Publication

Taiteen taskurahat - Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Raportissa tarkastellaan lastenkulttuuria, siihen liittyviä kulttuuripoliittisia linjauksia sekä lastenkulttuuriin kohdistettua valtion tukea.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Anna Anttila, Kaija Rensujeff

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2009

ISBN

978-952-5253-73-3

Tutkimuksen keskiössä on taiteen keskustoimikuntaan ensimmäisenä erillisjaostona perustetun lastenkulttuurijaoston (1987–) toiminta sekä lastenkulttuurin edistämiseen tarkoitetun määrärahan kehitys ja jakautuminen kahden vuosikymmenen aikana. Lisäksi tapaustutkimuksen avulla syvennytään yksityiskohtaisemmin lastenkulttuurijaostolle osoitettuihin vuoden 2007 hakemuksiin ja päätöksiin.

Julkaisu sisältää yleiskatsauksen lastenkulttuurin käsitteeseen ja sitä koskeviin linjauksiin neljän vuosikymmenen ajalta. Niin ikään pohditaan lasten oman kulttuurin ja lastenkulttuurin välistä suhdetta sekä lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa heihin kohdistettui- hin kulttuuripoliittisiin päätöksiin ja koko lastenkulttuurin kenttään.