Information om bildkonstens visningsstipendium

Visningsstipendierna för bildkonst är avsedda för professionella inom visuella konstarter, mediekonst och formgivning, vars verk kan visas offentligt. Bildkonstens visningsstipendier ansöks i januari.
Kuvittajan väripaletti

Bildkonstens visningsstipendier beviljas för arbete under samma år inom den period som anges i utlysningen. 

  • Stipendiet kan ges till konstnärer som bor eller har bott permanent i Finland.
  • Visningsstipendiet beviljas som ett sex månaders arbetsstipendium.
  • Visningsstipendiet uppgår till 12 000 euro. Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) betala en pensions- och olycksfallsförsäkringspremie av stipendiet som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp.
  • Annat avlönat arbete är tillåtet under stipendieperioden. 
  • Stipendienämnden för bildkonst fattar beslut om bildkonstens visningsstipendier.

Stipendier beviljas inte till sökande som

  • har fått ett visningsstipendium föregående år,
  • har statens konstnärsstipendium eller annat minst halvårigt arbetsstipendium för samma år
  • har beviljats statens extra konstnärspension.

Kontrollera alltid stipendiets detaljerade villkor och bilagorna som krävs för ansökan i utlysningen.