Blogi

Taiteilijoiden ja kuntien kulttuurivastaavien mukaan Taiken asiantuntijat osaavat asiansa

Kuntien kulttuurivastaavat arvostavat Taiken asiantuntijuutta sekä kaupungeissa että maaseudulla. Taiteilijat puolestaan kokevat vahvaa epäluottamusta kuntapäättäjien ja kunnan viranhaltijoiden osaamiseen taidetta ja kulttuuria koskevissa asioissa. Tulokset käyvät ilmi vuoden 2020 Taiteen ja kulttuurin barometristä, jossa selvitettiin taiteen tekemistä kunnissa.
Taiken raidallinen banderolli aulassa
Kuva: Vilhelm Sjöström

Taike viranomaisena sai molemmilta vastaajaryhmiltä vahvan luottamuslauseen osaamiselleen. Sekä taiteentekijät että kuntien kulttuurivastaavat pitivät Taiken asiantuntijoiden osaamista erinomaisena ja toivoivat, että tätä asiantuntemusta jaettaisiin myös kuntiin sekä yrityksiin ja yhteisöihin. 

Sekä taiteentekijät että kuntien kulttuurivastaavat kokivat, että tiedonpuutteen vuoksi monet taiteilijoiden työllistymiseen, työskentelyedellytyksiin ja työtiloihin vaikuttavat tekijät eivät ole edistyneet toivotulla tavalla. Tietoa ja osaamista tarvitaan myös kunnissa jaettavien resurssien kohdentamiseen. Kuten korona-aikana on korostettu ja osoitettu, taiteeseen ja kulttuuriin panostaminen hyödyttää laajempia ala- ja asiakokonaisuuksia kuin pelkästään yhtä toimijaa tai toimialaa.

Taiteilijoiden asuinpaikka ei vaikuta Taiken toiminnan ja palvelujen tuntemiseen

Taiken toiminta ja palvelut tunnetaan kaupungeissa huomattavasti paremmin kuin maaseudulla, selviää kuntien kulttuurivastaavien vastauksista. Taiteilijoille suunnatusta kyselystä puolestaan selviää, että taiteilijoiden asuinpaikka ei vaikuta siihen, tunnetaanko Taiken toimintaa tai palveluja. Taiteilijat tuntevat Taiken toimintaa ja palveluja sekä maaseudulla että kaupungeissa. Ero kuntavastaajiin oli selvä. 

Paljon on silti vielä tehtävää taiteen kentällä, sillä iso osa taiteilijoista ei osannut ottaa kantaa Taikea koskeviin väittämiin. Eroa alueellisissa jakaumissa kuntien ja taiteilijoiden suhteen selittää se, että taiteilijoiden intressissä on Taiken toiminnan ja palvelujen tunteminen, kun taas kuntavastaajien intressit Taiken toimintaan perehtymisessä ovat hyvin pitkälle kiinni siitä, kuinka paljon kunnassa on taiteilijoita ja taideyhteisöjä – erot kunnittain ovat suuria. 

Taiken toimipisteen sijainti ja läänintaiteilijoiden työskentely alueella ovat myös merkittäviä tekijöitä Taiken toiminnan näkyvyydessä. Näin ainakin vastauksista voi päätellä. Sähköinen asiointi ei aina korvaa suoria kontakteja ja kasvokkain tapahtuvaa tiedonvaihtoa. Tärkeimpänä Taiken alueellisen aktiivisuuden ja läsnäolon kokivat pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat taiteilijat.

Kunnissa tarvitaan läänintaiteilijoiden ja asiantuntijoiden työpanosta

Kuntien tilanne vaihtelee suuresti kulttuuritoimintaan suunnattujen resurssien suhteen. Tämä todentui kunnille suunnatussa barometrikyselyssä selvästi. Taiteilijan työ sekä taiteen ja taiteilijan työskentelyedellytysten edistäminen ovat usein jääneet paitsioon pienissä muuttotappiokunnissa. Rahaa ei usein ole eikä myöskään tietoa kunnassa asuvista ja työskentelevistä taiteentekijöistä.  Useissa kunnissa taiteilijoiden osaamista ei osata hyödyntää millään tavalla edes kunnan taide- ja kulttuuritoiminnassa. Molempien osapuolten toivomaan keskinäisen yhteistyön aloittamiseen ja lisäämiseen tarvitaan apua ja sparrausta. Tähän tehtävään kunnat ja taiteen kenttä toivovat Taiken asiantuntijoiden osallistuvan aiempaa enemmän.

