Information om verksamhetsbidrag för konstarter

Bidragen är avsedda för att stödja den fortlöpande verksamheten inom olika konstarters sammanslutningar som föreningar, andelslag och företag. Verksamhetsbidrag ansöks på hösten. Verksamhetsbidrag kan beviljas för sammanslutningens hela verksamhet eller en bestämd del av verksamheten.

Verksamhetsbidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag, företag samt organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser, inom olika konstarter. Vid ansökan om verksamhetsbidrag väljs den konstart som verksamheten i huvudsak handlar om.   

Verksamhetsbidrag ansöks på hösten och det är avsett för följande års verksamhet. Verksamhetsbidragen kan beviljas som ett- eller treåriga. Vid beviljande av verksamhetsbidrag beaktas övrigt offentligt stöd som den sökande fått samt behovet av verksamhetsbidrag. Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.  

Verksamhetsbidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader. I utlysningen av verksamhetsbidrag meddelas hur många procent av verksamhetens godkända kostnader bidraget högst kan täcka. En ansökan om verksamhetsbidrag kan överföras till att behandlas som en ansökan om specialbidrag.    

Bidraget får inte tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för bidragsberättigade kostnader. 

Sammanslutningar som får Taikes verksamhetsbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarter. 

Besluten om verksamhetsbidragen meddelas de sökande inom januari.  

Bidragen:

  • främjar konstnärers utkomst och sysselsättning
  • främjar långsiktig utveckling av sammanslutningarna
  • ger mångsidigare förutsättningar för konstnärligt och annat skapande arbete
  • förnyar, utvecklar och upprätthåller verksamhetens innehåll och strukturer
  • främjar konstens och kulturens tillgänglighet nationellt
  • främjar konst- och kulturbranschernas utveckling, kompetens och internationalisering.

Ettårigt verksamhetsbidrag

Ettårigt verksamhetsbidrag är minst 20 000 euro. Ettårigt verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader.

Treårigt verksamhetsbidrag

Treårigt verksamhetsbidrag är minst 40 000 euro årligen. Treårigt verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 60 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader.