Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) strategia vuosille 2015 – 2020

Taide- ja taiteilijapolitiikan paras asiantuntija- ja palveluorganisaatio vuonna 2020.

Taiteen edistämiskeskus on valtion asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta ja ammattitaiteilijoiden työtä ja toimeentuloa.

Taike on

 • taiteen ja taiteellisen työskentelyn keskeinen rahoittaja ja taiteen julkisen tuen puolestapuhuja
 • taiteen itseisarvon ja autonomian edistäjä
 • taide- ja taiteilijapolitiikan asiantuntija, aktiivinen toimija ja vahva vaikuttaja                     
 • taiteen uusien yhteistyö-, rahoitus- ja toimintamallien kehittäjä ja alan verkottaja.

Taike toteuttaa tehtäviensä puitteissa ja opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa ministeriön johtamaa taide- ja kulttuuripolitiikkaa.

Taiken yhteydessä toimivat luottamuselimet ovat Taiken taidepoliittisia asiantuntijoita, jotka vertaisarvioivat Taikelle osoitettuja hakemuksia. Taideneuvosto toimii lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa. Taike varmistaa taiteen autonomian toteutumisen vertaisarvioinnissa.

Taike vaikuttaa yhteiskunnassa edistämällä:

 • taiteilijoiden toimeentulo- ja työskentelyedellytyksiä ja sitä kautta taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta
 • taiteen kansainvälistymistä
 • taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välistä vuoropuhelua
 • taiteen asemaa ja näkyvyyttä yhteiskunnassa ja kansalaisten oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin.

Näitä päämääriä Taike toteuttaa ydinosaamisellaan taiteen rahoittajana ja asiantuntijana.

Taike arvioi strategisten tavoitteidensa toteutumista vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja tarvittaessa tarkistaa tavoitteitaan arvioinnin perusteella.

Taiteen edistämiskeskuksen arvot ovat asiantuntijuus, avoimuus ja arvostus

Taiken arvot ohjaavat Taiken toimintaa ja suhdetta taidemaailmaan,  yhteiskuntaan ja omaan työyhteisöömme. Työyhteisö on tehnyt Taike-lupauksen, joka määrittelee, miten arvot näkyvät Taiken toiminnassa sekä suhteessa taidemaailmaan ja yhteiskuntaan. Taiken arvot näkyvät myös vastuualuekohtaisissa nelivuotisissa toimenpideohjelmissa.

Taiteen edistämiskeskus turvaa taide- ja taiteilijapolitiikan jatkuvuuden muuttuvassa toimintaympäristössä

Seuraavien vuosien aikana toimintaympäristömme muuttuu monin tavoin. Toimintaympäristön muutoksien keskellä Taike ottaa aktiivisesti osaa taidehallintoa ja taiteen edistämistehtävää koskevaan keskusteluun ja kehittää toimintaansa. Toimintaympäristön muutoksia tarkastellaan vuosittain päivitettävässä tulossopimuksessa.

Taiken toimintaan vaikuttavat megatrendit ovat:

 • julkisen hallinnon roolin ja tehtävien muuttuminen
 • digitaalisuuden ja globaalimman toimintakulttuurin eteneminen ja
 • taiteen julkisen rahoituksen muutokset.

Näitä megatrendejä peilataan suhteessa taidemaailmaan,  yhteiskuntaan ja omaan työyhteisöömme.

* * *

"Taiken tehtävä on huolehtia taiteen alkutuotannosta." - luova johtaja, taidetoimikunnan puheenjohtaja Samu Forsblom.

Viraston toiminnallisena tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on olla:

 • Suomen johtava taide- ja taiteilijapolitiikan asiantuntijaorganisaatio

Vuoteen 2020 mennessä Taike on vakiinnuttanut asemansa taide- ja taiteilijapolitiikan asiantuntijana. Taide- ja taiteilijapoliittinen verkostoyhteistyö ja hallinnonalat ylittävä kumppanuus ovat osa viraston arkea. Asiantuntijuuden kehittämistarpeet on huomioitu henkilöstön koulutuksessa. Vertaisarviointia tekevien luottamuselinten ja niiden jäsenten osaamista hyödynnetään laajamittaisesti Taiken toiminnassa. Asiantuntemuksellaan Taike tuottaa tietoa taiteen ammattilaisista, toimialasta ja toiminnastaan ja tunnistaa muutostarpeita.

 • taiteilijoiden ja taidekentän tarpeista lähtevä palveluorganisaatio

Vuoteen 2020 mennessä Taike on rakentanut asiakkaiden ja vertaisarvioijien tarpeista lähtevän ja käytettävyydeltään korkealaatuisen sähköisen palvelukokonaisuuden. Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään koko julkishallinnon yhteisiä asiakaspalvelupisteitä ja niiden tarjoamia etäpalvelumahdollisuuksia. Taike noudattaa toiminnassaan avoimen hallinnon periaatteita ja toteuttaa palvelunsa helposti ymmärrettävällä selkeällä kielellä.

 • virasto, jonka rakenne, työnjako ja resurssit vastaavat sille asetettuja tehtäviä

Vuoteen 2020 mennessä Taike on uudistanut rakenteensa ja toimintatapansa vastaamaan sille annettuja tehtäviä. Taike on selkeyttänyt työnjakoaan muun julkishallinnon kanssa. Kaikissa muutoksissa viraston rakenne palvelee sille annettua tehtävää. Osallistavaa taidehallintoa on vahvistettu muun muassa vakiinnuttamalla verkostoyhteistyön toimintamalleja.  Muutoksissa on varmistettu henkilöstön osallisuus ja uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen.

* * *

"Taide saa meidät ylittämään omat rajamme." – akateemikko, taideneuvoston jäsen Eija-Liisa Ahtila.

Viraston taiteen edistämistavoitteena vuoteen 2020 mennessä on:

 • korkeatasoinen ja monimuotoinen taide

Vuoteen 2020 mennessä Taike kehittää suoraa taiteilijatukeaan vastaamaan taiteen ammattilaisten ja vapaiden yhteisöjen tarpeita. Sisäistä ja ulkoista työnjakoa selkeyttämisellä on varmistettu korkeatasoisen ja monimuotoisen taiteen tarpeet tunnistava tuki. Taike on vakiinnuttanut viraston yhteydessä toimivien vertaisarviointielinten toimintatavat. Taike hyödyntää vertaisarvioijien ja taidekentän asiantuntemusta omassa taiteenedistämistehtävässään.

 • vakiintunut, sektorirajat ylittävä taiteilijoiden työskentelyä ja toimeentuloa edistävä yhteistyö

Vuoteen 2020 mennessä Taiken apurahat ja avustukset luovat aiempaa paremmat mahdollisuudet ammattimaiselle taiteen tekemiselle. Taike on ollut mukana luomassa vakiintuneita muotoja koko julkisen hallinnon kattavalle taiteen edistämisen yhteistyölle. Taike on yhteistyökumppaniensa kanssa vakiinnuttanut ammattimaisen taiteen tekemisen perusedellytykset sekä kestävän ja muiden ammattiryhmien kanssa yhdenvertaisen taiteilijoiden sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmän. Taike on mukana kehittämässä taiteellisen työskentelyn uusia muotoja. Omalla toiminnallaan Taike edistää taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia kaikkiin julkishallinnon hankkeisiin.

Viimeksi muokattu: 14.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku