Julkaisu

Kulttuurin julkinen rahoitus Suomessa – tilastot ja todellisuus

Rahoitustilastojen käyttökelpoisuudesta ja 1990-luvun rahoitustilanteesta taide- ja kulttuurilaitosten kannalta

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Ilkka Heiskanen

Julkaisija

Helsingin yliopiston valtio-opin laitos ja Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2000

ISBN

952-5253-23-6

Tämän selvityksen tavoitteena oli alkujaan tarkentaa ja päivittää niitä tilastotietoja, joita maamme taiteiden ja kulttuurin julkisesta rahoituksesta on koottu parilta viime vuosikymmeneltä. Näitä tietoja on esitetty lähinnä kahdessa julkaisussa, Euroopan neuvostolle tehdyssä ”Kansallisessa raportissa” ja Pekka Oeschin vuoden 1994 tilannekartoituksessa .

Päivitykselle asetettiin myös toinen tavoite. Koska selvitys oli osa laajempaa taide- ja kulttuurilaitosten nykyistä tilaa ja toimintastrate gioita koskevaa TaiLa-projektia, sen tuli luodata näiden laitosten toimintatilanteessa ja erityisesti niiden julkisessa rahoituksessa tapahtuneita muutoksia. Vielä kohdennetummin, sen tuli tilastojen avulla selvittää, tapahtuiko 1990-luvun ensi puoliskolla – siis laman aikana tai sen jälkeen – laitosten julkisessa rahoituksessa ja toimintatilanteessa joitakin todella ratkaisevia käänteitä.

Tämä selvitys kytkeytyy myös tiiviisti yhteen sen työn kanssa, jota Euroopan unionissa on parin kolmen viime vuoden aikana tehty taiteiden ja kulttuurin koko tilastointijärjestelmän kehittämiseksi. Tämän selvityksen kirjoittaja oli mukana EU:n julkisia kulttuuritilastoja kehitelleen hankkeen (ns. LEG-organisaation) rahoitus- ja menotilastoja kehitelleen työryhmän työskentelyssä. Tässä työssä löytyi se näkemys julkisen rahoituksen loppukäyttäjätason tilastoinnista, jota tässä raportissa kehitellään ja käytetään.