Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 2023: Erityisavustukset prosenttiperiaatteen mukaisiin taidehankkeisiin

Avustukset on tarkoitettu vuosina 2023–2025 toteutettavien prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten kustannuksiin ja kehittämishankkeisiin. Kohteiden pitää liittyä uudis-, korjaus- tai infrarakentamiseen.

Hakuaika

Päätökset

Päätökset tehdään elokuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Avustukset on tarkoitettu vuosina 2023–2025 toteutettavien prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten kustannuksiin ja kehittämishankkeisiin. Kohteiden pitää liittyä uudis-, korjaus- tai infrarakentamiseen.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset. Rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Avustusta voi hakea verkossa hakuaikana. Edellytämme, että hakija perehtyy hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset. Rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.  

Kuka päättää?

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies valmistelee asian ja tekee siitä päätösesityksen päätöksentekijälle. 

Haun tavoitteet

 • hyvän ja merkityksellisen ympäristön luominen taiteen keinoin
 • taiteilijoiden toimeentulo eri puolilla Suomea
 • hyvä ja avoin taiteen hankintaprosessi.

Mihin tarkoitukseen?

Avustukset on tarkoitettu vuosina 2023–2025 toteutettavien prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten kustannuksiin ja kehittämishankkeisiin. Kohteiden pitää liittyä uudis-, korjaus- tai infrarakentamiseen. Lue lisää prosenttiperiaatteesta tästä.

Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen myöntämistä pidetään tarpeellisena, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen laatu ja laajuus.  
 
Avustuksen voi saada muun muassa  

 • taiteilijapalkkioihin  
 • asiantuntijapalkkioihin  
 • materiaalikustannuksiin  
 • perustuskustannuksiin  
 • valaistuskustannuksiin  
 • kilpailukuluihin ja suunnittelukustannuksiin 
 • julkisen taiteen ohjelmien laatimiseen
 • rakennushankkeiden taidesuunnitelmien laatimiseen ja toimeenpanoon  
 • prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannuksiin  
 • prosenttiperiaatetta edistävien kehittämishankkeiden kustannuksiin.  

Myönnetty avustus on vähintään 15 000 euroa. 

Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, joita ovat taideteoksiin liittyvät välittömät kustannukset tai kehittämishankkeen kustannukset.  

Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin (kts. toiminta-avustus). Mikäli hanke tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan.  
 
Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta.

Arviointiperusteet

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

Tavoitteet ja vaikuttavuus

 • Millainen on hankkeen taiteellinen sisältö? 
 • Millaista vaikuttavuutta hanke tuottaa?  
 • Miten hanke toteuttaa ja edistää prosenttiperiaatteen mukaista toimintaa?
 • Millaisia kohderyhmiä ja yhteistyökumppaneita hankkeessa on?  
 • Miten hanke edistää osallisuutta?
 • Miten hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet?

Hankkeen toteuttaminen

 • Onko hankesuunnitelma hyvä ja realistinen toteutustavoiltaan?
 • Maksetaanko taiteen ammattilaisille asianmukainen korvaus työstä?
 • Onko taidehankinnassa ja hankkeen toteuttamisvaiheessa mukana laajaa ja monipuolista taiteen asiantuntijaosaamista?  
 • Miten hankkeessa huomioidaan taideteoksen ylläpito ja elinkaari?

Kustannusarvio ja rahoitus

 • Mikä on yhteisön taloudellinen tilanne ja avustuksen tarve?
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on?  
 • Onko haettu avustussumma oikeassa suhteessa hankkeen laajuuteen?
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus?

Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus ja käytettävissä oleva määräraha sekä tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Yleiset ehdot 

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.  
 • Avustuksen saajan tulee käyttää avustus päätöksessä mainittuna käyttöaikana.
 • Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin?

 • Pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tilikohtainen tuloslaskelma ja tase) tai yhteisön nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön allekirjoituksella ja päiväyksellä vahvistama selvitys yhteisön taloudellisesta tilanteesta, mikäli yhtään tilinpäätöstä ei ole vielä tehty.
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. 

Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • Hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Hakija saa sähköpostitse viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. 

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähetetty hakemus on viranomaisen julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Yhteisöjen hankesuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita tai yksityishenkilöitä koskevia tietoja. Tiedot yhteisöille myönnetyistä avustuksista julkaistaan Taiken verkkosivuilla.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta.

Ohjeita verkkoasiointiin
 
Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita hakijalle

Lisätiedot

erityisasiantuntija Sari Ilmola, [email protected], puh. 0295 330 830
tai p. 0295 330 700, [email protected]