Publication

Tanssin strategia 2010-2020. Työpapereita.

Strategiatyön yhteydessä kerättiin runsaasti tietoja kentän toiminnasta ja toimijoista mm. kyselykaavakkein, kuulemistilaisuuksissa ja kahdessa seminaarissa. Tätä aineistoa ei julkaistu varsinaisen strategian yhteydessä. Nyt käsillä olevassa julkaisussa tuodaan esiin osa kerätystä materiaalista, ja tavoitteena on taustoittaa strategiassa tehtyjä tärkeimpiä toimenpide- ehdotuksia.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Johanna Laakkonen ja Aino Kukkonen (toim.)

Julkaisija

Taiteen ja Valtion tanssitaidetoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2010

ISBN

978-952-5253-76-4

Tämä Tanssin visio ja strategia 2010–2020 – Työpapereita on jaettu kolmeen osaan, ja se noudattelee pääpiirteissään strategian sisältöjä. Ensimmäisessä osassa käsitellään tanssiteosten tuotantoon ja esittämiseen liittyviä kysymyksiä, toisessa osassa tanssin ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä ja kolmannessa osassa tanssia kouluissa.