Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 2023: Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Hakuaika

Päätökset

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Avustus on tarkoitettu kulttuurivähemmistöjen yhteisöjen kulttuuritoimintaan sekä muiden yhteisöjen kulttuurin moninaisuutta ja rasisminvastaisuutta edistävään toimintaan.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille, yrityksille, kunnille ja säätiöille.

Kuka päättää

Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Avustusta voi hakea verkkoasioinnissa hakuaikana.

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta. 

Avustukset on tarkoitettu ammattimaisesti toteutettuihin hankkeisiin tai toimintaan, ei harrastustoimintaan. Avustuksia voi hakea kulttuurivähemmistöjen yhteisöjen kulttuuritoimintaan sekä muiden yhteisöjen kulttuurin moninaisuutta ja rasisminvastaisuutta edistävään toimintaan.

Vaikuttavuustavoitteet

Avustuksilla edistetään

 • rasismin vastaista toimintaa
 • maahanmuuttajataustaisten ja kulttuurivähemmistöjä edustavien taiteilijoiden työllistymistä
 • kulttuuristen oikeuksien toteutumista
 • kulttuurivähemmistöjen osallisuutta
 • kulttuurien välistä vuoropuhelua

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen 

Avustuksilla voidaan tukea

 • rasisminvastaisuutta edistävää ja vihapuhetta ehkäisevää toimintaa ja hankkeita
 • kulttuurista moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäviä hankkeita
 • maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin
 • kulttuurivähemmistöjen omaehtoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan 
 • maahanmuuttajataustaisten ja kulttuurivähemmistöjä edustavien taiteilijoiden työllistymistä 

Avustuksia ei ole tarkoitettu maahanmuuttajien kotoutumista yleisesti edistäviin projekteihin tai toimintaan (kuten suomen kielen kursseihin tai työllistymisen edistämiseen). 

Taike ratkaisee harkinnan perusteella, myönnetäänkö hakijalle toiminta-avustus vai erityisavustus. Toiminta-avustus myönnetään yhteisön perustoimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Erityisavustus myönnetään yksittäisiin vuonna 2024 toteutettaviin hankkeisiin. Taike voi myöntää tuen erityisavustuksena hankkeeseen vaikka hakemus kohdistuu koko toimintaan.

Avustus voidaan myöntää, jos se on tarpeellinen suhteessa toiminnan laatuun ja laajuuteen. Muu julkinen tuki otetaan harkinnassa huomioon. 

Minkä suuruinen

Toiminta-avustus on vähintään 10 000 euroa. Tätä pienemmät tukisummat myönnetään erityisavustuksena hankkeeseen tai hankkeisiin. Erityisavustus on vähintään 5 000 euroa.  

Avustus on aina osa avustettavan kohteen kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa kaikkia kuluja. Toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 80 prosenttia. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannuksien täyttä määrää (100 prosenttia). Jos erityisavustuksella rahoitettu hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan.

Lisätietoa hyväksyttävistä kustannuksista voi katsoa Taiken Ohjeita avustuksen hakemiseen -sivulta

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot -sivulta

Millä perusteella  

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Arvioinnissa käytetään alla olevia arviointiperusteita tarkentavine apukysymyksineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. 
Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään kunakin vuonna erikseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Toiminta-avustuksen arviointiperusteet

Hakijayhteisön toiminnan tavoitteellisuus ja laatu

 • Onko yhteisön toiminta tavoitteellista, laadukasta ja kiinnostavaa?
 • Miten hyvin ja laajasti toiminta edistää kulttuurista moninaisuutta ja rasisminvastaisuutta?
 • Miten vakuuttava yhteisö on alallaan?
 • Millainen on yhteisön strategia ja visio tai toimintasuunnitelma tuleville vuosille?
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja yhteisö tuo toiminnallaan toimijoille ja yleisölle?
 • Miten yhdenvertaisuus, työhyvinvointi ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuvat?
 • Miten toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita?
 • Ovatko yhteisön työstä maksamat palkat ja muut korvaukset alan reilujen käytäntöjen mukaisia? 
 • Koostuuko henkilöstö ammattilaisista?

