Publication

Musiikin koulutuksesta työelämään - Kyselytutkimus toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista

Julkaisu raportoi musiikkialan koulutetuille suunnatun kyselyn tulokset. Kysely toteutettiin loppuvuodesta 2004, ja se on osa Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön tutkimushanketta, jossa selvitetään suomalaista taiteilijakoulutusta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2005

ISBN

952-5253-56-2

Tutkimus on osa Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä toteutettavaa hanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa taidealan ammatillisen koulutuksen määrästä, koulutusaloista sekä työelämään sijoittuvien ammattialoista, ammattinimikkeistä ja työllistymisestä. Hankkeen tavoitteena on erityisesti vastata kysymykseen siitä, miten ammatillisen taiteilijakoulutuksen saaneet sijoittuvat työmarkkinoille ja työskentelevätkö he taiteen parissa vai jollakin muulla alalla.

Koulutuksesta on nykyisin paljon tutkimus- ja tilastoaineistoa ja myös työllistymistä (sijoittumista) selvitetään säännöllisesti. Samoin musiikki- alan koulutuksesta ja alalle koulutettavista on viime vuosina julkaistu kattavia dokumentteja. Esimerkiksi vuonna 2002 muistionsa jättänyt opetus- ministeriön työryhmä tarkasteli erityisesti koulutuksen määrällisiä ja laadullisia kysymyksiä. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa toteutetussa kulttuurialojen ammattikorkeakoulutusta käsittelevässä tutkimuksessa musiikkialan vastaajien osuus on melko pieni, mutta tulokset ovat yhdensuuntaiset käsillä olevan raportin kanssa. Tilastokeskuksen sijoittumispalvelussa on tietoja vuosien 1999–2003 välisenä aikana tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta vuoden 2003 lopussa. Näiden tietojen avulla on mahdollista tarkastella sijoittumista yleisellä tasolla, mutta ei kuitenkaan niin pitkälle, että voitaisiin selvittää työllistyvätkö taiteenalan koulutuksen saaneet koulutustaan vastaavalle alalle. Niin ikään ongelmana taidealojen kannalta on se, että palvelun tiedot perustuvat rekistereihin (esimerkiksi valtion, kuntien ja yksityisen sektorin työ- ja palvelussuhderekisterit) ja tiettyyn ajankohtaan (vuoden viimeinen viikko). Tällöin on mahdollista, että freelancetyö ei kaikilta osin kirjaudu tilastoihin ja työttömyys saattaa esimerkiksi esittävän taiteen aloilla näyttää huonommalta kuin se todellisuudessa onkaan.

Tietoa koulutuksesta on siis olemassa, mutta mm. sen yksityiskohtaisuuden taso ei ole aina täysin riittävä taidealojen kannalta. Tästä syystä projektin kuluessa on sekä luokiteltu uudelleen olemassa olevaa tilastoaineistoa että tehty erillisiä kyselytutkimuksia tietyille ryhmille. Nyt käsillä olevassa raportissa julkaistaan tällaisen kyselytutkimuksen tulokset. Aiemmin on ilmestynyt mm. tilastollinen selvitys taidealan ammatillisesta koulutuksesta sekä kuva- ja mediataiteen alaa koskevan kyselytutkimuksen raportti.