Päätöksenteko

Suurimmasta osasta avustuksia päättää viraston johtaja, osasta taidetoimikunnat. Hakemuksia arvioivat Taiken asiantuntijaeliminä valtion ja alueelliset taidetoimikunnat.

Taidetoimikunnissa on laaja taidekentän asiantuntemus, sillä niiden jäsenet ovat eri taiteenalojen ammattilaisia ja muita asiantuntijoita. Kaikki päätökset tehdään esittelystä, esittelijöinä toimivat Taiken erityisasiantuntijat (virkamiehet).

Kaikki Taiken avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Toiminta-avustuksista päätetään tammi-helmikuussa. Erityisavustuksista päätetään helmi-toukokuussa.

Viimeksi muokattu: 27.09.2019

Avustusprosessi

  • Haku

   Ilmoitus taike.fi:ssä, hakuaika 1kk

  • Yhteisö tekee hakemuksen
  • Hakemus  on jätetty
  • Yhteisö täydentää hakemustaan pyydettäessä
  • Päätöksenteko

   Enintään 15 viikkoa

  • Toimikunta arvioi pyydettäessä
  • Erityisasiantuntija perehtyy, arvioi ja tekee päätösesityksen
  • Johtaja päättää
  • Päätössubsidy.process.step.result.suffix
  • Yhteisöllä 30 päivää aikaa tehdä oikaisuvaatimus
  • Avustuksen käyttö

   Taike maksaa toiminta-avustuksen 1-4 erässä, erityisavustuksen kertaeränä

  • Yhteisö tekee taidetta tai kulttuuria
  • Yhteisö voi pyytää käyttötarkoituksen muutosta tai lisäaikaa avustuksen käytölle
  • Selvittäminen

   Avustuksen käytön jälkeinen kevät

  • Yhteisö tekee selvityksen avustuksen käytöstä
  • Selvitys on tehty
  • Erityisasiantuntija tarkastaa selvityksen
  • Yhteisö palauttaa tarvittaessa avustuksen tai osan siitä

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Oikaisuvaatimusohje lähetetään hakijalla päätöskirjeen liitteenä.

Lähetä oikaisuvaatimus ja sen liitteet erillisinä liitetiedostoina. Liitteitä voi olla enintään viisi kappaletta, ja yhden liitteen koko saa olla enintään 4 Mb.

Mihin päätökset perustuvat

Toiminta-avustukset

Päätökset perustuvat kunkin haun hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Päätökseen vaikuttavat yhteisön toiminta, vertailu muiden hakijoiden hakemuksiin, jaettavan määrärahan suuruus sekä muun muassa Taiken, taidetoimikuntien ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa valtionavustusta.

Arvioinnissa käytetään seuraavia ohjeellisia vertailuperusteita.

Toiminnan laatu ja toteutuksen organisointi:

 • Kuinka vakuuttava yhteisö on taiteenalansa kentässä?
 • Koostuuko henkilökunta ammattilaisista?
 • Ovatko toimintasuunnitelma ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja toiminta tarjoaa taiteen kentälle, taiteilijoille tai yleisölle?
 • Onko toiminnalla paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko toiminta laajempaan taiteen ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta?
 • Onko toiminta verkostoitunutta?
 • Kuinka monipuolista, aktiivista ja saavutettavaa toiminta on?
 • Onko hakijalla strategia, visio tai kehityssuunnitelma vähintään seuraavalle kahdelle vuodelle?

Toiminnan talous ja volyymi:

 • Onko haettu avustus toiminnan kannalta tarpeellinen?
 • Onko talousarvio realistinen ja tasapainoinen? Onko haettu avustussumma toiminnan laajuuteen nähden sopiva?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Mikä on haetun avustuksen osuus (%) ja yhteisön omarahoitusosuus (%) talousarviosta?
 • Onko toimintasuunnitelma realistinen olemassa oleviin resursseihin nähden?
 • Millainen on toiminnan volyymi? Millaiset ovat toiminnan tunnusluvut? (esim. yleisömäärät, esityskerrat, julkaisutoiminta, kurssit jne.)

Yhteisön tulee olla toiminut vähintään kolme vuotta rekisteröitynä ja sen tulee harjoittaa ympärivuotista säännöllistä toimintaa.

Päätöksenteossa vaikuttavat myös alueelliset ja kielelliset seikat.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakijan toiminta perustuu taloudellisen voiton tavoitteluun
 • hakijan toiminta on harrastuspohjaista
 • hakemus on tullut myöhässä
 • hakemus on puutteellinen eikä hakija ole täydentänyt hakemustaan Taiken pyynnöstä huolimatta
 • hakijan aiemmat Taikelta saadut avustukset ovat selvittämättä.

Erityisavustukset

Taidetoimikunnat arvioivat jokaisen erityisavustushakemuksen. Päätökset perustuvat kunkin haun hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Päätökseen vaikuttavat jaettavan määrärahan suuruus sekä muun muassa Taiken, taidetoimikuntien ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa valtionavustusta.

Arvioinnissa käytetään seuraavia ohjeellisia vertailuperusteita.

Projektin laatu:

 • Kuinka vakuuttava yhteisö on taiteenalansa kentässä?
 • Käyvätkö projektin taiteelliset lähtökohdat ilmi työsuunnitelmasta?
 • Onko työsuunnitelma uskottava ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?

Projektin vaikuttavuus:

 • Onko projektilla paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko projekti laajempaan taiteen ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja projekti tarjoaa taiteen kentälle, taiteilijoille tai yleisölle?
 • Onko projektilla vaikutusta taiteenalan kehittymisen kannalta?

Projektin talous ja toteutus:

 • Onko projekti ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa?
 • Onko haettu avustus projektin kannalta tarpeellinen?
 • Onko projektissa yhteistyökumppaneita?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Onko haettu avustus hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Mikä on avustuksen osuus (%) projektin talousarviosta?
 • Onko haettu summa projektin laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Onko projektilla jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?

Päätöksenteossa vaikuttavat myös alueelliset ja kielelliset seikat.

Erityisehdot

 • Erityisavustusta ei voi saada yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin.
 • Pääsääntöisesti yhteisö voi saada Taikelta joko toiminta-avustusta tai erityisavustusta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä
 • hakemus on puutteellinen eikä hakija ole täydentänyt hakemustaan Taiken pyynnöstä huolimatta
 • hakijan aiemmat Taikelta saadut avustukset ovat selvittämättä.
Viimeksi muokattu: 27.09.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku