Call for application

Hakuilmoitus 2023: Toiminta-avustukset taiteenaloille

Avustus on tarkoitettu taiteen ammattimaiseen toimintaan johonkin toiminnan osa-alueeseen.

Hakuaika

Päätökset

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä tammikuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Avustus on tarkoitettu taiteen ammattimaiseen toimintaan johonkin toiminnan osa-alueeseen.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen oikeuskelpoisille yhteisöille kuten yhdistyksille, osuuskunnille, yrityksille sekä kuntien ja säätiöiden ylläpitämille organisaatioille.

Kuka päättää

Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika

Alkaa: 2.10.2023 klo 8.00  
Päättyy: 31.10.2023 klo 16.00

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Avustusta voi hakea verkkoasioinnissa hakuaikana.  

Edellytämme, että hakija perehtyy hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle avustus on tarkoitettu?  

Toiminta-avustus (yleisavustus) on tarkoitettu eri taiteenalojen oikeuskelpoisille yhteisöille kuten yhdistyksille, osuuskunnille, yrityksille sekä kuntien ja säätiöiden ylläpitämille organisaatioille. Avustus on tarkoitettu taiteen ammattimaiseen toimintaan, ei harrastustoimintaan. 

Voit hakea avustusta vain yhdellä hakemuksella. Valitse taiteenala, johon toiminta pääosin kohdistuu. 

Vaikuttavuustavoitteet

Avustuksilla

 • edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
 • edistetään yhteisöjen pitkäjänteistä kehittämistä
 • monipuolistetaan taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytyksiä
 • uudistetaan, kehitetään ja ylläpidetään toiminnan sisältöjä ja rakenteita
 • edistetään taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta valtakunnallisesti
 • edistetään taiteen ja kulttuurin toimialojen kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Avustus on tarkoitettu yhteisön toimintaan tai johonkin toiminnan osa-alueeseen. 

Vuonna 2023 haettavana on yksi- ja kolmivuotinen toiminta-avustus.

Yksivuotinen toiminta-avustus on vähintään 20 000 euroa. Taiken myöntämä yksivuotinen toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 80 prosenttia.

Kolmivuotinen toiminta-avustus on vähintään 40 000 vuosittain. Taiken myöntämä kolmivuotinen toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 60 prosenttia Tämä tarkastellaan vuosien 2020, 2021 ja 2022 toteutuneiden tilinpäätöstietojen pohjalta.   

Avustus on aina osa toiminnan kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa toiminnan kaikkia kuluja. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten täyttä määrää (100 prosenttia).

Toiminta-avustus voidaan myöntää, jos avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena, kun otetaan huomioon avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan arviointi. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään kunakin vuonna erikseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarkoitukseen varatut määrärahat.

Lisätietoa hyväksyttävistä kustannuksista voi katsoa Taiken Ohjeita avustuksen hakemiseen -sivulta.

Taike voi siirtää hakemuksen harkintansa mukaan käsiteltäväksi erityisavustuksena. Hakijaan ollaan tällöin yhteydessä hakemuksen täydentämisestä. 

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot -sivulta.

Millä perusteella

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, taiteenalakohtaiseen keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Arvioinnissa käytetään neljää alla olevaa arviointiperustetta tarkentavine apukysymyksineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja kullekin taiteenalalle osoitettu määräraha. 

Yksi- ja kolmivuotisiin toiminta-avustushakemuksiin sovelletaan samoja yleisiä arviointiperusteita. Kolmivuotisten toiminta-avustusten hakijoiden on lisäksi täytettävä erilliset hakuehdot.

Sekä yksi- että kolmivuotisiin hakemuksiin sovellettavat arviointiperusteet

Hakijayhteisön toiminnan tavoitteellisuus ja laatu 

 • Onko yhteisön toiminta tavoitteellista ja laadukasta? 
 • Millainen on yhteisön strategia ja visio tai toimintasuunnitelma tuleville vuosille?
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja yhteisö tuo toiminnallaan taiteen kentälle, taiteilijoille ja yleisölle?
 • Millaista kansainvälistä toimintaa ja tavoitteita yhteisöllä on?
 • Miten yhdenvertaisuus, työhyvinvointi ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuvat? 
 • Miten toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita?
 • Ovatko yhteisön työstä maksamat palkat ja muut korvaukset alan reilujen käytäntöjen mukaisia? 

