Utlysning

Utlysning 2023: Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidragen är avsedda för sammanslutningar. Bidragen främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid

Beslut

Alla sökande får besked om beslutet skriftligt fram till slutet av februari.

För vad

Bidraget är avsett för kulturminoriteters sammanslutningar för kulturell verksamhet och av andra sammanslutningar för verksamhet som främjar kulturell mångfald och antirasism.

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättsförmåga, såsom föreningar, andelslag, företag, kommuner och stiftelser.

Vem fattar beslut

Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 16.00. Senast då måste din ansökan vara framme hos Taike. 
Du kan ansöka om bidrag i e-tjänsten under ansökningstiden.

Vi förutsätter att den sökande har läst utlysningen noga innan ansökan fylls i.

För vem?

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättsförmåga, såsom föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka om bidrag. Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag. 

Bidragen är avsedda för professionella projekt eller professionell verksamhet, inte för hobbyverksamhet. 
Bidrag kan sökas av kulturminoriteters sammanslutningar för kulturell verksamhet och av andra sammanslutningar för verksamhet som främjar kulturell mångfald och antirasism.

Effektmål

Bidragen främjar

 • antirasistisk verksamhet
 • sysselsättning av konstnärer som har invandrarbakgrund eller är företrädare för kulturminoriteter
 • uppfyllande av kulturella rättigheter
 • kulturella minoriteters delaktighet
 • interkulturell dialog.

Vem fattar beslut?

Taikes sakkunniga bedömer ansökningarna och de sökandes verksamhet. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad?

Bidragen kan användas till att stödja

 • verksamhet och projekt som främjar antirasism och förebygger hatretorik
 • projekt som främjar kulturell mångfald och jämlikhet
 • främjande av invandrares integration genom konst och kultur
 • kulturminoriteters konst- och kulturverksamhet på eget initiativ 
 • sysselsättning av konstnärer som har invandrarbakgrund eller är företrädare för kulturminoriteter 

Bidragen är inte avsedda för projekt eller verksamhet som främjar invandrares allmänna integration (såsom kurser i finska eller främjande av sysselsättning). 

Taike beslutar efter prövning om sökanden ska beviljas verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas för sammanslutningars basverksamhet eller för en viss del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs under 2024. Taike kan bevilja stödet som ett specialbidrag för ett projekt även om ansökan gäller hela verksamheten.

Bidrag kan beviljas om det är nödvändigt med hänsyn till verksamhetens kvalitet och omfattning. Annat offentligt stöd beaktas vid prövningen. 

Hur mycket?

Verksamhetsbidraget är på minst 10 000 euro. Mindre stödbelopp beviljas som specialbidrag för ett eller flera projekt. Specialbidraget är på minst 5 000 euro.  

Bidraget utgör alltid en del av det understödda projektets totala finansiering, så det kan inte täcka alla kostnader. Verksamhetsbidraget kan täcka högst 80 procent av verksamhetens godkända kostnader. Bidraget får inte tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 procent) för godkända kostnader. Om ett projekt som finansierats med specialbidrag går med vinst kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Mer information om godkända kostnader hittar du på Taikes webbplats under Anvisningar för bidragssökande.

Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbplats under Beviljade stipendier och bidrag.

På vilka kriterier?  

Bidrag beviljas utifrån en bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I bedömningen används nedanstående kriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Bedömningskriterierna är inte viktade. I besluten beaktas även sökandenas regionala fördelning, språk och anslaget för ändamålet. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.

Verksamhetsbidragets bedömningskriterier

Målinriktning och kvalitet i sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningens verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Hur väl och i vilken utsträckning främjar verksamheten kulturell mångfald och antirasism?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sitt verksamhetsområde?
 • Vad är sammanslutningens strategi och vision eller verksamhetsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder sammanslutningen med sin verksamhet aktörerna och publiken?
 • Hur uppnås likabehandling, arbetstrivsel och jämställdhet?
 • Hur beaktas principerna för hållbar utveckling i verksamheten?
 • Är löner och andra ersättningar som gemenskapen betalar i linje med god sed inom sektorn? 
 • Är personalen professionell?

