Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 2022: Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika

Päätökset

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Avustukset on tarkoitettu Suomessa ilmestyville kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina.

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi kulttuurilehtipaneeli. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?
Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Vaikuttavuustavoitteet
Avustuksilla vahvistetaan

tiedonvälistyksen monipuolisuutta
yhteiskunnan moniarvoisuutta
kulttuurista moninaisuutta.
Kuka päättää?
Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi kulttuurilehtipaneeli. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen?
Avustukset on tarkoitettu Suomessa ilmestyville kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua. 

Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehdelle, joka 

on laadukkaasti toimitettu
ilmestyy paperi-, verkko- tai näköislehtenä Suomessa
ilmestyy vähintään kolme kertaa vuodessa (paperi- ja näköislehdet)
päivittyy säännöllisesti (verkkolehti)
on jokaisen tilattavissa
on ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan.
Avustus on tarkoitettu kulttuurilehden julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin tai levikin edistämiseen. Lehden taustayhteisön tulee sitoutua tukemaan lehteä taloudellisesti. Kustantajalla tulee olla näyttöä kulttuurilehden julkaisemisesta painetussa tai sähköisessä muodossa.

Avustusta ei voida myöntää

kulttuurilehdelle, joka toimii jonkin yhteisön sisäisen tiedottamisen välineenä (esim. jäsenlehdet)
tieteenalan lehdelle
juhlanumeroiden tai -vuosien perusteella.
Minkä suuruinen?
Avustus voidaan myöntää, jos sen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan arviointi huomioon ottaen. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan.

Myönnetty avustus on vähintään 5 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. 

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta.

Millä perusteella?
Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään kolmea arviointiperustetta tarkentavine alakohtineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään kunakin vuonna erikseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

1. Lehden tavoitteellisuus ja laatu
Millainen on hankesuunnitelman ja sen tavoitteiden kiinnostavuus?
Miten lehti ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua?
Miten laadukas lehden tai verkkosivujen ulkoasu on? Onko lehden luettavuus hyvä (verkko- ja näköislehdet)?
Miten hyvin lehti noudattaa journalismin etiikkaa ja miten hyvin siinä esitettyjen tietojen oikeellisuus on varmistettu?
Onko lehdellä vastaava (pää)toimittaja?
Minkä suuruisia palkkioita lehti maksaa kirjoittajilleen?
Miten lehti kehittää omaa tavoitettavuuttaan, toimintaansa ja sisältöään? Ovatko lehden toimituksessa eri sukupuolet edustettuina?
Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan?
2. Lehden vaikuttavuus
Millainen on lehden vaikuttavuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
Miten lehti edistää laajempaa kulttuurin ymmärtämistä tai keskustelua kulttuurista?
Miten lehti vahvistaa kulttuurista moninaisuutta, vähemmistökulttuureja, tiedonvälityksen monipuolisuutta tai moniarvoisuutta yhteiskunnassa?
Millä tavoin taustayhteisö sitoutuu lehden julkaisemiseen ja siten vahvistamaan sananvapautta ja yhteiskunnallista keskustelua?
Millaisia yhteistyökumppaneita lehdellä on?
Miten verkon mahdollisuuksia on hyödynnetty sisällön löydettävyyden parantamiseksi (verkko- ja näköislehdet)? Onko lehden aineistoa luettavissa ja jaettavissa verkossa?
3. Hankkeen talousarvio
Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
Miten realistinen hankkeen talousarvio on? Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen?
Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen?
Millainen on hankkeen muu rahoitus? Onko hankkeella jo varmistunutta muuta rahoitusta?
Yleiset ehdot
Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
Avustus tulee käyttää myöntövuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.
Mitä liitteisiin?
Pakollisena liitteenä on kulttuurilehden viimeksi ilmestynyt numero (paperilehdet), toimitetaan Taikeen (PL 1001, 00531 Helsinki)
Pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase)
Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan kaksi hakemuksen kannalta oleellista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Liitteen maksimikoko on 4 MB.
Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse eikä liitteitä palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos
hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista valtionavustuksista.
Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakeminen
Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä
Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot
Erityisasiantuntija Ansa Aarnio, p. 0295 330 701, [email protected]
Asiakaspalvelu, p. 0295 330 700, [email protected]