Hyvänä esimerkkinä läänintaiteilijatyöstä toimii Annika Dahlstenin työ taiteilijoiden tilaongelman ratkaisemiseksi Turussa tänä keväänä. Kuntavaalien alla Dahlsten kävi turkulaisten eri taiteenaloilla toimivien taiteilijoiden kanssa kovaa kamppailua uusista työtiloista. Paikat uusille työtiloille on nyt päätetty ja ne on luvattu taiteilijoille, jotka menettävät ne pääasiassa asuntorakentamisen tieltä. 

Tämä kamppailu tukee vahvasti myös barometrin taiteilijakyselyssä esiin nousseita ehdotuksia Taiken toiminnan kehittämiseen. Kohtuuhintaisten työ- ja esiintymistilojen saatavuuden tukeminen voisi kuulua myös Taiken tehtävälistalle. Läänintaiteilijatyö on usein hyvin vaikuttavaa taiteilijoiden ja taiteen puolesta toimimista todellisissa, akuuteissa tilanteissa. Taiken asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät taiteilijoiden työskentelyedellytyksiin, taiteilijoiden ja taideyhteisöjen kansainvälistymiseen sekä julkisiin taidehankintoihin, pidettiin kyselyssä tarpeellisempina kaupungeissa kuin maaseudulla. Todennäköisesti Taiken asiantuntijapalveluille olisi kaikenlaisissa kunnissa enemmän kysyntää, jos tietoa niistä olisi paremmin saatavilla.

Taidealaa koskevalle tiedolle on tarvetta

Tietoa taiteen toimialasta tarvitaan kunnissa ja eri alueilla muun muassa rahoitustarpeiden perusteluun. Faktatietojen kanssa virkamiesten ja taiteilijoiden on helpompi lähestyä tahoja, jotka päättävät varojen ja resurssien kohdentamisesta. Taiken tuottamaa tietoa ja tilastoja pidetään merkittävinä ja hyödyllisinä taiteen ja kulttuurin rahoituksesta puhuttaessa. 

Ajankohtaisen tiedon jakamiseen tarvitaan myös yhteinen foorumi, jollaisen luomiseen Taiken toivotaan osallistuvan. Taikelle toivotaan enemmän roolia ja näkyvyyttä muun muassa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjänä, koska iso osa taiteilijoista ja kuntien kulttuurivastaavista kaipaisi enemmän vuoropuhelua eri osapuolten välille. Voisiko Taike luoda tällaisen yhteisen foorumin, jollaiseen esimerkiksi taiteilijajärjestö- tai tiedotuskeskusverkostot eivät ole ryhtyneet niin laajassa mittakaavassa kuin kentällä toivottaisiin? 

Barometrivastausten pohjalta taiteen kentällä on tarvetta myös tiedolle, joka liittyy ammatilliseen osaamiseen. Tällaisen tiedon vaihtamiseen toivottiin eri taiteenaloja yhdistävää foorumia. Pienilläkin taiteenaloilla toimivien olisi silloin helpompi päästä mukaan tiedonvaihtoon. On hyvin todennäköistä, että korona-ajan jälkeen taiteen kentän keskinäistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin vielä viime syksynä kootusta aineistosta ilmenee. Etenkin eri taiteenaloilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien taiteilijoiden välille pitäisi saada enemmän keskusteluyhteyksiä ja tiedonvaihtoa. Se voisi johtaa kokemukseen yhdenvertaisuudesta ja vähentäisi tasapuolisuuteen kohdistuvia epäluuloja.