Julkaisu

Valtion tuki taiteelliseen toimintaan 2002 - State support for artistic activity in 2002

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2003

ISBN

1457-6309

Tilastot kuvaavat taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien, jaostojen sekä kirjasto- ja näyttöapurahalautakuntien myöntämää tukea taiteelliseen toimintaan. Tilastoissa käsiteltävä tuki jakautuu kolmeen eri ryhmään: (1) taiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu tuki (esim. taiteilija- ja kirjastoapurahat), (2) taiteellisiin projekteihin/produktioihin myönnetty tuki (kohdeapurahat, matka-avustukset jne.) sekä (3) muu tuki (yhteisöille, tapahtumille jne. myönnettävät avustukset). Julkaisussa ei ole mukana opetusministeriön kautta myönnettävä taiteen tuki (esimerkiksi taidelaitosten valtionosuudet, valtakunnalliset kulttuuritapahtumat jne.).

Taiteenaloittainen luokittelu perustuu apuraharekisterin tietoihin, joissa taiteenala luokitellaan hakijan hakemuksessaan ilmoittaman taiteenalan mukaan. Ne taiteilijat, jotka hakemuslomakkeessa ilmoittavat edustavansa useita taiteenaloja, luokitellaan "monialaisiksi" näissä tilastoissa. Eri tukimuotojen hakemus- tai hakijamääriä tarkasteltaessa