Utlysning

Utlysningskungörelse 2023: Projektstipendier för konstarter

Stipendierna är avsedda för professionella konstnärers enskilda projekt som genomförs under 2024–2025. Projektet ska inledas under 2024.

Ansökningstid

Beslut

Beslutet meddelas fram till slutet av mars.

För vad

Stipendierna är avsedda för professionella konstnärers enskilda projekt som genomförs under 2024–2025.

För vem

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som de bildar. Sökande kan också vara en enskild näringsidkare (firma).

Vem fattar beslut

Besluten fattas av statens konstkommissioner på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 16.00. Senast då måste din ansökan vara framme hos Taike.

Stipendiet kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden.

Vi förutsätter att den sökande har läst utlysningen noga innan ansökan fylls i.

För vem?

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som de bildar. Den sökande kan också vara enskild näringsidkare (firma).

En yrkeskonstnär skapar, framför eller tolkar konst som sin huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har en utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten anskaffad på något annat sätt.

Vem fattar beslut?

Besluten fattas av statens konstkommissioner på föredragning av specialsakkunnig.

För vad?

Stipendierna är avsedda för professionella konstnärers enskilda projekt som genomförs under 2024–2025. Projektet ska inledas under 2024.

Du kan ansöka projektstipendium med bara en ansökan för bara ett projekt. Om du skickar in flera ansökningar är det den senaste som bedöms. Förutom din personliga ansökan kan du vara kontaktperson för högst en arbetsgrupp och medlem i andra arbetsgrupper.

Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. För multikonstnärliga projekt, välj den konstart som projektet bäst passar in i.

Stipendium kan beviljas bland annat för

 • materialkostnader
 • produktionskostnader
 • arbete i ett projekt 
 • resekostnader.

Stipendium beviljas inte

 • för att avlägga grundexamen
 • för studierelaterade kostnader
 • till hobbykonstnärer/hobbybaserade projekt
 • projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.

Projektstipendiet är på minst 2 500 euro. Man kan ansöka om högst 6 000 euro per person för arbete.

Tidigare stödbeslut hittar du på Taikes webbsida Beviljade stipendier, bidrag och priser.

På vilka kriterier?

Stipendiebesluten baseras på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I bedömningen av ansökningarna används de tre bedömningskriterierna nedan med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Bedömningskriterierna är inte viktade.

I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Dessutom beaktas jämlikhet och likabehandling samt kulturella och språkliga minoriteters särdrag. Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier skulle uppfyllas.

1. Den sökandes tidigare konstnärliga meriter

 • Är den sökande professionell? Är arbetsgruppens medlemmar professionella?
 • Vilka är den sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?
 • Hur trovärdig är den sökande inom sin konstart?

2. Projektets kvalitet och genomslagskraft

 • Är projektplanen och målen i den intressanta?
 • Hur hög kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?
 • Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur realistiskt är projektet när det gäller genomförandet?

3. Projektets budget

 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Hur nödvändigt är stipendiet för projektet?
 • Står det ansökta stipendiet i proportion till projektets innehåll och omfattning?
 • Vilken övrig finansiering har projektet? Har projektet redan bekräftad övrig finansiering?

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Till ansökan ska kontaktpersonen bifoga en kortfattad redogörelse för varje medlems konstnärliga verksamhet.
 • Varje medlem i arbetsgruppen är ansvarig för stipendiets användning och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Allmänna villkor

 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.
 • Stipendiemottagaren ska använda stipendiet under samma år det beviljas eller därpå följande år.
 • Nytt stipendium beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Stipendiaten ska göra en skriftlig redovisning och beräkning över stipendiets användning efter stipendieperiodens slut.
 • Stipendiaten får inte överföra ett personligt eller en arbetsgrupps stipendium till ett företags eller en sammanslutnings konto.
 • Stipendierna beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar på stipendium kontinuerligt i minst fyra månader. 

Försäkringsskyldigheten gäller också konstnärer som arbetar på stipendium i en arbetsgrupp. Stipendiaten måste ansöka om försäkringen inom tre månader efter att stipendiet har betalats ut. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Mer information hittar du på www.mela.fi/sv/.

Vad ska bifogas?

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning eller en sammanfattning av arbetsgruppsmedlemmarnas meritförteckningar.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga får vara högst 4 MB.

Sökande inom visuella områden ska dessutom bifoga 3–5 bilder på verk som en pdf-fil (max. 4 MB). Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Skickar du rörliga bilder ska du bifoga länk och lösenord till aktuell videodelningsplattform. Om du ansöker om stipendium för att göra en fotobok, bifoga prov på verket i pdf-format.

Bilagorna kan inte skickas via e-post.

Stipendium kan inte beviljas om

 • ansökan har kommit in för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00
 • ansökan är ofullständig
 • den sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar stipendiets användning och har rätt att vid behov kontrollera stipendiatens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får ett skriftligt beslutsmeddelande senast i slutet av mars. Du får meddelandet via e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är ditt ansvar som sökande att bevaka e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ansökans offentlighet

En ansökan som skickas till Taike är en offentlig myndighetshandling som var och en har rätt att ta del av (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Till exempel kan media begära att få se ansökan. Taike lämnar inte ut sekretessbelagda uppgifter. Uppgifter som rör någons personliga integritet, såsom kontaktuppgifter, hälsotillstånd och ekonomisk situation, är alltid konfidentiella. Arbetsplaner är sekretessbelagda i den mån de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, såsom konstnärliga idéer. 

Taike lämnar uppgifter om alla statsunderstödsbeslut för publicering på tutkiavustuksia.fi (statsunderstödslagen 688/2001, statsrådets förordning 1394/2022). Du kan i din ansökan ange om du samtycker till att beslutet publiceras på Taikes webbplats. Även om du inte vill att ditt namn ska publiceras på Taikes webbplats kan du inte vägra att beslutet publiceras på tutkiavustuksia.fi.

Mer information

kundtjänst, tfn 0295 330 700, [email protected]