Information om specialbidrag för konstarter

Bidragen är avsedda för projekt inom olika konstarters sammanslutningar som föreningar, andelslag och företag. Specialbidragen ansöks på hösten och de är avsedda för enskilda projekt.

Specialbidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag inom olika konstarter. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka bidrag. Vid ansökan om specialbidrag väljs den konstart som projektet i huvudsak handlar om.  

Specialbidragen ansöks på hösten för projekt som genomförs under följande år. Det beviljade bidraget är minst 5 000 euro. Bidrag beviljas inte för sammanslutningens fortlöpande verksamhet, för det syftet finns verksamhetsbidrag

Bidraget är alltid delfinansiering, det kan alltså inte täcka projektets alla kostnader. Ju större projekt bidraget ansöks för, desto viktigare roll spelar övrig finansiering. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas. 

Sammanslutningar som får Taikes verksamhetsbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarter.