Utlysning

Utlysning 2023: Bidrag för främjande av delaktighet och kulturell välfärd

Bidragen främjar kulturell välfärd och delaktighet i konst och kultur nationellt.

Ansökningstid

Beslut

Alla sökande får besked om beslutet skriftligt fram till slutet av februari.

För vad

Bidrag kan beviljas sammanslutningar som främjar delaktighet, kulturell välfärd eller kultur- och konstaktiviteter.

För vem

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättsförmåga, såsom föreningar, andelslag, företag, kommuner och stiftelser

Vem fattar beslut

Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 16.00. Senast då måste din ansökan vara framme hos Taike.

Du kan ansöka om bidrag i e-tjänsten under ansökningstiden.

Vi förutsätter att den sökande har läst utlysningen noga innan ansökan fylls i.

För vem?

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättsförmåga, såsom föreningar, andelslag, företag, kommuner och stiftelser. Bidrag kan beviljas sammanslutningar som främjar delaktighet, kulturell välfärd eller kultur- och konstaktiviteter. Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag.

Effektmål

Bidragen

 • främjar konstnärers utkomst och sysselsättning 
 • främjar kulturell välfärd och delaktighet i konst och kultur
 • främjar kultur- och konstaktiviteter i hela landet 
 • utvecklar innehåll för kulturell välfärd samt verksamhetens strukturer och evaluering.

Vem fattar beslut?

Taikes sakkunniga bedömer ansökningarna och de sökandes verksamhet. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad?

Bidragen stöder

 • projekt och verksamhet inom kulturell välfärd
 • sysselsättning av konstnärer, inklusive konstnärer som behöver särskilt stöd
 • deltagande och delaktighet i konst och kultur
 • aktörer som främjar kultur- och konstaktiviteter. 

Bidrag beviljas inte för

 • investeringar
 • rekreationsaktiviteter (t.ex. utflykter, fester).

Taike beslutar efter prövning om den sökande ska beviljas verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas för sammanslutningars basverksamhet eller för en viss del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs under 2024. Taike kan bevilja stödet som ett specialbidrag för ett projekt även om ansökan gäller hela verksamheten.

Bidrag kan beviljas om det är nödvändigt med hänsyn till verksamhetens kvalitet och omfattning. Annat offentligt stöd beaktas vid prövningen.

Hur mycket?

Verksamhetsbidraget är på minst 10 000 euro. Specialbidraget är på minst 5 000 euro.

Bidraget utgör alltid en del av det understödda projektets totala finansiering, så det kan inte täcka alla kostnader. Verksamhetsbidraget kan täcka högst 80 procent av verksamhetens godkända kostnader. Bidraget får inte tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 procent) för godkända kostnader. Om ett projekt som finansierats med specialbidrag går med vinst kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Mer information om godkända kostnader hittar du på Taikes webbplats under Anvisningar för bidragssökande

Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbplats under Beviljade stipendier och bidrag.

På vilka kriterier?

Bidrag beviljas utifrån en bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I bedömningen används nedanstående kriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Bedömningskriterierna är inte viktade. I besluten beaktas även sökandenas regionala fördelning, språk och anslaget för ändamålet. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.

Verksamhetsbidragets bedömningskriterier

Målinriktning och kvalitet i sammanslutningens verksamhet

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas den sökandes ställning inom sitt verksamhetsområde. Tonvikten vid bedömningen kan ligga på den sökandes särskilda uppdrag inom verksamhetsområdet eller inom verksamhetens målgrupper.

 • Är sammanslutningens verksamhet målinriktad och högklassig?
 • Hur bedöms verksamheten och den förändring som verksamheten har lett till?
 • Vad är sammanslutningens strategi och vision eller verksamhetsplan för de kommande åren?
 • Hur reagerar sammanslutningen på förändringar i verksamhetsmiljön?
 • Hur uppnås likabehandling, arbetstrivsel och jämställdhet?
 • Hur beaktas principerna för hållbar utveckling i verksamheten?
 • Är löner och andra ersättningar som sammanslutningen betalar i linje med god praxis i branschen? 

Omfattning och genomslagskraft i sammanslutningens verksamhet

 • Vilken ställning har sammanslutningen inom sitt verksamhetsområde? 
 • Har sammanslutningen ett särskilt nationellt uppdrag inom sitt verksamhetsområde eller inom målgrupperna för verksamheten?
 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt eller internationellt? 
 • Vilka samarbetsnätverk har den sökande?
 • Vilka samhällseffekter ger verksamheten?
 • Hur främjar sammanslutningens verksamhet välfärd, delaktighet och minskad ojämlikhet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. antal evenemang, kurser, workshoppar och föreställningar, deltagarantal, publikationsverksamhet)?
 • Hur mycket personal finns det (i årsverken)?
 • Är den avlönade personalen av professionell?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i förhållande till verksamhetens omfattning och ekonomiska situation?
 • Hur stor var sammanslutningens självfinansiering procentuellt under föregående räkenskapsperiod?

Specialbidragets bedömningskriterier

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta?
 • Vilka idéer och verksamhetsmodeller för välfärd och delaktighet erbjuder projektet?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen som genomför projektet inom sitt verksamhetsområde?
 • Är sammanslutningens personal eller projektets genomförare professionella?
 • Vilken kvalitet har projektets kulturella innehåll?
 • Hur realistiskt är projektet när det gäller genomförandet?
 • Är löner och andra ersättningar som sammanslutningen betalar i linje med god praxis i branschen? 

Projektets genomslagskraft

 • Hur bedömer sammanslutningen genomförandet av projektet och vilka indikatorer används? 
 • Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samhällseffekter ger projektet?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst/kultur?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Vilken expertis finns det i projektet?
 • Hur främjar projektet välfärd eller delaktighet? 
 • Hur kommuniceras projektets resultat?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Hur stort är bidragsbehovet i förhållande till sammanslutningens ekonomiska situation?
 • Hur stor är projektets övriga finansiering?

Särskilda villkor

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Verksamhetsbidrag kan beviljas till sammanslutningar som har varit registrerade i minst tre år och bedriver regelbunden verksamhet året om.
 • Sammanslutningen får inte sträva efter ekonomisk vinst i verksamheten.
 • Verksamhetsbidraget för sammanslutningar som beviljats bidrag tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och tillgängligt anslag.
 • Bidraget ska användas under det år som det beviljats för. Nya bidrag beviljas inte om tidigare beviljat bidrag för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redogörelse för och en ekonomisk redovisning av bidragets användning.
 • Taike förutsätter att sammanslutningen som får verksamhetsbidrag i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna enligt annan lagstiftning.

Vad ska bifogas?

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens undertecknade bokslut för föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång kontospecifik resultaträkning och balansräkning) samt verksamhetsplan och budget för det kommande året. 
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga får vara högst 4 MB.

Bilagorna kan inte skickas via e-post.

Bidrag kan inte beviljas om

 • ansökan har kommit in för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00
 • ansökan är ofullständig (nödvändiga uppgifter har inte lämnats in trots Taikes begäran om komplettering)
 • den sökande inom utsatt tid inte har gjort en skriftlig redogörelse för tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering.

ANVISNINGAR FÖR E-TJÄNSTEN

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE

Meddelande om beslut

Alla sökande får ett skriftligt beslutsmeddelande senast i slutet av februari. Du får meddelandet via e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är ditt ansvar som sökande att bevaka e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ansökans offentlighet

En ansökan som skickas till Taike är en offentlig myndighetshandling som var och en har rätt att ta del av (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Till exempel kan media begära att få se ansökan. Taike lämnar inte ut sekretessbelagda uppgifter. De sökandenas projektplaner är sekretessbelagda i den mån de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, såsom konstnärliga idéer eller uppgifter som rör enskilda personer. Information om beviljade bidrag till sammanslutningar publiceras på Taikes webbplats.

Taike lämnar uppgifter om alla statsunderstödsbeslut för publicering på tutkiavustuksia.fi (statsunderstödslagen 688/2001).

Mer information

specialsakkunnig Isto Turpeinen

kundtjänst, tfn 0295 330 700, [email protected]