Utvecklingsprogrammet för konstnärsexpertis och konstförmedling

Programmets mål är att synliggöra nya tillämpningar av konstnärlig kompetens och införa konstnärers expertis på ett brett plan inom olika samhällsområden.
Räppäri esiintymässä.

Utvecklingsprogrammet löper ut i slutet av 2022 och åtgärderna införs i Taikes övriga utvecklingsprogram och experttjänster. 

Programmets mål är att

  • synliggöra ny typ av tillämpning av konstnärliga kunskaper
  • stödja utveckling, breddning och organisering av förmedlarkompetens
  • skapa nätverk med och sammanföra instanser och aktörer inom ämnet
  • införa konstnärsexpertis i många olika delar av samhället

Utvecklingsprogrammets specialsakkunniga och länskonstnärer har letat efter och hittat metoder för att identifiera konstnärers expertis och förmedla dem till övriga delområden i samhället.

Programmet har startat försöksprojekt som stärker växelverkan mellan konst och övrig samhällelig utvecklingsverksamhet. Projekten har stöttat samarbete där konstnärers expertis förs fram som del av mångprofessionella sammanslutningar. Sådana samarbetsområden är exempelvis konst som del av utveckling av arbetskulturer samt konstens roll som del av hållbar utveckling.

Utvecklingsarbetet har utförts utan att glömma konstens fria väsen och dess värde i sig. Metoden har varit fortlöpande växelverkan med aktörer på konstfältet. Utöver konstfältet har programmets länskonstnärer arbetat på gränsytor där det kan uppstå nytt förmedlarkunnande och förmedlarverksamhet som stöd för konstnärerna.

Programmet genomfördes åren 2018 –2022. 

Resultat

Taide osana organisaatioita (TOO, Konst som del av organisationen) är ett mångdisciplinärt nätverk i fri form som diskuterar och samlar information om konstens möjligheter som del av att utveckla organisationer inom arbetslivet. Följ kommande evenemang och delta i diskussionen i Facebook-gruppen.

Materialpaketet Taide monialaisessa yhteistyössä – Polkuja yhteistyön rakentumiseen (Konst i mångdisciplinärt samarbete – Vägar för att bygga samarbete) har som mål att främja förmedling av konst till samhällets olika delområden. Materialet illustrerar mångdisciplinära samarbetsprocesser ur verkets beställares, konstnärens, förmedlarens och deltagarens synvinklar. Det finskspråkiga materialet som publicerades i februari 2021 kan användas fritt och kan laddas ner i pdf-format.

Programmets expertteam

Image
Henkilön kasvot.
Antti Huntus
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 810