Hakijayhteisön toiminnan laajuus ja vaikuttavuus

 • Mikä on toiminnan alueellinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen vaikuttavuus?
 • Mikä yhteisön asema on toimialallaan?
 • Millaisia verkostoja yhteisöllä on?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta toiminnalla on?
 • Miten toiminta edistää taiteen ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta?
 • Miten saavutettavuus toteutuu?
 • Mitkä ovat toiminnan tunnusluvut (esim. yleisömäärät, esityskerrat, näyttelytoiminta, työpajat)?
 • Mikä on henkilöstön määrä (henkilötyövuodet)?

Taiteellisen sisällön laatu

 • Millainen on taiteellisen sisällön laatu ja omaperäisyys?
 • Miten vakuuttava yhteisö on taiteenalallaan?
 • Koostuuko henkilöstö ammattilaisista?
 • Millaiset ovat yhteisön viimeaikaiset kansalliset ja kansainväliset ansiot?

Talouden kestävyys ja realistisuus

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen ja tasapainoinen tulevan vuoden talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma realistinen ja tarpeellinen suhteessa toiminnan laajuuteen ja taloudelliseen tilanteeseen?
 • Mikä on edellisen vuoden avustuksen prosenttiosuus toteutuneista hyväksytyistä kuluista?
 • Mikä on yhteisön omarahoituksen prosenttiosuus edellisellä tilikaudella?

Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan kestävällä kehityksellä? Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla? 

Kolmivuotisten toiminta-avustusten hakijoiden tulee täyttää seuraavat hakuehdot

 • Yhteisön toiminnan toteutuneet tuotot ja kulut (toteutunut budjetti) kolmelta edelliseltä vuodelta (2020, 2021 ja 2022) on keskimäärin 100 000 euroa tai enemmän vuodessa.
 • Hakemuksen liitteenä on yhteisön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 sekä toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma vuosille 2025 ja 2026. Kolmivuotisen toiminta-avustuksen hakijan toiminnan laadun arvioinnissa painotetaan toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua.

Yleiset ehdot 

Talous 

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset. Hakijoiden eduksi katsotaan kunta- ja muu rahoitus. 
 • Aiempina vuosina tuettujen yhteisöjen tukea voidaan laskea tai nostaa riippuen yhteisön toiminnasta, vertailusta muiden hakijoiden hakemuksiin ja jaettavana olevasta määrärahasta. 
 • Taiteellisen toiminnan rahoitus (tulot ja menot) tulee eritellä yhteisön muusta toiminnasta (esim. ravintolatoiminta) ja sen rahoituksesta.  

Toiminnan laatu  

 • Yhteisö on vakiintunut ja harjoittaa ympärivuotista säännöllistä toimintaa. 
 • Yhteisön toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoittelemiseen. 
 • Näyttelytoimintaa järjestäviltä merkittävää valtionavustusta saavilta yhteisöiltä edellytetään, että yhteisö on luopunut taiteilijoilta perittävistä galleriamaksuista tai esittää hyväksyttävän suunnitelman maksuista luopumisesta. 
 • Taike edellyttää, että yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon tasa-arvolain (609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014) edellytykset ja muusta lainsäädännöstä tulevat työnantajavelvoitteet. 
 • Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä koulutustoimintaan. 

Valtionavustuksen saajan velvoitteet 

 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä. 
 • Toiminta-avustusta saava yhteisö ei voi saada Taiken taiteenalakohtaista erityisavustusta.

Mitä liitteisiin

Yksivuotinen toiminta-avustus

 • Yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, pitkä tilikohtainen tuloslaskelma ja tase).
 • Yhteisön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024. 
 • Yhteisön yhtiöjärjestys tai säännöt, jos hakijana on yritys.    

Kolmivuotinen toiminta-avustus

 • Yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös kolmelta edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, pitkä tilikohtainen tuloslaskelma ja tase). 
 • Yhteisön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.
 • Yhteisön toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma vuosille 2025 ja 2026.
 • Yhteisön yhtiöjärjestys tai säännöt, jos hakijana on yritys.    

Yhden liitteen maksimikoko on 4MB. Liitteet toimitetaan verkkoasioinnin kautta, niitä ei voi toimittaa sähköpostitse.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiken myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita avustuksen hakijalle

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä tammikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähetetty hakemus on viranomaiselle toimitettu julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Yhteisöjen hankesuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita tai yksityishenkilöitä koskevia tietoja. Tiedot yhteisöille myönnetyistä avustuksista julkaistaan Taiken verkkosivuilla.

Taike toimittaa tiedot kaikista valtionavustuspäätöksistä julkaistavaksi tutkiavustuksia.fi-palveluun (valtionavustuslaki 688/2001).

Lisätiedot

asiakaspalvelu, p. 0295 330 700, [email protected]