Utlysning

Utlysning 2024: Regionala stipendier

De regionala stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister samt arbetsgrupper som dessa bildar. Du kan ansöka om stipendium för arbete och kostnader i samma ansökan.

Ansökningstid

Beslut

Beslut fattas före utgången av juni.

För vad

Du kan ansöka om stipendium för arbete och kostnader.

För vem

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister samt arbetsgrupper som dessa bildar.

Vem fattar beslut

Besluten fattas av de regionala konstkommissionerna på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Vi förutsätter att den sökande har läst utlysningen noga innan ansökan fylls i.

Observera att ansökningstiden går ut sista ansökningsdagen kl. 16.00. Senast då måste din ansökan vara framme hos Taike.

Stipendiet kan sökas i e-tjänsten under ansökningstiden.

För vem?

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister samt arbetsgrupper som dessa bildar. En enskild näringsidkare (firma) kan också ansöka om stipendium för sitt projekts kostnader, men inte för arbete.

En yrkeskonstnär är en person som skapar, framför eller tolkar konst som huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har en utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten som förvärvats på något annat sätt.

Vem fattar beslut?

Besluten fattas av de regionala konstkommissionerna på föredragning av specialsakkunnig.

För vad?

Stipendiet är avsett för yrkeskonstnärer och konstjournalister samt arbetsgrupper bestående av dessa för arbete och kostnader under 2024–2025. Kostnader som uppstår mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2025 kan godkännas. Stipendiearbetet kan börja tidigast den 1 juli 2024.

Du kan bara ansöka med en ansökan, antingen som enskild person eller som kontaktperson för en arbetsgrupp. Du kan bara ansöka i en region. Om du skickar in flera ansökningar är det den senaste som bedöms.

Utöver din egen ansökan kan du vara medlem i en arbetsgrupps ansökan.

Välj den konstart som arbetsplanen huvudsakligen handlar om.

Stipendium kan beviljas bland annat för

 • arbete
 • materialkostnader
 • produktionskostnader
 • resekostnader.

Stipendium beviljas inte

 • för studier eller slutarbete eller därtill relaterade kostnader inom grundläggande yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen
 • till hobbykonstnärer/hobbybaserade projekt
 • stipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.

De beviljade stipendierna är minst 2 500 euro. Tidigare stipendiebeslut hittar du på Taikes webbplats under Beviljade stipendier.

Vad du bör tänka på gällande arbete om du ansöker om stipendium som enskild person

Du kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på högst 13 200 euro, vilket motsvarar sex månaders arbete. Stipendiebeloppet baseras på 2 200 euro/månad.

Minst fyra månader av det konstnärliga arbetet måste vara sammanhängande. Utöver arbetet kan du ansöka om stipendium för andra kostnader.

Stipendiaten ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) betala en pensionsförsäkringspremie på stipendiet om personen arbetar sammanhängande i minst fyra månader med stipendiet. Försäkringsskyldigheten gäller också konstnärer som arbetar på stipendium i en arbetsgrupp. Stipendiaten måste ansöka om försäkringen inom tre månader efter att stipendiet har betalats ut. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Mer information hittar du på www.mela.fi/sv/.

Stipendium beviljas inte om

 • den sökande har Taikes sex månader långa konstnärsstipendium från och med den 1 juli 2024
 • den sökande har ett arbetsstipendium på över sex månader för 2024 som beviljats av någon annan än Taike
 • den sökande har beviljats statens extra konstnärspension.

Annat avlönat arbete är tillåtet under stipendieperioden.

Om du ansöker om stipendium som arbetsgrupp

Arbetsgrupper kan ansöka om stipendium för arbete och kostnader.

Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar. Till ansökan ska kontaktpersonen bifoga en kortfattad redogörelse för varje medlems konstnärliga verksamhet. Varje medlem i arbetsgruppen är ansvarig för stipendiets användning och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

På vilka kriterier?

