Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 2024: Alueiden apurahat

Alueiden apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille sekä heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahaa voi hakea samalla hakemuksella työskentelyyn ja kuluihin.

Hakuaika

Päätökset

Päätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Apurahaa voi hakea työskentelyyn ja kuluihin.

Kenelle

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille sekä heidän muodostamilleen työryhmille.

Kuka päättää

Alueelliset taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Huomaa, että hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Apurahaa voi hakea verkossa hakuaikana.  

Kenelle?

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille sekä heidän muodostamilleen työryhmille. Myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) voi hakea apurahaa projektiinsa liittyviin kuluihin, mutta ei työskentelyyn.

Ammattitaiteilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito.

Kuka päättää?

Alueelliset taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.

Mihin tarkoitukseen?

Apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille sekä heistä koostuville työryhmille työskentelyyn ja kuluihin vuosien 2024–2025 aikana. Kulujen osalta voidaan hyväksyä 1.1.2024–31.12.2025 aikana syntyneitä kuluja. Työskentely apurahalla voi alkaa aikaisintaan 1.7.2024.

Voit hakea vain yhdellä hakemuksella joko yksityishenkilönä tai työryhmän yhteyshenkilönä. Voit hakea vain yhdeltä alueelta. Jos lähetät monta hakemusta, niistä arvioidaan uusin. 

Oman yhden hakemuksesi lisäksi voit olla jäsenenä työryhmähakemuksissa

Valitse taiteenala, johon työsuunnitelma pääosin kohdistuu.

Apurahan voi saada muun muassa

 • työskentelyyn
 • materiaalikustannuksiin
 • tuotantokustannuksiin
 • matkakuluihin.

Apurahaa ei myönnetä

 • taiteenalan ammatilliseen perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvään opiskeluun tai opinnäytetyöhön tai niihin liittyviin kustannuksiin
 • harrastajille / harrastuspohjaisiin projekteihin
 • kirjallisuuden apurahoja ei myönnetä tietokirjallisuuteen.

Myönnettävä apuraha on vähintään 2 500 euroa. Aiempia apurahapäätöksiä voi katsoa Taiken nettisivuilta alueittain kohdasta Myönnetyt apurahat.  

Huomioitavaa työskentelystä, jos haet apurahaa yksityishenkilönä

Voit hakea apurahaa omaan taiteelliseen työskentelyysi enintään 13 200 euroa, joka vastaa kuuden kuukauden työskentelyä. Apurahan määrän peruste on 2 200 euroa/kk.

Vähintään neljän kuukauden taiteellisen työskentelyn tulee olla yhdenjaksoista. Työskentelyn lisäksi voit hakea apurahaa muihin kuluihin.

Apurahan saajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus (MYEL), jos hän työskentelee apurahoilla yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Vakuutusvelvollisuus koskee myös työryhmässä apurahalla työskenteleviä. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.

Apurahaa ei myönnetä työskentelyyn, jos  

 • hakijalla on 1.7.2024 alkaen puolivuotinen Taiken taiteilija-apuraha
 • hakijalla on vuodelle 2024 muun kuin Taiken myöntämä yli 6kk työskentelyapuraha
 • hakijalle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.  

Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.

Jos haet apurahaa työryhmänä

Työryhmät voivat hakea apurahaa työskentelyyn ja kuluihin.

Hakemuksen tekee työryhmän yhteyshenkilö, joka ilmoittaa hakemuksessa työryhmän muiden jäsenten nimet.  Yhteyshenkilö liittää hakemukseen lyhyen selvityksen kaikkien työryhmän jäsenten taiteellisesta toiminnasta.  Jokainen työryhmän jäsen on vastuussa apurahan käytöstä ja sen selvittämisestä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa selvityksen toimittamisesta määräaikaan mennessä.  

Millä perusteella?

Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot      

 • Onko hakija ammattilainen? Ovatko työryhmän jäsenet ammattilaisia?
 • Millaiset ovat hakijan aikaisemmat taiteelliset näytöt?  
 • Miten vakuuttava hakija on taiteenalallaan?  

Työsuunnitelman laadukkuus

 • Onko työsuunnitelman taiteellinen idea selkeä ja vahva?  
 • Onko työskentely pitkäjänteistä, hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa?  
 • Sisältyykö työsuunnitelmaan ammatillista kehitystä, uusia ideoita tai toimintatapoja?  

Projektin laatu ja vaikuttavuus

 • Ovatko projektisuunnitelma ja sen tavoitteet kiinnostavia?  
 • Millainen on projektin taiteellisen sisällön laadukkuus?  
 • Miten projekti edistää taiteen ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta?  
 • Millainen on projektin vaikuttavuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?  
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja projekti tarjoaa taiteen kentälle, taiteilijoille ja yleisölle?  
 • Millaisia yhteistyökumppaneita projektissa on?  
 • Miten realistinen projekti on toteutustavoiltaan?  

Projektin talousarvio

 • Miten realistinen projektin talousarvio on?  
 • Miten tarpeellinen apuraha on projektin kannalta?   
 • Onko haettu apuraha suhteessa projektin sisältöön ja laajuuteen?  
 • Millainen on projektin muu rahoitus?  

Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu sekä huomioidaan kulttuuri- ja kielivähemmistöjen erityispiirteet. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.  

Yleiset ehdot

 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat.  
 • Uutta apurahaa ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty apuraha on käyttämättä.  
 • Apurahan saaja ei saa siirtää henkilökohtaista tai työryhmän apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille. 
 • Apurahan saajan tulee käyttää apuraha vuosien 2024–2025 aikana.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja laskelma kuluista apurahakauden päätyttyä. 
 • Apurahaa voi hakea vain yhdeltä alueelta ja vain yhdellä hakemuksella. Jos lähetät monta hakemusta, niistä arvioidaan uusin.

Mitä liitteisiin?

 • Kaikille pakollinen liite on taiteilijan ansioluettelo ja työryhmän hakemuksessa jäsenten ansioluetteloista tehty kooste.  
 • Visuaalisten taiteenalojen (arkkitehtuuri, kuvataide, mediataide, muotoilu, sarjakuva- ja kuvitustaide, valokuvataide) hakijoille pakollinen liite on myös 3–5 teoskuvaa tai vastaavaa työnäytettä yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvan kuvan teoksista tulee lisätä linkki mahdollisine salasanoineen videoiden julkaisualustaan.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB.

Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.  

Hakija on vastuussa siitä, että liitteet sisältävät hakuilmoituksessa vaaditut tiedot.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.  
 • Hakemus on puutteellinen.  
 • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä sellaisista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista, joiden selvityksen määräaika on umpeutunut.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.  

Hakeminen

 Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita hakijalle

Tietoa päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä kesäkuun loppuun mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on verkkoasioinnissa. Tarkasta myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähettämäsi hakemus on viranomaiselle toimitettu, julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Henkilön yksityisyyteen liittyvät asiat, esimerkiksi yhteystiedot sekä terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat, ovat aina salassa pidettäviä. Työsuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita.

Taike toimittaa tiedot kaikista valtionavustuspäätöksistä julkaistavaksi tutkiavustuksia.fi-palveluun (valtionavustuslaki 688/2001, valtioneuvoston asetus 1394/2022). Voit valita hakemusta tehdessäsi, suostutko päätöksen julkaisuun Taiken verkkosivuilla. Päätöstietojen toimittamista Tutkiavustuksia.fi-palveluun et voi kuitenkaan kieltää, vaikka kieltäisit nimen julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Yksityishenkilöiden apurahahakujen osalta palvelussa julkaistaan vain myönteiset apurahapäätökset.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu p. 0295 330 700  
[email protected]