Publication

Taiteenalakohtainen taiteilijatuki - Art-form -specific support for artists

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2001

Käsillä olevassa tilastojulkaisussa esitellään sellaisia taiteilijatuen muotoja, jotka on suunnattu tietylle taiteenalalle. Taiteilijatuella tarkoitetaan tukimuotoja, joissa tuki myönnetään pääasiassa taiteilijoille tai taiteilijoiden työryhmille. Mukana on kuitenkin muutama tukimuoto, joka sijoittuu suoran taiteilijatuen ja yhteisöille suunnatun tuen välimaastoon. Näissä tukimuodoissa tuen saaja voi olla myös yhteisö tai yritys. Kyseinen tukimuoto on otettu mukaan tilastointiin siinä tapauksessa, että sitä voidaan myöntää myös suoraan taiteilijalle tai tukea saanut yhteisö maksaa tuen taiteilijalle (esim. sävellystilaustuki ja ammattiteatterikokeiluihin suunnattu tuki). Tiedot on koottu pääosin vuosilta 1996/1997 – 2000.