Program och projekt

Taikes utvecklingsprogram har som mål att främja konstnärernas ställning och arbetsförutsättningar samt öka konstens genomslagskraft i samhället. Målen genomförs inom ramen för projekt där Taikes länskonstnärer, konstnärssakkunniga och konstexperter har en central roll.

Utvecklingsprogrammet för kulturell mångfald och mobilitet

Utvecklingsprogrammet för kulturell mångfald och mobilitet främjar förståelsen av mångfald, interkulturell dialog, konstnärers mobilitet och internationella nätverk.

Saamelaisräppärin kengät.

Utvecklingsprogrammet för konstnärers arbetsförutsättningar

Utvecklingsprogrammet för konstnärers arbetsförutsättningar ökar konstnärers arbetstillfällen, utvecklar deras utkomst och främjar arbetstrivsel.

Räppäri astumassa lavalle.

Utvecklingsprogrammet för konstnärsexpertis och konstförmedling

Programmets mål är att synliggöra nya tillämpningar av konstnärlig kompetens och införa konstnärers expertis på ett brett plan inom olika samhällsområden.

Räppäri esiintymässä.