Call for application

Hakuilmoitus 2022: Avustukset kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot sekä vammaisjärjestöt voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta.

Hakuaika

Päätökset

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Avustuksilla tuetaan kulttuurihyvinvointihankkeita ja -toimintaa taiteilijoiden työllistymistä mukaan lukien erityistaiteilijat osallistumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot sekä vammaisjärjestöt voivat olla hakijoina.

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija perehtyy hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä. 

Kenelle?

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot sekä vammaisjärjestöt voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta.

Avustuksilla

 • edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
 • kehitetään kulttuurihyvinvoinnin sisältöjä sekä toiminnan rakenteita ja arviointia
 • edistetään kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin valtakunnallisesti.

Kuka päättää?

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen?

Avustuksilla tuetaan 

 • kulttuurihyvinvointihankkeita ja -toimintaa
 • taiteilijoiden työllistymistä mukaan lukien erityistaiteilijat
 • osallistumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin.

Avustusta ei myönnetä

 • investointeihin
 • vapaa-ajan toimintaan (esim. retket, juhlat).

Avustus myönnetään joko toiminta-avustuksena tai erityisavustuksena. Toiminta-avustus myönnetään yhteisön toimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Erityisavustus myönnetään yksittäisiin vuonna 2023 toteutettaviin hankkeisiin. Toimintaan haettu avustus voidaan myöntää erityisavustuksena johonkin toimintasuunnitelmassa olevaan hankkeeseen. 

Avustus voidaan myöntää, jos sen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan tai hankkeen arviointi huomioon ottaen.

Minkä suuruinen?

Myönnetty toiminta-avustus on vähintään 20 000 euroa. Tätä pienemmät tukisummat myönnetään erityisavustuksena hankkeeseen tai hankkeisiin. Myönnetty erityisavustus on vähintään 5 000 euroa.

Toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 80 %. Avustus ei saa myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannuksien täyttä määrää (100 %). Avustus on aina osa toiminnan tai hankkeen kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa toiminnan tai hankkeen kaikkia kuluja. Jos erityisavustuksella rahoitettu hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan.

Aiemmin tehtyjä tukipäätöksiä voi katsoa Taiken sivuilta Myönnetyt avustukset.

Millä perusteella?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään arviointiperusteita tarkentavine apukysymyksineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään kunakin vuonna erikseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Toiminta-avustuksen arviointiperusteet

 • Hakijayhteisön toiminnan tavoitteellisuus ja laatu
 • Onko yhteisön toiminta tavoitteellista, laadukasta ja kiinnostavaa?
 • Miten toimintaa arvioidaan?
 • Millainen on yhteisön strategia ja visio tai toimintasuunnitelma tuleville vuosille?
 • Miten vakuuttava yhteisö on alallaan?'
 • Miten sukupuolten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja työhyvinvointi toteutuvat?
 • Miten toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita?
 • Maksaako yhteisö palkkaa tai palkkiota alan reilujen palkkiokäytäntöjen mukaan?
 • Hakijayhteisön toiminnan laajuus ja vaikuttavuus
 • Miten laajaa toiminta on alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Millaisia verkostoja yhteisöllä on?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta toiminnalla on?
 • Miten hakijayhteisön toiminta edistää osallisuutta ja vähentää eriarvoisuutta?
 • Mitkä ovat toiminnan tunnusluvut (esim. tapahtumien, kurssien, työpajojen ja esitysten määrä, osallistujamäärät, julkaisutoiminta, jne.)?
 • Mikä on henkilöstön määrä (henkilötyövuodet)?
 • Koostuuko henkilökunta ammattilaisista?
 • Talouden kestävyys ja realistisuus
 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen ja tasapainoinen tulevan vuoden talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma realistinen ja tarpeellinen suhteessa toiminnan laajuuteen ja taloudelliseen tilanteeseen?
 • Mikä on yhteisön omarahoituksen prosenttiosuus edellisellä tilikaudella?

Erityisavustuksen arviointiperusteet

 • Hankkeen laatu
 • Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteet kiinnostavia?
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa?
 • Miten vakuuttava hanketta toteuttava yhteisö on alallaan?
 • Ovatko yhteisön työntekijät tai hankkeen toteuttajat ammattilaisia?
 • Millainen on hankkeen kulttuurinen sisältö laadultaan?
 • Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan?
 • Maksaako yhteisö palkkaa tai palkkiota alan reilujen palkkiokäytäntöjen mukaan? 

Hankkeen vaikuttavuus

 • Miten hankkeen toteutumista arvioidaan?
 • Millainen on hankkeen laajuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta hanke tuottaa?
 • Miten hanke edistää taiteen/kulttuurin ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta/kulttuurista?
 • Millaisia yhteistyökumppaneita hankkeessa on?
 • Millaista taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvää asiantuntemusta hankkeessa on?
 • Miten osallisuus toteutuu?

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen?
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen?
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus?

Erityisehdot

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
 • Toiminta-avustus voidaan myöntää yhteisölle, joka on toiminut vähintään kolme vuotta rekisteröitynä ja harjoittaa ympärivuotista säännöllistä toimintaa.
 • Yhteisön toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoittelemiseen.
 • Aiempina vuosina tuettujen yhteisöjen toiminta-avustusta voidaan laskea tai nostaa riippuen yhteisön toiminnasta, vertailusta muiden hakijoiden hakemuksiin ja jaettavana olevasta määrärahasta.
 • Avustus tulee käyttää myöntövuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Taike edellyttää, että toiminta-avustusta saava yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon tasa-arvolain (609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014) edellytykset ja muusta lainsäädännöstä tulevat työnantajavelvoitteet.

Mitä liitteisiin?

Pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, pitkä tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Liitteen maksimikoko on 4 MB.
Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. 

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Arja-Liisa Räisänen, p. 0295 330 722, [email protected]

Asiakaspalvelu. p. 0295 330 700, [email protected]