Information om bidrag för främjande av delaktighet och kulturell välfärd

Bidragen är avsedda för sammanslutningar. Bidragen främjar konstens och kulturens tillgänglighet och välfärdsinverkan samt deltagande och delaktighet i konst och kultur.

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser samt handikapporganisationer kan ansöka bidrag.

Bidragen

  • främjar konstnärers utkomst och sysselsättning 
  • främjar kulturell välfärd och delaktighet i konst och kultur
  • främjar kultur- och konstaktiviteter i hela landet 
  • utvecklar innehåll för kulturell välfärd samt verksamhetens strukturer och evaluering.

Bidragen stöder

  • projekt och verksamhet inom kulturell välfärd
  • sysselsättning av konstnärer, inklusive konstnärer som behöver särskilt stöd
  • deltagande och delaktighet i konst och kultur
  • aktörer som främjar kultur- och konstaktiviteter. 

Bidrag beviljas inte för

  • investeringar
  • fritidsverksamhet (t.ex. utflykter, fester).

Bidraget beviljas som antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas för sammanslutningars verksamhet eller för en viss del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt. Bidrag som ansökts för verksamhet kan beviljas som specialbidrag för ett projekt som ingår i verksamhetsplanen. Taike fattar beslut om bidragsformen utgående från ansökan.

De beviljade verksamhetsbidragen är minst 10 000 euro. Bidragsbelopp mindre än detta beviljas som specialbidrag för ett eller flera projekt. De beviljade specialbidragen är minst 5 000 euro.

Verksamhetsbidraget kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader. Verksamhetsbidrag kan beviljas till sammanslutningar som har varit registrerade i minst tre år och bedriver regelbunden verksamhet året om.