Utlysning

Utlysning 2023: Specialbidrag för konstarter

Specialbidragen (projektbidragen) är avsedda för sammanslutningar med rättsförmåga, såsom föreningar, andelslag och företag.

Ansökningstid

Beslut

Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad

Bidraget är avsett för enskilda projekt som genomförs inom konstarter i Finland eller utomlands under 2024.

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättsförmåga, såsom föreningar, andelslag, företag, kommuner och stiftelser.

Vem fattar beslut

Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Ansökningstid

Börjar: 2 oktober 2023 kl. 8.00
Går ut: 31 oktober 2023 kl. 16.00

Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 16.00. Senast då måste din ansökan vara framme hos Taike.

Du kan ansöka om bidrag i e-tjänsten under ansökningstiden.

Vi förutsätter att den sökande har läst utlysningen noga innan ansökan fylls i.

För vem

Specialbidragen (projektbidragen) är avsedda för sammanslutningar med rättsförmåga, såsom föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka om bidrag. Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag. Bidraget är avsett för projekt genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet.

Du kan ansöka om bidrag med endast en ansökan. Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. Om projektet förenar olika konstarter så att det inte faller inom någon etablerad konstart, ansök om bidrag inom multikonst.

Vem fattar beslut?

Taikes sakkunniga bedömer ansökningarna och de sökandes verksamhet. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och hur mycket?

Bidraget är avsett för enskilda projekt som genomförs inom konstarter i Finland eller utomlands under 2024.

Bidrag kan beviljas om det är nödvändigt med hänsyn till projektets kvalitet och omfattning. Annat offentligt stöd beaktas vid prövningen.

Bidraget utgör alltid en del av projektets totala finansiering, så det kan inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet går med vinst kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Bidraget är på minst 5 000 euro. Bidrag beviljas inte för sammanslutningens basverksamhet, för vilken verksamhetsbidrag (allmänt bidrag) kan sökas.

Tidigare stödbeslut hittar du på Taikes Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbplats under Beviljade stipendier och bidrag.

På vilka kriterier?

Bidrag beviljas utifrån en bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I bedömningen används nedanstående tre kriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Bedömningskriterierna är inte viktade. I besluten beaktas även sökandenas regionala fördelning, språk och anslaget för ändamålet. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.

Projektets kvalitet

 • Vilken kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?
 • Är projektplanen väl genomarbetad?
 • Vad erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen som genomför projektet inom sin konstart?
 • Är sammanslutningens personal eller projektets genomförare professionella?
 • Hur realistiskt är projektet när det gäller genomförandet?
 • Är löner och andra ersättningar som sammanslutningen betalar i linje med god praxis i branschen?

Projektets genomslagskraft

 • Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samhällseffekter ger projektet?
 • Hur främjar projektet debatten om konst?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur uppnås tillgänglighet?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Hur stort är bidragsbehovet i förhållande till sammanslutningens ekonomiska situation?
 • Hur stor är projektets övriga finansiering?

Allmänna villkor

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Sammanslutningar som får Taikes verksamhetsbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarter.
 • Bidraget ska användas under det år som det beviljats för. Nya bidrag beviljas inte om tidigare beviljat bidrag för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redogörelse för och en ekonomisk redovisning av bidragets användning.

Vad ska bifogas?

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens undertecknade bokslut för föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning) eller om inget bokslut ännu har gjorts en redovisning av sammanslutningens ekonomiska situation daterad och undertecknad av en person som har firmateckningsrätt för sammanslutningen.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga får vara högst 4 MB.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningar och bilagor returneras inte.

Bidrag kan inte beviljas om

 • ansökan kommit in för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00
 • ansökan är ofullständig (nödvändiga uppgifter har inte lämnats in trots Taikes begäran om komplettering)
 • den sökande inom utsatt tid inte har gjort en skriftlig redogörelse för tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får ett skriftligt beslutsmeddelande senast i slutet av februari. Du får meddelandet via e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är ditt ansvar som sökande att bevaka e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ansökans offentlighet

En ansökan som skickas till Taike är en offentlig myndighetshandling som var och en har rätt att ta del av (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Till exempel kan media begära att få se ansökan. Taike lämnar inte ut sekretessbelagda uppgifter. Sammanslutningarnas projektplaner är sekretessbelagda i den mån de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, såsom konstnärliga idéer eller uppgifter som rör enskilda personer. Information om beviljade bidrag till sammanslutningar publiceras på Taikes webbplats.

Taike lämnar uppgifter om alla statsunderstödsbeslut för publicering på tutkiavustuksia.fi (statsunderstödslagen 688/2001).

Mer information

kundtjänst, tfn 0295 330 700, [email protected]