Utlysning

Utlysning 2024: Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för arbete för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och för konstjournalister. Längden på stipendieperioderna varierar från sex månader till fem år.

Ansökningstid

Beslut

Beslut fattas före utgången av september.

För vad

Stipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete.

För vem

Statens konstnärsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och för konstjournalister.

Vem fattar beslut

Besluten fattas av statens konstkommissioner på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Ansökningstiden går ut sista ansökningsdagen kl. 16.00. Senast då måste din ansökan vara framme hos Taike.

Stipendiet kan sökas i e-tjänsten under ansökningstiden.

För vem?

Statens konstnärsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och för konstjournalister. En yrkeskonstnär är en person som skapar, framför eller tolkar konst som huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har en utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten som förvärvats på något annat sätt.

Stipendieperioden börjar 2025. Antalet stipendier som beviljas och deras längd varierar från sex månader till fem år beroende på konstart.

Ett femårigt konstnärsstipendium kan också beviljas som ett konstnärsprofessorsstipendium. Stipendiaterna har under stipendieperioden rätt att använda titeln konstnärsprofessor. Totalt beviljas fyra konstnärsprofessorsstipendier och de kan nu beviljas som alternativ inom följande konstarter: bildkonst, multikonst, serie- och illustrationskonst, cirkuskonst, danskonst, teaterkonst, fotokonst.

Om hederstitlar

Centret för konstfrämjande rekommenderar att du lämnar in en ansökan inom endast en konstart. Du väljer konstart när du fyller i ansökan. Multikonst syftar på verksamhet som kombinerar olika konstarter på ett sätt som avviker från det traditionella – inte på etablerade konstformer som musikteater.

Vem fattar beslut?

Besluten fattas av statens konstkommissioner på föredragning av specialsakkunnig.

För vad?

Konstnärsstipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete. Stipendium beviljas inte för studier eller slutarbete inom grundläggande konstnärlig yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.

Stipendium beviljas inte sökande

 • vars fleråriga konstnärsstipendium från Taike fortsätter 2025
 • som har ett arbetsstipendium på över sex månader för 2025 som beviljats av någon annan än Taike
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.
   

Hur mycket?

 • Stipendiebeloppet 2024 är 2 196,30 euro/månad.
 •  Stipendiet betalas ut månadsvis. 
 • Stipendiet kan beviljas för ½, 1, 3 eller 5 år. Du kan ansöka om alla längder med samma ansökan. Du kan bara beviljas stipendium för den längd som du ansökt om. Arbetsplanen ska omfatta hela den ansökta stipendieperioden.
 • Stipendieperioden inleds i början av 2025. En halvårig stipendieperiod kan på begäran också inledas i juli 2025.
 • Stipendiaten ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) betala en pensionsförsäkringspremie på stipendiet som är cirka 13–25 procent av det totala stipendiebeloppet. Din försäkringspremie beror på din ålder och din LFöPL-arbetsinkomst, som anges i ditt försäkringsbeslut. Stipendiaten måste ansöka om försäkringen inom tre månader efter att stipendiet har betalats ut. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Mer information hittar du på www.mela.fi/sv.
   

På vilka kriterier?

Kommissionerna bedömer alla ansökningar. Stipendiebesluten baseras på bedömning och inbördes jämförelse av ansökningarna samt en helhetsbedömning. Bedömningskriterier för ansökningarna är den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet och arbetsplanen som ska omfatta hela stipendieperioden. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och stipendiekvoterna per konstart. Dessutom beaktas jämlikhet och likabehandling samt kulturella och språkliga minoriteters särdrag. Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier skulle uppfyllas.

Den sökandes tidigare konstnärliga meriter

 • Är den sökande professionell?
 • Vad har den sökande för tidigare prov på konstnärlig verksamhet?
 • Är den sökande trovärdig inom sin konstart?

Arbetsplanens kvalitet

 • Är den konstnärliga idén i arbetsplanen tydlig och stark?
 • Är arbetet långsiktigt, välplanerat och genomförbart?
 • Inbegriper arbetsplanen professionell utveckling, nya idéer eller verksamhetssätt?

Vad ska bifogas?

 • Obligatorisk bilaga för alla är konstnärens meritförteckning.
 • Obligatorisk bilaga för sökande inom visuella konstarter (arkitektur, bildkonst, mediekonst, formgivning, serie- och illustrationskonst, fotokonst) är dessutom 3–5 bilder av verk eller motsvarande arbetsprover som en pdf-fil (upp till 4 MB). Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Skickar du rörliga bilder ska du bifoga länk och eventuellt lösenord till aktuell videodelningsplattform.
 • En bilaga får vara högst 4 MB.

Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå av dess namn.

Den sökande ansvarar för att bilagorna innehåller de uppgifter som anges utlysningen.

Allmänna villkor

 • Stipendiaten ska avstå från avlönat arbete i huvudsyssla under stipendieperioden om stipendiet är beviljat för minst ett år. Det är tillåtet att ha en avlönad bisyssla på högst tio timmar i veckan eller 30 procent av heltid under stipendieperioden. Mottagare av ett halvårigt stipendium kan ha ett avlönat arbete under stipendieperioden.
 • Stipendiaten ska lämna en skriftlig redogörelse för stipendiets användning efter stipendieperiodens slut.

Stipendium kan inte beviljas om

 • ansökan har kommit in för sent. Ansökan ska vara framme senast sista ansökningsdagen kl. 16.00
 • ansökan är ofullständig
 • den sökande inom utsatt tid inte har lämnat in en skriftlig redogörelse för tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (734/1969) och förordningen (845/1969) om statens konstnärsstipendier, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

LÄS MER OM KONSTNÄRSSTIPENDIET

Beslut

Alla sökande får ett skriftligt beslut före utgången av september. Du får beslutet via e-post när det finns i e-tjänsten. Kontrollera även din skräppost. Det är ditt ansvar som sökande att bevaka den e-postadress du har uppgett i din ansökan.

Ansökans offentlighet

En ansökan som skickas till Taike är en offentlig myndighetshandling som var och en har rätt att ta del av (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Till exempel kan media begära att få se ansökan. Taike lämnar inte ut sekretessbelagda uppgifter. Uppgifter som rör någons personliga integritet, såsom kontaktuppgifter, hälsotillstånd och ekonomisk situation, är alltid konfidentiella. Arbetsplaner är sekretessbelagda i den mån de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, såsom konstnärliga idéer.

Taike lämnar uppgifter om alla statsunderstödsbeslut för publicering på Tutkiavustuksia.fi (statsunderstödslagen 688/2001, statsrådets förordning 1394/2022). Du kan i din ansökan ange om du samtycker till att beslutet publiceras på Taikes webbplats. Även om du inte vill att ditt namn ska publiceras på Taikes webbplats kan du inte vägra att beslutet publiceras på Tutkiavustuksia.fi. När det gäller enskilda personers stipendieansökningar publiceras endast positiva beslut på Tutkiavustuksia.fi.

Mer information

Kundtjänst
tfn 0295 330 700
[email protected]