Hakijayhteisön toiminnan laajuus ja vaikuttavuus

 • Miten vaikuttavaa toiminta on alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Millaisia verkostoja yhteisöllä on?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta toiminnalla on?
 • Miten toiminta edistää kulttuurin ymmärtämistä ja keskustelua kulttuurista?
 • Miten saavutettavuus toteutuu?
 • Mitkä ovat toiminnan tunnusluvut (esim. tapahtumien ja työpajojen määrä, osallistujamäärät, julkaisutoiminta)
 • Mikä on henkilöstön määrä (henkilötyövuodet)?

Talouden kestävyys ja realistisuus

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen ja tasapainoinen tulevan vuoden talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma realistinen ja tarpeellinen suhteessa toiminnan laajuuteen ja taloudelliseen tilanteeseen? 
 • Mikä on yhteisön omarahoituksen prosenttiosuus edellisellä tilikaudella?

Erityisavustuksen arviointiperusteet

Hankkeen laatu

 • Onko hankkeen suunnitelma hyvin laadittu? 
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa toimijoille ja yleisölle?
 • Miten hyvin ja laajasti hanke edistää kulttuurista moninaisuutta ja rasisminvastaisuutta?
 • Millaista on hakijan yhteistyökumppanien kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä asiantuntemus?
 • Miten vakuuttava hanketta toteuttava yhteisö on alallaan?
 • Ovatko yhteisön työntekijät tai hankkeen toteuttajat ammattilaisia?
 • Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan?
 • Ovatko yhteisön työstä maksamat palkat ja muut korvaukset alan reilujen käytäntöjen mukaisia? 

Hankkeen vaikuttavuus

 • Millainen on hankkeen vaikuttavuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta hanke tuottaa?
 • Miten hanke edistää kulttuurien ymmärtämistä ja keskustelua kulttuurista?
 • Millaisia yhteistyökumppaneita hankkeessa on?
 • Miten saavutettavuus toteutuu?

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen?
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen?
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus?

Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan kestävällä kehityksellä? Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla?  

Yleiset ehdot

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
 • Toiminta-avustus voidaan myöntää yhteisölle, joka on toiminut vähintään kolme vuotta rekisteröitynä ja harjoittaa ympärivuotista säännöllistä toimintaa.
 • Aiempina vuosina toiminta-avustusta saaneiden yhteisöjen tukea voidaan laskea tai nostaa riippuen yhteisön toiminnasta, vertailusta muiden hakijoiden hakemuksiin ja jaettavana olevasta määrärahasta.
 • Toiminta-avustusta saavan yhteisön toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoittelemiseen.
 • Jos toiminta-avustusta saavalla yhteisöllä on muuta kuin kulttuuritoimintaa tai taiteellista toimintaa, tulee kulttuuritoiminnan tai taiteellisen toiminnan rahoitus (tulot ja menot) eritellä muusta toiminnasta ja sen rahoituksesta.
 • Avustus tulee käyttää myöntövuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä. 
 • Taike edellyttää, että toiminta-avustusta saava yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon tasa-arvolain (609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014) edellytykset ja muusta lainsäädännöstä tulevat työnantajavelvoitteet.

   

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, tilikohtainen pitkä tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Lisäksi voi lähettää enintään kaksi muuta hakemuksen kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Liitteen maksimikoko on 4 MB.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä.
 • Hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita avustuksen hakijalle

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähetetty hakemus on viranomaiselle toimitettu julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Yhteisöjen hankesuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita tai yksityishenkilöitä koskevia tietoja. Tiedot yhteisöille myönnetyistä avustuksista julkaistaan Taiken verkkosivuilla.

Taike toimittaa tiedot kaikista valtionavustuspäätöksistä julkaistavaksi tutkiavustuksia.fi-palveluun (valtionavustuslaki 688/2001).

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Salla Mistola, p. 0295 330 875, [email protected]

Asiakaspalvelu p. 0295 330 700, [email protected]