Päätöksenteko

Apurahojen jakamisesta päättävät

 • valtion taidetoimikunnat
 • alueelliset taidetoimikunnat
 • kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta
 • kuvataiteen apurahalautakunta.

Taidetoimikunnissa ja apurahalautakunnissa on laaja taidekentän asiantuntemus, sillä niiden jäsenet ovat eri taiteenalojen ammattilaisia ja muita asiantuntijoita. Kaikki päätökset tehdään esittelystä, esittelijöinä toimivat Taiken erityisasiantuntijat (virkamiehet).

Apurahapäätökset perustuvat asiantuntijoiden tekemään vertaisarviointiin. Jäsenten vaihtuvuus ja alueellinen kattavuus takaavat päätöksenteon moniarvoisuuden. Taidetoimikuntien kausi kestää kaksi vuotta ja lautakuntien kolme vuotta.

Kaikki Taiken apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Valtion taiteilija-apurahoista päätetään kesä-syyskuussa. Muista apurahoista päätetään helmi-toukokuussa.

Viimeksi muokattu: 05.09.2022

Apurahaprosessi

  • Haku

   Ilmoitus taike.fi:ssä, hakuaika 1kk

  • Taiteilija tekee hakemuksen
  • Hakemus on jätetty
  • Taiteilija täydentää hakemustaan pyydettäessä
  • Päätöksenteko

   Enintään 15 viikkoa

  • Toimikunta perehtyy ja arvioi
  • Erityisasiantuntija tekee päätösesityksen
  • Toimikunta päättää
  • Päätös on tehty
  • Taiteilijalla 30 päivää aikaa tehdä oikaisuvaatimus
  • Apurahan käyttö

   Taike maksaa taiteilija-apurahan kuukausittain, kohdeapurahan kertaeränä

  • Taiteilija tekee taidetta
  • Taiteilija voi pyytää käyttötarkoituksen muutosta tai taiteilija-apurahan keskeytystä
  • Selvittäminen

   Apurahan päättymisen jälkeinen vuodenvaihde

  • Taiteilija tekee selvityksen apurahan käytöstä
  • Selvitys on tehty
  • Erityisasiantuntija tarkastaa selvityksen

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Oikaisuvaatimusohje lähetetään hakijalle päätöskirjeen mukana.

Lähetä oikaisuvaatimus ja sen liitteet erillisinä liitetiedostoina. Liitteitä voi olla enintään viisi kappaletta, ja yhden liitteen koko saa olla enintään 4 MB.

Mihin päätökset perustuvat

Taidetoimikunnat arvioivat jokaisen hakemuksen. Päätös perustuu taidetoimikunnan tekemään hakemusten kokonaisarviointiin. Päätökseen vaikuttavat muun muassa hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta ja työsuunnitelma, jonka tulee kattaa koko haettu apurahakausi. Kohdeapurahahakemuksissa kiinnitetään huomiota lisäksi projektin laatuun ja laajuuteen sekä talousarvion realistisuuteen. Hakemusten vertailussa käytettävät tarkemmat perusteet mainitaan hakuilmoituksissa.

Päätöksenteossa vaikuttavat myös alueelliset ja kielelliset seikat. Lisäksi otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu.

Kolmi- ja viisivuotisia taiteilija-apurahoja jaetaan ensi sijassa alallaan ansioituneille ammattitaiteilijoille. Yksi- ja puolivuotisia apurahoja jaetaan myös nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille.

Taiteilijaprofessoriapurahat (viisi- tai kymmenvuotiset) jaetaan erittäin ansioituneille taiteilijoille. Apurahan saajat voivat käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä.

Kirjastoapurahat ja kuvataiteen näyttöapurahat

Kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta ja kuvataiteen apurahalautakunta arvioivat jokaisen saamansa hakemuksen. Päätöksiin vaikuttavat hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta, työsuunnitelma sekä muut saadut apurahat.

Apurahan voi saada taiteilija, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa

Päätöksenteossa vaikuttavat myös alueelliset ja kielelliset seikat. Lisäksi otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu.

Viimeksi muokattu: 15.09.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku