Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) arvot

  • asiantuntijuus
  • avoimuus
  • arvostus.
 

Taidemaailma
(asiakkaat ja taiteen kenttä)

Me
(virasto ja henkilöstö)

Yhteiskunta
(kansalaiset ja valtionhallinto)

Asiantuntijuus
"henkilöstömme ja toimielimemme ovat alansa parhaita asiantuntijoita"

Kuuntelemme ja ymmärrämme taide­maailmaa. Tuemme ja autamme taiteen tekijöitä työnsä ja toimeen­tulonsa kehittämisessä. Oman asian­tunti­juutemme kartutta­miseksi verkostoidumme ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua muiden alan toimijoiden kanssa.

Seuraamme ja ennakoimme toimintaympäristön muutoksia. Kehitämme jatkuvasti  omaa ja vertais­arviointi­työtä sekä huolehdimme niiden laadusta.

Tuotamme ja välitämme tietoa taiteen julkisen rahoituksen ja rakenteiden kehittä­miseksi. Otamme itse aktiivisesti osaa keskusteluun taiteen asemasta yhteis­kunnassa ja Taiken roolista valtion­hallinnossa.

Avoimuus
"toimintamme perustuu avoimuudelle ja luottamukselle"

Huolehdimme avustus­toimintamme selkeydestä, läpi­näky­vyyd­estä ja yhden­vertai­suudesta. Käymme avointa vuoro­puhelua taiteili­joiden ja taiteen asian­tunti­joiden kanssa kehittämis­tarpeis­tamme.

Edistämme avointa hallintoa ja läpi­näkyvää päätöksen­teko­prosessia. Perus­telemme päätöksemme. Työ­ilma­piirimme on avoin ja tiedon­kulku toimii. Prosessimme ja vastuun­jakomme ovat selkeitä.

Käymme aitoa ja avointa dialogia meitä ohjaavan ministeriön sekä eduskunnan kanssa. Raportoimme avoimesti toimintamme vaikutta­vuudesta. Toiminnal­lamme on selkeät tavoitteet ja niitä kuvaavat mittarit.

Arvostus
"arvostamme toisiamme sekä taidetta, jonka parissa työskentelemme"

Arvostamme luovuutta ja taiteen tekemisen vapautta. Huomioimme toiminnas­samme eri taiteen­alojen erilaiset tarpeet. Otamme vastaan palautetta palvellak­semme paremmin taiteilijoita ja muita taiteen toimijoita.

Arvostamme toistemme ja yhteis­työ­kumppaneidemme osaamista. Työskentelemme taiteen ja taiteen tekijöiden yhteis­kunnallisen aseman paran­ta­miseksi. Kannustamme ja kiitämme toisiamme.

Työsken­telemme taiteen tekemisen ja kokemisen oikeuksien puolesta. Kannamme huolta taiteen saata­vuudesta ja saavutetta­vuudesta sekä alueelli­sesta kattavuu­desta.

 

Viimeksi muokattu: 14.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku