Utlysning

Utlysningskungörelse 2022: Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid

Beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av januari.

För vad

Bidraget är avsett för sammanslutningens verksamhet eller ett delområde av verksamheten.

För vem

Avustus on tarkoitBidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag, företag samt organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser, inom olika konstarter.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem är bidraget avsett?  

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag, företag samt organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser, inom olika konstarter. Bidraget är avsett för professionell konstverksamhet, inte för hobbyverksamhet.

Du kan ansöka bidrag med bara en ansökan. Välj den konstart som verksamheten huvudsakligen handlar om.

Effektmål

Bidragen

 • främjar konstnärers utkomst och sysselsättning
 • ger mångsidigare förutsättningar för konstnärligt och annat skapande arbete
 • förnyar och utvecklar verksamhetens innehåll och strukturer
 • främjar konstens och kulturens tillgänglighet nationellt
 • främjar långsiktig utveckling av sammanslutningarna.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Bidraget är avsett för sammanslutningens verksamhet eller ett delområde av verksamheten. Verksamheten kan vara nationell eller internationell och bidraget kan också användas som stöd för sammanslutningens besöks- eller turnéverksamhet.

Ansökningsomgången 2022 gäller ett- och treåriga verksamhetsbidrag.

Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader. Bidraget får inte tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för bidragsberättigade kostnader.

Verksamhetsbidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten. Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.

Ettårigt verksamhetsbidrag är minst 20 000 euro. Ettårigt verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader.

Treårigt verksamhetsbidrag är minst 50 000 euro årligen. Treårigt verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 60 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Det här beräknas enligt de förverkligade bokslutsuppgifterna för 2019, 2020 och 2021.  

Närmare information om godkända kostnader finns på Taikes sida Till bidragsmottagare

Enligt övervägande kan ansökan överföras till att behandlas som ansökan om specialbidrag. I så fall kontaktas sökande för komplettering av ansökan.

Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbsida Beviljade stipendier och bidrag.

Beslutets motivering

Bidrag beviljas utifrån en helhetsbedömning av ansökningarna och en inbördes jämförelse av de enskilda konstarterna. För jämförelsen av ansökningarna används fyra bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas även sökandenas regionala fördelning, språk samt anslaget anvisat till respektive konstart.

Samma allmänna bedömningskriterier tillämpas på ansökningar om ett- och treåriga verksamhetsbidrag. Sökande av treåriga verksamhetsbidrag ska därtill uppfylla vissa  ytterligare villkor.

Bedömningskriterier som tillämpas på såväl ett- som treåriga ansökningar:

Målinriktning och kvalitet hos sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningens verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller verksamhetsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt tillför sammanslutningen med sin verksamhet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilken internationell verksamet har sammanslutningen?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden?

Omfattning och genomslagskraft hos sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt och/eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om konst?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, utställningsverksamhet, verkstäder)?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?

Kvaliteten på det konstnärliga innehållet

 • Vilken är kvaliteten och originaliteten hos det konstnärliga innehållet?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sin konstart?
 • Är personalen professionell?
 • Vilka är sammanslutningens tidigare nationella och internationella meriter?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och det ekonomiska läget?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de verkställda godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningen?Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningen?

Sökande av treåriga verksamhetsbidrag ska uppfylla följande villkor:

 • De förverkligade inkomsterna och utgifterna (förverkligad budget) för sammanslutningens verksamhet under de tre föregående åren (2019, 2020 och 2021) är i genomsnitt 100 000 euro eller mer per år.
 • Till ansökan bifogas sammanslutningens verksamhetsplan och budget för 2023 samt verksamhets- och ekonomiplan för 2024 och 2025.

Allmänna villkor

Ekonomi

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten. Kommunal eller annan finansiering betraktas som en fördel för sökande.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats bidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.
 • Finansieringen av konstnärlig verksamhet (inkomster och utgifter) ska separeras från sammanslutningens övriga verksamhet (t.ex. restaurangverksamhet) och finansieringen av den.
 • Taike beviljar inte två eller flera bidrag för samma ändamål.

Verksamhetens kvalitet

 • Sammanslutningen är etablerad och bedriver regelbunden verksamhet året om.
 • Verksamheten får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Sammanslutningar som arrangerar utställningsverksamhet och får betydande statsunderstöd förutsätts ha avstått från att ta galleriavgifter av konstnärer, eller de ska presentera en acceptabel plan över att avstå från avgifterna.
 • Taike förutsätter att sammanslutningen i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna utgående från annan lagstiftning.
 • Bidrag beviljas i regel inte för utbildningsverksamhet.

Statsunderstödsmottagarens skyldigheter

 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Sammanslutningar som får verksamhetsbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarter.

Vad ska bifogas

Ettårigt verksamhetsbidrag

 • Sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning).
 • Sammanslutningens verksamhetsplan och budget för 2023.
 • Sammanslutningens bolagsordning eller stadgar, om sökande är ett företag.   

Treårigt verksamhetsbidrag

 • Sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut för de tre föregående räkenskapsperioderna (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning).
 • Sammanslutningens verksamhetsplan och budget för 2023.
 • Sammanslutningens verksamhets- och ekonomiplan för 2024 och 2025.
 • Sammanslutningens bolagsordning eller stadgar, om sökande är ett företag.   

En bilaga kan vara högst 4 MB. Bilagorna skickas via e-tjänsten, de kan inte skickas per e-post.

Bidrag kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Taike.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Anvisningar för sökande

Ansökan

Meddelande om beslutet

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av januari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information

Kundtjänsten, tfn 0295 330 700, [email protected]