Publication

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään - Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista

Tutkimuksen tavoitteena on täydentää olemassa olevia tietolähteitä sekä koota uutta, aiemmin julkaisematonta tietoa. Erityisen tärkeänä tutkimushankkeen kuluessa on pidetty sitä, että tietoa voidaan saada koulutetuilta itseltään, jolloin on mahdollista muodostaa hieman monipuolisempi kuva kuin pelkästään rekisteripohjaiseen tilastointiin tukeuduttaessa.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2006

ISBN

952-5253-58-9

Nyt raportoitava projekti on keskittynyt toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen. Yliopistokoulutus on jätetty kyselyn ulkopuolelle. Tämä johtuu mm. resursseista, sillä jo tässä laajuudessa lomakkeen muotoileminen ja postikyselyn toteuttaminen on ollut haasteellinen tehtävä. Lisäksi Taiteen keskustoimikunnassa on jo aikaisemmin (1990-luvun puolivälissä) toteutettu kaikkia taideyliopistoja koskevat kyselyhankkeet. Nyt meneillään olevassa projektissa haluttiin keskittyä niihin koulutusasteisiin, joista tietoa ei vielä samassa määrin ole olemassa. Niin ikään taideyliopistoihin perustetut rekrytointipalvelut, opetusministeriön Kota-tietokanta sekä muut tiedonkeräämismenetelmät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittyneet, joten taideyliopistoista valmistuneiden tilanteesta tietoa on saatavissa ilman erilliskyselyjä. Taideyliopistojen tilannetta tullaan kartoittamaan olemassa olevien lähteiden pohjalta Taiteen keskustoimikunnan koulutusprojektin loppuraportissa, joka ilmestyy vuoden 2006 aikana.

Tutkimuksen aineisto kerättiin lomakkeella, joka sisälsi sekä valmiiksi muotoiltuja monivalintakysymyksiä että avokysymyksiä (lomake liitteessä 1). Avovastausten avulla oli mahdollista tarkentaa valintakysymyksissä annettuja vastauksia sekä saada hieman laajempi kuva sekä vastaajien työtilanteesta että koulutusnäkemyksistä. Lomakkeen kysymykset käsittelevät henkilötietojen lisäksi vastaajien koulutushistoriaa, työtilannetta, työhistoriaa, työllistymisvaikeuksia, työttömyyttä ja työllistymistapoja. Niin ikään lomakkeen kysymykset kartoittavat näkemyksiä koulutuksen sisällöstä, koulutuksen hyödyistä ja puutteista sekä yleensä kehittämistarpeista.

Raportissa on käytetty laajasti vastaajien avovastauksia. Pääsääntö vastausten lainaamisessa on ollut se, ettei niitä ole erityisesti valikoitu ”edustavuuden” perusteella, vaan on haluttu pikemminkin tuoda esiin vastauksien koko kirjo, myös keskenään ristiriitaiset mielipiteet.

Tuloksia ei käsitellä oppilaitoksittain, sillä yksittäisten oppilaitosten tulosten ja vaikuttavuuden arviointi on koulutusviranomaisten tehtävä. Tässä julkaisussa tavoitteena on keskittyä alalle valmistuneiden ammattilaisten tilanteeseen yleisemmin ammattiryhmänä.