Bilagorna till sammanslutningars bidrag

Kontrollera alltid i bidragets utlysning vilka bilagor som krävs för ansökan. Bilagorna som krävs för redovisningen specificeras i beslutsbrevet. Positivt bidragsbeslut ska förmedlas till den person som ansvarar för sammanslutningens bokföring.

Rapport per kostnadsställe

Rapport per kostnadsställe avser bokföringens rapport över det understödda projektets eller verksamhetens förverkligade inkomster och utgifter under hela bidragsperioden. Om det understödda projektets eller verksamhetens förverkligade inkomster och utgifter ska följas upp per kostnadsställe, meddelas det i beslutsbrevets villkor och begränsningar. Rapporten per kostnadsställe namnges enligt syftet för projektet eller verksamheten, inte enligt finansiären (namnet måste alltså vara något annat än Taike). Bidrag, inkomster och utgifter ska i kontoplanen registreras på specifika kontonummer, så att Taike kan bedöma projektets alla inkomster och utgifter.

Observera följande om specialbidrag: Taikes specialbidrag täcker det understödda projektets underskott, som uppstår när övriga understöd och projektets inkomster dras av de bidragsberättigade kostnaderna. Om Taikes bidrag är större än det faktiska underskottet, ska den överskridande delen återbetalas till Taike enligt 20 § i statsunderstödslagen. Om den överskridande delen inte återbetalas frivilligt, återkräver Taike den. Det understödda projektet kan alltså inte ge vinst.

Kontospecifik resultaträkning

Kontospecifik resultaträkning och specifikation till balansräkningen är bilagor till bokslutet. I dessa rapporter syns bokföringens konton per kontogrupp. Kontospecifik resultaträkning kallas också lång resultaträkning. 

Kontospecifik resultaträkning krävs som bilaga till verksamhetsbidrag i ansökningsskedet samt som bilaga till verksamhets- och specialbidrag i redovisningsskedet. Kontospecifik resultaträkning lämnas in för att Taike ska få en riktig och tillräcklig bild av projektets eller verksamhetens förverkligade utgifter och inkomster.

Bokslut fastställt med underskrifter

Bokslutet som skickas till Taike ska vara fastställt med underskrifter. Om den bokföringsskyldiga är en sammanslutning eller en stiftelse, ska bokslutet och verksamhetsberättelsen skrivas under av styrelsen eller de ansvariga bolagsmännen samt av verkställande direktören eller en person i motsvarande ställning (1997/1336, 3 kap, 7 §). Det räcker alltså inte att endast en person med namnteckningsrätt skriver under en sammanslutnings eller stiftelses bokslut.