Publication

Taiteen ja kulttuurin barometri 2015 - Taiteen toimintaympäristö ja rahoitus

Pilottibarometrin teemana on taiteen toimintaympäristö sekä rahoitus, ja se perustuu syksyllä 2015 tehtyyn kyselyyn, jossa vastaajina olivat Taiteen edistämiskeskus ja kolmen suuren säätiön (Suomen Kulttuurirahasto, Koneen Säätiö ja Svenska kulturfonden) vertaisarviointiin osallistuvat taiteilijat ja asiantuntijat.
Piirakkakaavio, josta on lohkaistu neljäsosa irti.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pauli Rautiainen, Taija Roiha, Kaija Rensujeff

Julkaisija

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2015

ISBN

978-952-5573-63-3

Barometrin tavoitteena on kartoittaa taiteen kentällä toimivien arvoja ja asenteita suhteessa eri teemoihin ja toimia siten keskustelunavaajana ajankohtaisia taidepoliittisia kysymyksiä kartoitettaessa. Barometristä käy ilmi, että vertaisarvioijien mukaan taiteen tärkeimmät ominaispiirteet tai tehtävät liittyvät taiteen rooliin uusien näkökulmien avaajana sekä taiteen laatuun ja tasoon.

Lähes kaikki pitivät näitä seikkoja tärkeinä myös taiteen rahoituspäätöksiä tehtäessä. Taiteen instrumentaaliset vaikutukset voivat olla mahdollisia, mutta niiden ei tulisi olla taiteelle asetettuja vaatimuksia. Näkemykset eivät eroa sen mukaan, toimivatko vertaisarvioijat Taiteen edistämiskeskuksessa vai säätiöissä.

Vertaisarvioijat ovat yksimielisiä siitä, että taiteilijoiden työskentelyapurahan on oltava tasoltaan riittävä elämiseen ja taiteellisen työn tekemiseen. Käytännössä tämän tason saavuttaminen edellyttäisi sekä valtion että säätöiden keskimääräisen apurahan suhteellisen maltillista korottamista 25 000 euroon vuodessa.

Taiteen rahoituspäätöksiä tekevät suhtautuivat positiivisesti myös välillisiin taiteilijatuen muotoihin ja niiden kehittämiseen. Esimerkiksi verotukseen ja taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyvät uudistukset saivat osakseen kannatusta. Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että vertaisarvioijien asiantuntemus välillisen taiteilijatuen muotoihin oli vähäistä.

Barometrissä kysyttiin myös vertaisarvioijien näkemyksiä taiderahoituksen yhdenvertaisuudesta. Vastaajien mukaan erityisesti taiteellisen uransa alkuvaiheessa olevat ovat rahoituksen suhteen heikossa asemassa. Myös sosioekonomiseen asemaan, ikääntymiseen ja äidinkieleen liittyvät tekijät nähtiin mahdollisina eriarvoisuutta lisäävinä tekijöinä.

Vastausten perusteella taiteen vertaisarviointiin osallistuvat ovat yleisiltä arvoiltaan ”itseohjautuvia universalisteja”. He ovat toisin sanoen samaan aikaan itsenäisiä ja omaehtoisia, mutta kuitenkin solidaarisia muita ihmisiä kohtaan. Vertaisarvioijat ovat suvaitsevaisia ja avarakatseisia sekä keskimääräistä arvoliberaalimpia suomalaiseen kokonaisväestöön verrattuna.

Pauli Rautiainen, Taija Roiha ja Kaija Rensujeff 2015. Taiteen ja kulttuurin barometri 2015. Taiteen toimintaympäristö ja rahoitus. Cuporen verkkojulkaisuja 33.

ISBN 978-952-5573-63-3, ISSN 1796-9263.