Omfattning och genomslagskraft i sammanslutningens verksamhet

 • Vilken genomslagskraft har verksamheten regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhällseffekter ger verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om kultur?
 • Hur uppnås tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. antal evenemang och workshoppar, deltagarantal, publikationsverksamhet)?
 • Hur mycket personal finns det (i årsverken)?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i förhållande till verksamhetens omfattning och ekonomiska situation? 
 • Hur stor var sammanslutningens självfinansiering procentuellt under föregående räkenskapsperiod?

Specialbidragets bedömningskriterier

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen väl genomarbetad? 
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet aktörerna och publiken?
 • Hur väl och i vilken utsträckning främjar projektet kulturell mångfald och antirasism?
 • Vilken sakkunskap har sökandens samarbetsparter inom kulturell mångfald?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen som genomför projektet inom sitt verksamhetsområde?
 • Är sammanslutningens personal eller projektets genomförare professionella?
 • Hur realistiskt är projektet när det gäller genomförandet?
 • Är löner och andra ersättningar som sammanslutningen betalar i linje med god praxis i branschen? 

Projektets genomslagskraft

 • Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samhällseffekter ger projektet?
 • Hur främjar projektet förståelsen av kulturer och kulturdebatten?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur uppnås tillgänglighet?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Hur stort är bidragsbehovet i förhållande till sammanslutningens ekonomiska situation?
 • Hur stor är projektets övriga finansiering?

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningen? Vad avses med likabehandling och jämlikhet i utlysningen? 

Allmänna villkor

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Verksamhetsbidrag kan beviljas till sammanslutningar som har varit registrerade i minst tre år och bedriver regelbunden verksamhet året om.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats verksamhetsbidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och tillgängligt anslag.
 • Verksamheten inom en sammanslutning som beviljas verksamhetsbidrag får inte sträva efter ekonomisk vinst.
 • Om sammanslutningen som beviljas verksamhetsbidrag även har annan än kulturell eller konstnärlig verksamhet, ska den kulturella eller konstnärliga verksamhetens finansiering (intäkter och utgifter) separeras från den övriga verksamheten och dess finansiering.
 • Bidraget ska användas under det år som det beviljats för. Nya bidrag beviljas inte om tidigare beviljat bidrag för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redogörelse för och en ekonomisk redovisning av bidragets användning.
 • Taike förutsätter att sammanslutningar som får verksamhetsbidrag i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna enligt annan lagstiftning. 
   

Vad ska bifogas?

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens undertecknade bokslut för föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång kontospecifik resultaträkning och balansräkning) samt verksamhetsplan och budget för det kommande året.
 • Därtill kan du skicka högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga får vara högst 4 MB.

Bilagorna kan inte skickas via e-post.

Bidrag kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00
 • ansökan är ofullständig (nödvändiga uppgifter har inte lämnats in trots Taikes begäran om komplettering)
 • den sökande inom utsatt tid inte har gjort en skriftlig redogörelse för tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet  

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering.

ANVISNINGAR FÖR E-TJÄNSTEN

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE 

Meddelande om beslut

Alla sökande får ett skriftligt beslutsmeddelande senast i slutet av februari. Du får meddelandet via e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är ditt ansvar som sökande att bevaka e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ansökans offentlighet

En ansökan som skickas till Taike är en offentlig myndighetshandling som var och en har rätt att ta del av (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Till exempel kan media begära att få se ansökan. Taike lämnar inte ut sekretessbelagda uppgifter. Sammanslutningarnas projektplaner är sekretessbelagda i den mån de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, såsom konstnärliga idéer eller uppgifter som rör enskilda personer. Information om beviljade bidrag till sammanslutningar publiceras på Taikes webbplats.

Taike lämnar uppgifter om alla statsunderstödsbeslut för publicering på granskaunderstod.fi (statsunderstödslagen 688/2001).

Mer information

Specialsakkunnig Salla Mistola, tfn. 0295 330 875, [email protected]

Kundtjänst, tfn. 0295 330 700, [email protected]