Julkaisu

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään - Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon suorittaneista

Tämä julkaisu on kyselytutkimukseen perustuva raportti viestintä- ja kuvataidealan ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä ja koulutusnäkemyksistä. Raportissa käsitellään sekä toisen asteen ammatil- lisen perustutkinnon että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tilannetta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2004

ISBN

952-5253-50-3

Käsillä oleva raportti perustuu kyselyyn, joka toteutettiin syksyllä 2003 ja osoitettiin henkilöille, jotka ovat suorittaneet vuosina 2000–2002 ammatillisen perustutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon viestinnän ja kuvataiteen koulutusohjelmissa. Nämä alat ovat tutkimuksen kohteena ennen muuta siksi, että juuri kuvataiteen ja viestinnän koulutusohjelmissa opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määrän kasvu on ollut suurinta. Nyt raportoitavien alojen jälkeen on tarkoitus paneutua myös esittävien taiteilijoiden ammatilliseen koulutukseen.

Raportissa käsitellään yhdessä kahta eri koulutusastetta: toisen asteen ammatillista peruskoulutusta ja korkea-asteen osalta ammattikorkeakouluja. Vaikka koulutusasteet on ”niputettu” yhteen, on selvää, että niiden välillä on koulutuksen sisällössä ja tutkintovaatimuksissa eroja. Koska raportin painopiste on työtehtävissä ja ammattialassa, on ollut perusteltua käsitellä näitä ammatillisen koulutuksen (vrt. yliopistollinen koulutus) muotoja yhdessä. Pääasiassa tulokset raportoidaan taulukoissa opintoaloittain ja tekstissä kommentoidaan koulutusasteen, sukupuolen ym. mahdollisten muuttujien välisiä eroja silloin, kun se osoittautuu vastausten kannalta relevantiksi.