Call for application

Hakuilmoitus 2023: Avustukset osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen

Avustuksella edistetään kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin valtakunnallisesti.

Hakuaika

Päätökset

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Avustus on tarkoitettu osallisuuden, kulttuurihyvinvoinnin tai kulttuurin ja taiteen harrastamisen edistämiseen.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille, yrityksille, kunnille ja säätiöille.

Kuka päättää

Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Avustusta voi hakea verkkoasioinnissa hakuaikana.  

Edellytämme, että hakija perehtyy hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.  

Kenelle?

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille, yrityksille, kunnille ja säätiöille. Avustusta voi saada yhteisö, joka edistää osallisuutta, kulttuurihyvinvointia tai kulttuurin ja taiteen harrastamista. Rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta. 

Vaikuttavuustavoitteet

Avustuksilla

 • edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
 • edistetään kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin
 • edistetään kulttuurin ja taiteen harrastamista valtakunnallisesti 
 • kehitetään kulttuurihyvinvoinnin sisältöjä sekä toiminnan rakenteita ja arviointia.

Kuka päättää?

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen?

Avustuksilla tuetaan

 • kulttuurihyvinvointihankkeita ja -toimintaa
 • taiteilijoiden työllistymistä mukaan lukien erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat
 • osallistumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin
 • kulttuurin ja taiteen harrastamista edistäviä toimijoita.

Avustusta ei myönnetä

 • investointeihin
 • virkistystoimintaan (esim. retket, juhlat).

Taike ratkaisee harkinnan perusteella, myönnetäänkö hakijalle toiminta-avustus vai erityisavustus. Toiminta-avustus myönnetään yhteisön perustoimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Erityisavustus myönnetään yksittäisiin vuonna 2024 toteutettaviin hankkeisiin. Taike voi myöntää tuen erityisavustuksena hankkeeseen vaikka hakemus kohdistuu koko toimintaan.

Avustus voidaan myöntää, jos se on tarpeellinen suhteessa toiminnan laatuun ja laajuuteen. Muu julkinen tuki otetaan harkinnassa huomioon.

Minkä suuruinen?

Toiminta-avustus on vähintään 10 000 euroa. Erityisavustus on vähintään 5 000 euroa.

Avustus on aina osa avustettavan kohteen kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa kaikkia kuluja. Toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 80 prosenttia. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannuksien täyttä määrää (100 prosenttia). Jos erityisavustuksella rahoitettu hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan.

Lisätietoa hyväksyttävistä kustannuksista voi katsoa Taiken verkkosivuilta kohdasta Ohjeita avustuksen hakemiseen.

Aiemmin tehtyjä tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot -sivulta.

Millä perusteella?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Arvioinnissa käytetään alla olevia arviointiperusteita tarkentavine apukysymyksineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään kunakin vuonna erikseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Toiminta-avustuksen arviointiperusteet

Hakijayhteisön toiminnan tavoitteellisuus ja laatu

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, mikä hakijan asema on toimialallaan. Arvioinnissa voidaan painottaa hakijan erityistä tehtävää toimialalla tai toiminnan kohderyhmissä.

 • Onko yhteisön toiminta tavoitteellista ja laadukasta?
 • Miten toimintaa ja toiminnan aikaansaamaa muutosta arvioidaan?
 • Millainen on yhteisön strategia ja visio tai toimintasuunnitelma tuleville vuosille?
 • Miten yhteisö reagoi toimintaympäristön muutokseen?
 • Miten yhdenvertaisuus, työhyvinvointi ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuvat?
 • Miten toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita?
 • Ovatko yhteisön työstä maksamat palkat ja muut korvaukset alan reilujen käytäntöjen mukaisia? 

Hakijayhteisön toiminnan laajuus ja vaikuttavuus

 • Mikä yhteisön asema on toimialallaan? 
 • Onko yhteisöllä erityinen valtakunnallinen tehtävä toimialallaan tai toiminnan kohderyhmissä?
 • Mikä on toiminnan alueellinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen kattavuus?
 • Millaiset yhteistyöverkostot hakijalla on?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta toiminnalla on?
 • Miten hakijayhteisön toiminta edistää hyvinvointia, osallisuutta ja vähentää eriarvoisuutta?
 • Mitkä ovat toiminnan tunnusluvut (esim. tapahtumien, kurssien, työpajojen ja esitysten määrä, osallistujamäärät, julkaisutoiminta, jne.)?
 • Mikä on henkilöstön määrä (henkilötyövuodet)?
 • Koostuuko palkattu henkilöstö ammattilaisista?

Talouden kestävyys ja realistisuus

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen ja tasapainoinen tulevan vuoden talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma realistinen ja tarpeellinen suhteessa toiminnan laajuuteen ja taloudelliseen tilanteeseen?
 • Mikä on yhteisön omarahoituksen prosenttiosuus edellisellä tilikaudella?

Erityisavustuksen arviointiperusteet

Hankkeen laatu

 • Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteet kiinnostavia?
 • Millaisia hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä ideoita ja toimintamalleja hanke tarjoaa?
 • Miten vakuuttava hanketta toteuttava yhteisö on alallaan?
 • Ovatko yhteisön työntekijät tai hankkeen toteuttajat ammattilaisia?
 • Millainen on hankkeen kulttuurinen sisältö laadultaan?
 • Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan?
 • Ovatko yhteisön työstä maksamat palkat ja muut korvaukset alan reilujen käytäntöjen mukaisia? 

Hankkeen vaikuttavuus

 • Miten yhteisö arvioi hankkeen toteutumista ja mitä mittareita käytetään? 
 • Millainen on hankkeen alueellinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen vaikuttavuus?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta hanke tuottaa?
 • Miten hanke edistää taiteen/kulttuurin ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta/kulttuurista?
 • Millaisia yhteistyökumppaneita hankkeessa on?
 • Millaista asiantuntemusta hankkeessa on?
 • Miten hanke edistää hyvinvointia tai osallisuutta? 
 • Miten hankkeen tuloksista viestitään?

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen?
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen?
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus?

Erityisehdot

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
 • Toiminta-avustus voidaan myöntää yhteisölle, joka on toiminut vähintään kolme vuotta rekisteröitynä ja harjoittaa ympärivuotista säännöllistä toimintaa.
 • Yhteisön toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoittelemiseen.
 • Aiempina vuosina tuettujen yhteisöjen toiminta-avustusta voidaan laskea tai nostaa riippuen yhteisön toiminnasta, vertailusta muiden hakijoiden hakemuksiin ja jaettavana olevasta määrärahasta.
 • Avustus tulee käyttää myöntövuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.
 • Taike edellyttää, että toiminta-avustusta saava yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon tasa-arvolain (609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014) edellytykset ja muusta lainsäädännöstä tulevat työnantajavelvoitteet.

Mitä liitteisiin?

 • Pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, pitkä tilikohtainen tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Liitteen maksimikoko on 4MB.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta.

Ohjeet verkkoasiointiin

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita avustuksen hakemiseen

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähetetty hakemus on viranomaiselle toimitettu julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Hakijoiden hankesuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita tai yksityishenkilöitä koskevia tietoja. Tiedot yhteisöille myönnetyistä avustuksista julkaistaan Taiken verkkosivuilla.

Taike toimittaa tiedot kaikista valtionavustuspäätöksistä julkaistavaksi tutkiavustuksia.fi-palveluun (valtionavustuslaki 688/2001).

Lisätiedot

erityisasiantuntija Isto Turpeinen

asiakaspalvelu p. 0295 330 700, [email protected]