seuraaville taiteenaloille: kuvataide, monitaide, sarjakuva- ja kuvitustaide, sirkustaide, tanssitaide, teatteritaide, valokuvataide.

Lisätietoa arvonimistä

Taiteen edistämiskeskus suosittaa, että jätät hakemuksen vain yhdelle taiteenalalle. Tee taiteenalavalinta hakemusta täyttäessäsi. Monitaide tarkoittaa useita eri taiteenaloja tavanomaisesta poikkeavalla tavalla yhdistävää toimintaa – ei vakiintuneita taidemuotoja kuten musiikkiteatteria.

Kuka päättää?

Valtion taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.

Mihin tarkoitukseen?

Taiteilija-apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Apurahaa ei myönnetä taiteenalan ammatilliseen perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvään opiskeluun tai opinnäytetyöhön.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 • jolla jatkuu vuonna 2025 Taiken myöntämä monivuotinen taiteilija-apuraha
 • jolla on vuonna 2025 muun kuin Taiken myöntämä yli 6 kk työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.
   

Minkä suuruinen?

 • Apurahan suuruus vuonna 2024 on 2 196,30 e/kk.
 • Apuraha maksetaan kuukausittain.
 • Apuraha voidaan myöntää ½, 1, 3 tai 5 vuoden pituisena. Voit hakea samalla hakemuksella kaikkia pituuksia. Sinulle voidaan myöntää vain sen pituinen apuraha, jota olet hakenut. Työsuunnitelman tulee kattaa koko haettu apurahakausi.  
 • Apurahakausi alkaa vuoden 2025 alusta. Puolivuotisen apurahakauden voi pyynnöstä aloittaa myös heinäkuussa 2025.  
 • Apurahansaajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus (MYEL), joka on noin 13–25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksusi määrä perustuu ikääsi sekä MYEL-työtuloosi, joka ilmoitetaan sinulle vakuutuspäätöksessä. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.
   

Millä perusteella?

Toimikunnat arvioivat kaikki hakemukset. Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arviointiperusteita ovat hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta ja työsuunnitelma, jonka tulee kattaa koko haettu apurahakausi. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja taiteenalakohtaiset apurahakiintiöt. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu sekä huomioidaan kulttuuri- ja kielivähemmistöjen erityispiirteet. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot

 • Onko hakija ammattilainen? 
 • Millaisia ovat hakijan aikaisemmat näytöt taiteellisesta toiminnasta?
 • Onko hakija vakuuttava taiteenalansa kentässä?

Työsuunnitelman laadukkuus

 • Onko työsuunnitelman taiteellinen idea selkeä ja vahva? 
 • Onko työskentely pitkäjänteistä, hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa? 
 • Sisältyykö työsuunnitelmaan ammatillista kehitystä, uusia ideoita tai toimintatapoja?

Mitä liitteisiin?

 • Kaikille pakollinen liite on taiteilijan ansioluettelo.
 • Visuaalisten taiteenalojen (arkkitehtuuri, kuvataide, mediataide, muotoilu, sarjakuva- ja kuvitustaide, valokuvataide) hakijoille pakollinen liite on myös 3–5 teoskuvaa tai työnäytettä yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvan kuvan teoksista tulee lisätä linkki mahdollisine salasanoineen videoiden julkaisualustaan.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB.

Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.  

Hakija on vastuussa siitä, että liitteet sisältävät hakuilmoituksessa vaaditut tiedot.

Yleiset ehdot

 • Apurahan saajan on luovuttava päätoimisesta palkatusta työstä apurahakauden ajaksi, jos myönnetty apuraha on vähintään yhden vuoden pituinen. Apurahakauden aikana voi työskennellä sivutoimisessa palkatussa työssä enintään 10 tuntia viikossa tai 30 % työsopimuksella. Puolivuotisen apurahan saaja voi olla ansiotyössä apurahakauden aikana.  
 • Apurahan saajan on tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.
   

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen.
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä sellaisista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista, joiden selvityksen määräaika on umpeutunut.

Päätöksiin sovelletaan lakia (734/1969) ja asetusta (845/1969) valtion taiteilija-apurahoista, lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta, valtionavustuslakia (688/2001), hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

LISÄTIETOJA TAITEILIJA-APURAHASTA 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä syyskuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on verkkoasioinnissa. Tarkasta myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähettämäsi hakemus on viranomaiselle toimitettu, julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Henkilön yksityisyyteen liittyvät asiat, esimerkiksi yhteystiedot sekä terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat, ovat aina salassa pidettäviä. Työsuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita.

Taike toimittaa tiedot kaikista valtionavustuspäätöksistä julkaistavaksi tutkiavustuksia.fi-palveluun (valtionavustuslaki 688/2001, valtioneuvoston asetus 1394/2022). Voit valita hakemusta tehdessäsi, suostutko päätöksen julkaisuun Taiken verkkosivuilla. Päätöstietojen toimittamista Tutkiavustuksia.fi-palveluun et voi kuitenkaan kieltää, vaikka kieltäisit nimen julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Yksityishenkilöiden apurahahakujen osalta palvelussa julkaistaan vain myönteiset apurahapäätökset.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu
p. 0295 330 700 
[email protected]