Publication

Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta

Periaatepäätöksen tavoitteena on luoda Suomeen sellainen dynaaminen muotoilujärjestelmä, jonka ansiosta Suomi saavuttaa edelläkävijämaan aseman muotoilun hyödyntämisessä.

Julkaisun tyyppi

PDF

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2000

Muotoilu parantaa suomalaisten tuotteiden ja palveluiden laatua, kilpailukykyä ja kysyntää maailmanmarkkinoilla ja lisää tätä kautta hyvinvointia ja työllisyyttä. Muotoilu voi olla myös uusien tuote-, palvelu- ja tuotantoinnovaatioiden lähde.

Muotoilu 2005! -ohjelman tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä muotoilualan koulutusta ja tutkimusta sekä liittämällä muotoilu kansallisen innovaatiojärjestelmän kehitykseen. Innovaatiojärjestelmään muotoilu voi kytkeytyä löytämällä uusia toimintatapoja, tuottamalla uutta tutkimusta ja kehityshankkeita sekä kouluttamalla uuden orientaation omaavia asiantuntijoita.

Muotoilulla vaikutetaan kansalaisten hyvinvointiin luomalla esteettisesti korkeatasoista ympäristöä ja käyttäjäystävällisiä tuotteita. Tietoyhteiskunnan toteutuminen edellyttää ihmisten tarpeisiin ja kykyihin soveltuvien tuotteiden, työ- ja asuinympäristöjen ja palveluiden suunnittelua. Esteettisen ympäristön ohella muotoilu edesauttaa kestävän kehityksen mukaisten tuotannollisten ratkaisujen kehittymistä sekä ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä valmistuksessa.

Muotoiluosaaminen synnyttää uusia kulttuurisia innovaatioita. Laadukas ja kansainvälisesti arvostettu kansallinen muotoilukulttuuri vahvistaa kansallista identiteettiä ja Suomen kulttuurista kuvaa.

Muotoilu 2005! -ohjelma asettaa julkisen sektorin tavoitteet muotoilujärjestelmän kehittämiselle. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhteistyötä julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri osapuolilta. Yhteistyöllä luodaan edellytykset:

  1. muotoilun laadun kohottamiselle,
  2. muotoilun mahdollisuuksien laaja-alaiselle hyväksikäytölle kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi sekä
  3. ympäristön laadun ja omaleimaisen kansallisen kulttuurin kehittämiseksi.