Stipendiebesluten baseras på bedömning och inbördes jämförelse av ansökningarna samt en helhetsbedömning. Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Den sökandes tidigare konstnärliga meriter

 • Är den sökande professionell? Är arbetsgruppens medlemmar professionella?
 • Vilka är den sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?
 • Hur trovärdig är den sökande inom sin konstart?

Arbetsplanens kvalitet

 • Är den konstnärliga idén i arbetsplanen tydlig och stark?
 • Är arbetet långsiktigt, välplanerat och genomförbart?
 • Inbegriper arbetsplanen professionell utveckling, nya idéer eller verksamhetssätt?

Projektets kvalitet och genomslagskraft

 • Är projektplanen och målen i den intressanta?
 • Hur hög kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?
 • Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilka samarbetsparter ingår i projektet?
 • Hur realistiskt är projektet när det gäller genomförandet?

Projektets budget

 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Hur nödvändigt är stipendiet för projektet?
 • Står det sökta stipendiet i proportion till projektets innehåll och omfattning?
 • Vilken övrig finansiering har projektet?

I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Dessutom beaktas jämlikhet och likabehandling samt kulturella och språkliga minoriteters särdrag. Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier skulle uppfyllas.

Allmänna villkor

 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.
 • Nya stipendier beviljas inte om tidigare beviljat stipendium för samma ändamål inte har använts.
 • Stipendiaten får inte överföra ett personligt eller en arbetsgrupps stipendium till ett företags eller en sammanslutnings konto.
 • Stipendiaten ska använda stipendiet under 2024–2025.
 • Efter stipendieperiodens slut ska stipendiaten lämna in en skriftlig redogörelse för stipendiets användning och en kostnadsberäkning.
 • Du kan ansöka om stipendium endast i en region och endast med en ansökan. Om du skickar in flera ansökningar är det den senaste som bedöms.

Vad ska bifogas?

 • Obligatoriska bilagor för alla är konstnärens meritförteckning och i arbetsgruppens ansökan en sammanfattning av medlemmarnas meritförteckningar.
 • Obligatorisk bilaga för sökande inom visuella konstarter (arkitektur, bildkonst, mediekonst, formgivning, serie- och illustrationskonst, fotokonst) är dessutom 3–5 bilder av verk eller motsvarande arbetsprover som en pdf-fil (upp till 4 MB). Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Skickar du rörliga bilder ska du bifoga länk och eventuellt lösenord till aktuell videodelningsplattform.
 • En bilaga får vara högst 4 MB.

Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå av dess namn.

Den sökande ansvarar för att bilagorna innehåller de uppgifter som anges utlysningen.

Stipendium kan inte beviljas om

 • ansökan kommit in för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike senast sista ansökningsdagen kl. 16.00
 • ansökan är ofullständig
 • den sökande inom utsatt tid inte har lämnat in en skriftlig redogörelse för tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar statsunderstödets användning och har rätt att vid behov kontrollera stipendiatens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får ett skriftligt beslut före utgången av juni. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera även din skräppost. Det är ditt ansvar som sökande att bevaka den e-postadress du har uppgett i din ansökan. 

Ansökans offentlighet

En ansökan som skickas till Taike är en offentlig myndighetshandling som var och en har rätt att ta del av (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Till exempel kan media begära att få se ansökan. Taike lämnar inte ut sekretessbelagda uppgifter. Uppgifter som rör någons personliga integritet, såsom kontaktuppgifter, hälsotillstånd och ekonomisk situation, är alltid konfidentiella. Arbetsplaner är sekretessbelagda i den mån de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, såsom konstnärliga idéer.

Taike lämnar uppgifter om alla statsunderstödsbeslut för publicering på Tutkiavustuksia.fi (statsunderstödslagen 688/2001, statsrådets förordning 1394/2022). Du kan i din ansökan ange om du samtycker till att beslutet publiceras på Taikes webbplats. Även om du inte vill att ditt namn ska publiceras på Taikes webbplats kan du inte vägra att beslutet publiceras på Tutkiavustuksia.fi. När det gäller enskilda personers stipendieansökningar publiceras endast positiva beslut på Tutkiavustuksia.fi.

Mer information

Kundtjänst tfn 0295 330 700  
[email protected]