Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 2023: Kohdeapurahat taiteenaloille

Kohdeapuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden yksittäisiin vuosien 2024–2025 aikana toteutettaviin projekteihin. Projekti tulee aloittaa vuoden 2024 aikana.

Hakuaika

Päätökset

Kaikki hakijat saavat päätöksen maaliskuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden yksittäisiin vuosien 2024–2025 aikana toteutettaviin projekteihin.

Kenelle

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Kuka päättää

Valtion taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Apurahaa voi hakea verkossa hakuaikana.

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Ammattitaiteilija luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito.

Kuka päättää?

Valtion taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.

Mihin tarkoitukseen?

Apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden yksittäisiin, vuosien 2024–2025 aikana toteutettaviin projekteihin. Projekti tulee aloittaa vuoden 2024 aikana.

Voit hakea kohdeapurahaa vain yhdellä hakemuksella vain yhteen projektiin. Jos lähetät monta hakemusta, niistä arvioidaan uusin. Henkilökohtaisen hakemuksen lisäksi voit olla enintään yhden työryhmän yhteyshenkilönä ja jäsenenä muissa työryhmissä.

Valitse taiteenala, johon projekti pääosin kohdistuu. Monitaiteisen projektin kohdalla valitse se taiteenala, johon projekti parhaiten sopii.

Apurahan voi saada muun muassa

 • materiaalikustannuksiin
 • tuotantokustannuksiin
 • työskentelyyn projektissa 
 • matkakuluihin.

Apurahaa ei myönnetä:

 • perustutkinnon suorittamiseen
 • opintoihin liittyviin kustannuksiin
 • harrastajille / harrastuspohjaisiin projekteihin
 • kirjallisuuden kohdeapurahoja ei myönnetä tietokirjallisuuteen.

Kohdeapuraha on vähintään 2 500 euroa. Työskentelyyn voi hakea enintään 6 000 euroa henkilöä kohden.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot -sivulta.

Millä perusteella?

Apurahan myöntäminen perustuu hakemuksen arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään alla olevia arviointiperusteita tarkentavine apukysymyksineen, joiden kaikkien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia.

Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu sekä huomioidaan kulttuuri- ja kielivähemmistöjen erityispiirteet. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

1. Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot

 • Onko hakija ammattilainen? Ovatko työryhmän jäsenet ammattilaisia?
 • Millaiset ovat hakijan aikaisemmat taiteelliset näytöt?
 • Miten vakuuttava hakija on taiteenalallaan?

2. Projektin laatu ja vaikuttavuus

 • Ovatko projektisuunnitelma ja sen tavoitteet kiinnostavia?
 • Millainen on projektin taiteellisen sisällön laadukkuus?
 • Miten projekti edistää taiteen ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta? 
 • Millainen on projektin vaikuttavuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja projekti tarjoaa taiteen kentälle, taiteilijoille ja yleisölle?
 • Millaisia yhteistyökumppaneita projektissa on?
 • Miten realistinen projekti on toteutustavoiltaan?

3. Projektin talousarvio

 • Miten realistinen projektin talousarvio on?
 • Miten tarpeellinen apuraha on projektin kannalta?
 • Onko haettu apuraha suhteessa projektin sisältöön ja laajuuteen?
 • Millainen on projektin muu rahoitus? Onko projektilla jo varmistunutta muuta rahoitusta?

Kun hakijana on työryhmä

 • Hakemuksen tekee työryhmän yhteyshenkilö, joka ilmoittaa hakemuksessa työryhmän muiden jäsenten nimet.
 • Yhteyshenkilö liittää hakemukseen lyhyen selvityksen kaikkien työryhmän jäsenten taiteellisesta toiminnasta.
 • Jokainen työryhmän jäsen on vastuussa apurahan käytöstä ja sen selvittämisestä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa selvityksen toimittamisesta määräaikaan mennessä.

Yleiset ehdot

 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat.
 • Apurahan saajan tulee käyttää apuraha myöntövuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana.
 • Uutta apurahaa ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty apuraha on käyttämättä.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys ja laskelma apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.
 • Apurahan saaja ei saa siirtää saamaansa henkilökohtaista tai työryhmän apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille.
 • Apurahat myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Apurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus, jos hän työskentelee apurahoilla yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Vakuutusvelvollisuus koskee myös työryhmässä apurahalla työskenteleviä. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.

Mitä liitteisiin?

 • Pakollisena liitteenä on taiteilijan ansioluettelo tai työryhmän jäsenten ansioluetteloista tehty kooste.
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Liitteen enimmäiskoko on 4 MB.

Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi hakemukseensa 3–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvan kuvan teoksista tulee lisätä linkki salasanoineen videoiden julkaisualustaan. Jos haet apurahaa valokuvakirjan tekemiseen, liitä hakemukseen näyte teoksesta pdf-muodossa.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä
 • hakemus on puutteellinen 
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita hakijalle

Tietoa päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä maaliskuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on verkkoasioinnissa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähettämäsi hakemus on viranomaiselle toimitettu, julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Henkilön yksityisyyteen liittyvät asiat, esimerkiksi yhteystiedot sekä terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat, ovat aina salassa pidettäviä. Työsuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita.

Taike toimittaa tiedot kaikista valtionavustuspäätöksistä julkaistavaksi tutkiavustuksia.fi-palveluun (valtionavustuslaki 688/2001, valtioneuvoston asetus 1394/2022). Voit valita hakemusta tehdessäsi, suostutko päätöksen julkaisuun Taiken verkkosivuilla. Päätöstietojen toimittamista Tutkiavustuksia.fi-palveluun et voi kuitenkaan kieltää, vaikka kieltäisit nimen julkaisemisen Taiken verkkosivuilla.  

Lisätiedot

asiakaspalvelu p. 0295 330 700, [email protected]