Uutinen

Yhteisöavustusten painotukset ja tulevaisuuden kehittämistarpeet – infotilaisuuden nostot

Taike järjesti 14.5. infotilaisuuden yhteisöjen valtionavustuksista ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista. Tähän uutiseen on koottu tilaisuuden keskeinen sisältö.

Taike esitteli infotilaisuudessa hakumuotoihin ja arviointiperusteisiin liittyviä muutosnäkymiä. Vuoden 2025 taloustilanne on valtaosaltaan vielä epävarma, mutta osa muutoksista on sellaisia, joita Taike tekee riippumatta sen määrärahoihin liittyvistä päätöksistä. Taiken tavoitteena on, että hakijat saavat aiempaa aikaisemmin tiedon linjauksista ja uudistuksista. 

Valtionavustusten leikkaukset vuonna 2025 ovat merkittäviä, mutta vielä ei ole tietoa, paljonko kehysriihen mukaisesta 75 miljoonan euron leikkauksesta kohdentuu taiteeseen ja kulttuuriin. Taike suunnittelee vuoden 2025 taloutta kolmen skenaarion kautta: vuoden 2024 taso, 5 prosentin leikkaus ja 25 prosentin leikkaus. 

Sivun lopusta voit ladata tilaisuuden diaesityksen. Käännökset ruotsiksi ja englanniksi julkaistaan myöhemmin. Tilaisuudesta ei ole saatavilla tallennetta. 

Yhteisöavustusten muutokset kootusti

 • Taike arvioi valtion kehysriihen pohjalta, että vuonna 2025 on syytä varautua avustussummien laskuun. Kaikki avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja tukipäätös tehdään joka vuosi erikseen.
 • Vuonna 2025 Taike nostaa taiteenalojen toiminta-avustuksen minimisumman 25 000 euroon. Se tarkoittaa, että osa saa nykyistä suuremman avustuksen, mutta myönteisten päätösten määrä voi laskea. Taiken tavoite on vähitellen lisätä yksittäisten toiminta-avustusten määrää, jotta avustuksella pystytään paremmin turvaamaan pitkäjänteinen toiminta.
 • Koska ajat ovat taloudellisesti haastavat, Taike pyrkii vahvistamaan yhteisöjen rahoituspuskuria ja monipuolistamaan rahoituspohjaa. Taike tarkentaa linjaansa kahdessa asiassa: omaa pääomaa voi maltillisesti kartuttaa valtionavustuksella, ja muun rahoituksen hankkimiseen kannustetaan. 
 • Taikesta on edelleen haettavana kolmivuotisia toiminta-avustuksia, mutta niiden määrä on aiempaa pienempi. Päätöksissä painotetaan tulonmuodostuksen monipuolisuutta ja talouden vakautta.
 • Taike asettaa valtionavustusten vaikuttavuustavoitteeksi uusiutumisen. Se voi tarkoittaa uusiutumista yhteisön nykyisen toiminnan sisällä, uudenlaista yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa tai uusien toiminta-avustukselle nousevien yhteisöjen myönteisiä tukipäätöksiä.
 • Taike ottaa käyttöön vastuullisuuskriteerejä. Vuonna 2025 ne ovat pääosin informaatio-ohjausta, ja vuonna 2026 otetaan käyttöön vastuullisuuskriteerien rahoitukseen vaikuttava mekanismi. Vastuullisuuden osa-alueita on kriteereissä kolme: hyvä hallinto ja turvallinen toimintaympäristö, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä ympäristövastuu.
 • Taike tarkentaa jatkossa toiminta- ja erityisavustuksiin liittyvää eroa.
 • Taike myöntää vuodelle 2025 kehittämisavustuksia, jotka ovat tavallista suurempia kertaluonteisia erityisavustuksia tarvittaviin investointeihin tai toiminnan suuntaamiseen.
 • Taike painottaa vuonna 2025 yleisötyön ja saavutettavuuden vahvistamista.
 • Taike rahoittaa festivaaleja jatkossa vain erillisellä festivaaliavustuksella. Pääsäännöstä on kaksi poikkeusta. Festivaalin rahoitus voi sisältyä taiteenalan toiminta-avustukseen, jolloin sitä ei haeta erikseen festivaaliavustuksena. Alle kolme kertaa järjestyt festivaalit eivät voi saada festivaaliavustusta, joten ne voivat jatkossakin saada taiteenalan tai lastenkulttuurin erityisavustusta.
 • OKM:stä siirtyi tänä vuonna Taikelle joukko hakijoita. Heidän osaltaan Taike tulee olemaan suoraan yhteydessä siitä, miten hakemusprosessi jatkossa järjestetään.
 • Muutosten valmistelun tueksi kaikille toiminta-avustuksen saajille lähetettiin huhtikuussa kysely, jonka vastauksia hyödynnettiin linjauksissa. 
   

