Yhteisöavustusten liitteet

Tarkista haettavan avustuksen hakuilmoituksesta, mitä liitteitä hakemukseen vaaditaan. Selvitykseen vaadittavat liitteet löydät päätöskirjeestä. Myönteinen avustuspäätös tulee toimittaa yhteisön kirjanpidosta vastaavalle henkilölle.

Kustannuspaikkaraportti

Kustannuspaikkaraportilla tarkoitetaan kirjanpidon raporttia avustetun hankkeen tai toiminnan toteutuneista tuloista ja menoista koko avustuksen käyttöajalta. Jos avustettavan hankkeen tai toiminnan toteutuneita tuloja ja kustannuksia tulee seurata kustannuspaikalla, tämä kerrotaan päätöskirjeen ehdoissa ja rajoituksissa. Kustannuspaikkaraportti nimetään käyttötarkoituksen mukaisen hankkeen tai toiminnan, ei rahoittajan mukaan (nimen tulee olla muu kuin Taike). Avustukset, tulot ja menot tulee tilikartassa kirjata eritellyille tilinumeroille, jotta Taike voi arvioida kaikkia hankkeen tuloja ja menoja.

Huomioitavaa erityisavustuksesta: Taiken erityisavustuksella katetaan avustettavasta hankkeesta syntyvää alijäämää, joka muodostuu, kun hyväksyttävistä kustannuksista vähennetään muut avustukset ja hankkeesta saadut tuotot. Jos Taiken avustus on suurempi kuin toteutunut alijäämä, ylimenevä osuus tulee palauttaa Taikelle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti. Jos ylimenevää osuutta ei palauteta vapaaehtoisesti, Taike perii sen takaisin. Avustettava hanke ei voi siis tuottaa voittoa.

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tuloslaskelma ja tase-erittely ovat tilinpäätöksen liitetietoja. Näissä raporteissa kirjanpidon tilit näkyvät tiliryhmittäin. Tilikohtaista tuloslaskelmaa kutsutaan myös pitkäksi tuloslaskelmaksi. 
Tilikohtainen tuloslaskelma vaaditaan toiminta-avustusten liitteeksi hakuvaiheessa ja sekä toiminta- että erityisavustusten liitteeksi selvitysvaiheessa. Tilikohtainen tuloslaskelma tulee toimittaa, jotta Taike saa hankkeen tai toiminnan toteutuneista menoista ja tuloista oikean ja riittävän kuvan.

Allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös

Taikeen toimitettavan tilinpäätöksen tulee olla allekirjoituksin vahvistettu. Jos kirjanpitovelvollinen on yhteisö tai säätiö, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittavat hallitus tai vastuunalaiset yhtiömiehet ja toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö (1997/1336, 7 §). Yhteisön tai säätiön tilinpäätöksen allekirjoittamiseen ei siis riitä pelkän allekirjoitusoikeudellisen henkilön allekirjoitus.