Utlysning

Utlysningskungörelse 2023: Specialbidrag för konstprojekt enligt enprocentsprincipen

Bidragen är avsedda för kostnader och utvecklingsprojekt för konstverk enligt enprocentsprincipen som förverkligas under 2023–2025. Objekten måste ansluta sig till ny-, renoverings- eller infrastrukturbyggande.

Ansökningstid

Beslut

Beslutet meddelas fram till slutet av augusti.

För vad

Bidragen är avsedda för kostnader och utvecklingsprojekt för konstverk enligt enprocentsprincipen som förverkligas under 2023–2025.

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Observera att ansökningstiden slutar på sista ansökningsdagen kl. 16:00. Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike.

Bidraget kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden. Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag. Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig. Föredragning är ett sätt för beslutsfattande inom offentlig förvaltning, där ämbetsmannen som är föredragande bereder ärendet och gör ett beslutsförslag för beslutsfattaren. 

Målet med ansökan

 • Skapa en bra och meningsfull miljö med hjälp av konst.
 • Konstnärers sysselsättning på olika håll i Finland.
 • En bra och öppen anskaffningsprocess för konst.

För vad och bidragets belopp

Bidragen är avsedda för kostnader och utvecklingsprojekt för konstverk enligt enprocentsprincipen som förverkligas under 2023–2025. Objekten måste ansluta sig till ny-, renoverings- eller infrastrukturbyggande. Läs mer om enprocentsprincipen.

Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt projektets kvalitet och omfattning.   
 
Bidrag kan beviljas bland annat för

 • konstnärsarvoden
 • sakkunnigarvoden
 • materialkostnader
 • grundläggningskostnader
 • belysningskostnader
 • tävlingsutgifter och planeringskostnader
 • utarbetande och genomförande av program för offentlig konst eller konstplaner för byggprojekt
 • kostnader för service, reparation och underhåll av konstverk enligt enprocentsprincipen
 • kostnader för utvecklingsprojekt.

Det beviljade bidraget är minst 15 000 euro.

Bidraget kan täcka högst 50 procent av projektets godkända kostnader som utgörs av direkta kostnader i anslutning till konstverk eller kostnader för utvecklingsprojekt.

Bidrag beviljas inte för kostnader för organisationens stadgeenliga grundläggande verksamhet (verksamhetsbidrag). Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.  
 
Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbplats under Beviljade stipendier och bidrag.  

Bedömningskriterier

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För bedömningen av ansökningarna används följande kriterier:

Mål och effekter

 • Vilket är projektets konstnärliga innehåll?
 • Vilka effekter producerar projektet?  
 • Hur genomför och främjar projektet verksamhet enligt enprocentsprincipen?
 • Vilka målgrupper och samarbetsparter har projektet?
 • Hur främjar projektet delaktighet?
 • Hur beaktar projektet målen för hållbar utveckling?

Projektets genomförande

 • Innehåller projektplanen bra och realistiska sätt för genomförandet?
 • Får de professionella konstnärerna gängse ersättning för sitt arbete?
 • Omfattar konstanskaffningen och projektets genomförande bred och mångsidig expertkunskap inom konst?
 • Hur beaktar projektet konstverkets underhåll och livscykel?

Budget och finansiering

 • Vilket är sammanslutningens ekonomiska läge och behov av bidrag?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i rätt proportion till projektets omfattning?
 • Vilken övrig finansiering har projektet?

I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning och tillgängliga anslag samt jämställdhet och likabehandling. Bidragen är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls.

Allmänna villkor

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.  
 • Bidragsmottagaren ska använda bidraget under under användningstiden som nämns i beslutet.
 • Nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.  
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (kontospecifik resultaträkning och balansräkning).
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn.

Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 MB. Bilagorna kan inte skickas via e-post.   

Bidrag kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike senast på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.  

Meddelande om beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av augusti. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ansökans offentlighet

Ansökan som du skickat till Taike är ett offentligt myndighetsdokument och enligt lagen har alla rätt att få information om det (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Exempelvis medierepresentanter kan be att få se ansökan. Sammanslutningars projektplaner är sekretessbelagda i den utsträckning de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, exempelvis konstnärliga idéer eller information om privatpersoner. Taike överlämnar inte sekretessbelagd information. Information om bidrag beviljade till sammanslutningar publiceras på Taikes webbplats.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten  

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering

Anvisningar för e-tjänsten
 
Om sökande inte har möjlighet att använda e-tjänsten, ska sökande kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Ytterligare information

tfn 0295 330 700  
[email protected]