Kysymyksiä ja vastauksia

Tilaisuudessa esitettiin kysymyksiä, joista keskeisiin vastataan alla

Onko kolmivuotisissa toiminta-avustuksissa jatkossa minimisummaa? 

Tämän hetkisen tiedon mukaan minimisumma pysyy ennallaan eli 40 000 eurossa. 

Voiko hakea sekä toiminta-avustusta että uutta kehittämisavustusta? 

Asia tarkennetaan osana hakuilmoitusta. 

Jos yhteisön toiminta jakautuu usealle eri taiteenalalle, miten hakemus pitää kohdentaa?

Taiteenalat pysyvät näillä tiedoin samana kuin tänä vuonna. Hakijan täytyy yhä valita yksi taiteenala, jonka käsittelyssä hakemus arvioidaan.

Mitä tarkoittaa, että omaa pääomaa voi kartuttaa jatkossa valtionavustuksella? 

Valtionavustuslaki lähtee siitä, että valtionavustukselle tulee olla tarve, mikä on johtanut tiukkaan tulkintaan suhteessa yhteisön omaan pääomaan. Tarve ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö voisi olla taloudellista puskuria. Nyt Taike täsmentää, minkä kokoinen pääoma ei vaikuta valtionavustuksen tarpeellisuuden arviointiin kielteisesti. Tarkemmat reunaehdot selviävät viimeistään syksyn hakuilmoituksesta. 

Voisiko hakemuksessa huomioida rahallisen pääoman lisäksi esimerkiksi talkootyötä?

Taiken peruslinja on, että emme ota huomioon vapaaehtoistyötä, koska se ei näy kirjanpidossa. 

Jos toiminta-avustuksen alarajaa nostetaan ja jaettavaa on muutenkin vähemmän, jääkö osa nykyisistä saajista ilman tukea? 

Todennäköisesti jää, ja osa siirretään toiminta-avustuksista erityisavustuksiin.

Otetaanko huomioon, että eri kokoisilla yhteisöillä on erilaiset mahdollisuudet ottaa käyttöön esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelmia tai ympäristösertifikaatteja?

Ilman muuta otetaan huomioon.

Voiko useampi yhteisö hakea avustusta yhdessä vai pitääkö olla yksi hallinnoija? 

Yhteisöavustuksissa pitää olla yksi hakija, joka rekisteröityy hakijaksi ja vastaa avustuksen käytöstä ja raportoinnista. On kuitenkin mahdollista hakea konsortiona, jos on tehty yhteistyötä koskeva sopimus.

Miten toteutuu tasapuolisuus uusien ja vanhojen toimijoiden välillä?

Taike yrittää päätöksissään aina huomioida monimuotoisuuden ja tasapainon uusien ja vanhojen, isojen ja pienten välillä yhteisöjen välillä sekä eri genrejen moninaisuuden.

Mitä tapahtuu hakijoille, jotka saivat aiemmin viisivuotista avustusta tai olivat valtionosuusjärjestelmän piirissä, mutta putosivat siltä pois?

Nämä hakijat siirtyvät Taikelle hakijoiksi normaalin hakemusten arvioinnin piiriin. 

Lisätiedot:

Henri Terho, taiteen tukemisen päällikkö, [email protected]p. 0295 330 901